CON/2006/12

  1. Opinia w sprawie rewizji programu przekazywania danych dotyczących rachunków krajowych zgodnych ze standardem ESA95 (CON/2006/12), Dz.U. C 55 z 7.3.2006, str. 61.

      Dodatkowe informacje

       
      Wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 w odniesieniu do przekazywania danych z zakresu rachunków narodowych (COM(2005) 653)