Menu

CON/2006/18

  1. Udtalse om en gennemgribende revision af den fælles statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter (NACE)  (CON/2006/18), EUT C 79 af 1.4.2006, s. 31.

      Læs mere

       
      Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (KOM(2006) 39)