Menu

CON/2006/18

  1. Lausunto yhteisössä sovellettavaan yhteiseen tilastolliseen toimialaluokitukseen (NACE) tehtävistä merkittävistä muutoksista (CON/2006/18), EUVL C 79, 1.4.2006, s. 31.

      Lisätietoja

       
      Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI tilastollisen toimialaluokituksen NACE Rev. 2 vahvistamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3037/90 ja tiettyjen eri tilastoaloja koskevien yhteisön asetusten muuttamisesta (KOM(2006) 39)