Menu

CON/2006/18

  1. Opinia w sprawie znaczącej rewizji statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie (NACE) (CON/2006/18), Dz.U. C 79 z 1.4.2006, str. 31.

      Dodatkowe informacje

       
      Wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 i niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (KOM(2006) 39)