CON/2006/21

  1. Arvamus siseturu makseteenuste kohta (CON/2006/21), ELT C 109, 9.5.2006, lk 10.

      Täiendav teave

       
      Ettepanek Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, mis käsitleb makseteenuseid siseturul ning direktiivide 97/7/EÜ, 2002/12/EÜ ja 2002/65/EÜ muutmist (KOM(2005) 603)