Menu

CON/2006/18

  1. Mnenje o večjih spremembah skupne statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti v Skupnosti (NACE) (CON/2006/18), UL C 79, 1. 4. 2006, str. 31.

      Dodatne informacije

       
      Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statistični klasifikaciji gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 ter o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3037/90 in nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih (KOM(2006) 39)