Menu

CON/2006/18

  1. Stanovisko k zásadní revizi společné statistické klasifikace ekonomických činností v rámci Společenství (NACE)  (CON/2006/18), Úř. věst. C 79, 1. 4. 2006, s. 31.

      Dodatečné informace

       
      Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Rev. 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (KOM(2006) 39)