CON/2006/21

  1. Yttrande om betaltjänster på den inre marknaden (CON/2006/21), EUT C 109, 9.5.2006, s. 10.

      Ytterligare information

       
      Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om betaltjänster på den inre marknaden och om ändring av direktiven 97/7/EG, 2002/12/EG och 2002/65/EG (KOM(2005) 603)