CON/2006/18

  1. Yttrande om en omfattande revidering av den gemensamma statistiska näringsgrensindelningen inom gemenskapen (NACE) (CON/2006/18), EUT C 79, 1.4.2006, s. 31.

      Ytterligare information

       
      Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen NACE Rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden (KOM(2006) 39)