CON/2006/12

  1. Nuomonė dėl ESS-95 nacionalinių sąskaitų duomenų perdavimo programos peržiūrėjimo (CON/2006/12), OL C 55, 2006 3 7, p. 61.

      Papildoma informacija

       
      Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 2223/96 dėl nacionalinių sąskaitų duomenų perdavimo (KOM(2005) 653)