CON/2006/21

  1. Opinia o usługach płatniczych na rynku wewnętrznym (CON/2006/21), Dz.U. C 109 z 9.5.2006, str. 10.

      Dodatkowe informacje

       
      Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniającej dyrektywy 97/7/WE, 2000/12/WE i 2002/65/WE (KOM(2005) 603)