CON/2006/21

  1. Nuomonė dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje (CON/2006/21), OL C 109, 2006 5 9, p. 10.

      Papildoma informacija

       
      Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje ir iš dalies keičiančios direktyvas 97/7/EB, 2002/12/EB ir 2002/65/EB (KOM(2005) 603)