CON/2006/13

  1. Udtalse om den tidsmæssige dækning af prisindsamlingen til det harmoniserede forbrugerprisindeks (HCPI) (CON/2006/13), EUT C 55 af 7.3.2006, s. 63.

      Læs mere

       
      Forslag til Rådets forordning om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for så vidt angår den tidsmæssige dækning af prisindsamlingen til det harmoniserede forbrugerprisindeks (KOM(2005) 539)