2005

31/12/2005
Stanovisko k údajom o príkazcovi, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov (CON/2005/56), Ú. v. EÚ C 336, 31. 12. 2005, s. 109.Dodatočné informácie
30/12/2005
Stanovisko k účtovným štandardom a štandardom finančného výkazníctva, ktoré má používať Národná banka Slovenska (CON/2005/61), Slovensko, 30. 12. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatočné informácie
30/12/2005
Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o Lietuvos bankas v rámci príprav na prijatie eura (CON/2005/60), Litva, 30. 12. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/12/2005
Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o Eesti Pank v rámci príprav na prijatie eura (CON/2005/59), Estónsko, 30. 12. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/12/2005
Usmernenie ECB z 15. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2000/1 o správe devízových rezerv ECB národnými centrálnymi bankami a o právnej dokumentácii pre operácie s devízovými rezervami ECB (ECB/2005/15), Ú. v. EÚ L 345, 28. 12. 2005, s. 33.
23/12/2005
Stanovisko k revidovanému návrhu zmien štruktúry a interného riadenia Banca d´Italia, ktoré vyplývajú zo zákona o ochrane úspor (CON/2005/58), Taliansko, 23. 12. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/12/2005
Rozhodnutie ECB z 9. decembra 2005 o schválení objemu emisie mincí v roku 2006 (ECB/2005/14), Ú. v. EÚ L 333, 20. 12. 2005, s. 55.
20/12/2005
Stanovisko k predĺženiu termínov na transpozíciu a uplatňovanie smernice 2004/39/ES o trhoch s finančnými nástrojmi (CON/2005/53), Ú. v. EÚ C 323, 20. 12. 2005, s. 31.Dodatočné informácie
16/12/2005
Stanovisko k redenominácii základného imania akciových spoločností a spoločností s ručením obmedzeným a k zavedeniu akcií bez menovitej hodnoty v súvislosti so zavedením eura (CON/2005/57), Slovinsko, 16. 12. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2005
Stanovisko k režimu zavedenia eura v členských štátoch, ktoré zatiaľ neprijali euro (CON/2005/51), Ú. v. EÚ C 316, 13. 12. 2005, s. 25.Dodatočné informácie
12/12/2005
Stanovisko k zmenám systému štátnej pokladnice (CON/2005/55), Slovensko, 12. 12. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatočné informácie
12/12/2005
Stanovisko k zmenám a doplneniam štatútu Sveriges Riksbank  (CON/2005/54), Švédsko, 12. 12. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2005
Stanovisko k požiadavkám Magyar Nemzeti Bank na štatistické vykazovanie nových druhov údajov (CON/2005/52), Maďarsko, 5. 12. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2005
Stanovisko k zníženiu ročných príspevkov komerčných bánk do Fondu ochrany vkladov a k menovému financovaniu  (CON/2005/50), Slovensko, 1. 12. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatočné informácie
30/11/2005
Stanovisko k štatistickej spravodajskej povinnosti bánk a pobočiek zahraničných bánk (CON/2005/49), Česká republika, 30. 11. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2005
Rozhodnutie ECB zo 17. novembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2002/11 o ročnej účtovnej závierke ECB (ECB/2005/12), Ú. v. EÚ L 311, 26. 11. 2005, s. 43.
26/11/2005
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB zo 17. novembra 2005 o rozdeľovaní príjmu ECB z eurobankoviek v obehu medzi národnými centrálnymi bankami zúčastnených členských štátov (ECB/2005/11), Ú. v. EÚ L 311, 26. 11. 2005, s. 41.
18/11/2005
Stanovisko k náhrade nákladov, ktorú Sveriges Riksbank vo forme úrokov platí podnikom za oddelenie a úschovu hotovosti  (CON/2005/48), Švédsko, 18. 11. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/11/2005
Stanovisko k vyňatiu Národnej banky Slovenska z trestnej zodpovednosti právnických osôb (CON/2005/47), Slovensko, 16. 11. 2005.Dodatočné informácie
16/11/2005
Stanovisko k výmene individuálnych štatistických údajov medzi Českou národnou bankou a Českým štatistickým úradom na štatistické účely (CON/2005/46), Česká republika, 16. 11. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/11/2005
Odporúčanie ECB z 26. októbra 2005 Rade Európskej únie o externom audítorovi Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (ECB/2005/10), Ú. v. EÚ C 277, 10. 11. 2005, s. 30.
04/11/2005
Stanovisko k požiadavkám na štatistické vykazovanie niektorých finančných inštitúcií vrátane poisťovní a penzijných fondov (CON/2005/45), Česká republika, 4. 11. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2005
Stanovisko k zmenám a doplneniam devízovej právnej úpravy (CON/2005/44), Poľsko, 4. 11. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/11/2005
Stanovisko k zrušeniu cenných papierov na doručiteľa a k modernizácii právneho rámca pre účastnícke cenné papiere (CON/2005/43), Belgicko, 3. 11. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2005
Stanovisko k materiálnym, technickým a bezpečnostným požiadavkám a požiadavkám na nepretržitú prevádzku pre zúčtovacie transakcie (CON/2005/42), Maďarsko, 1. 11. 2005.
01/11/2005
Stanovisko k dohľadu nad platobnými systémami pre nízkoobjemové platby (CON/2005/41), Taliansko, 1. 11. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2005
Stanovisko k vykonávaniu pravidiel o prevode vlastníckeho práva k finančným nástrojom  (CON/2005/40), Francúzsko, 28. 10. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2005
Stanovisko k pozmeňovaciemu návrhu na úplnú integráciu dohľadu nad finančným trhom v rámci Českej národnej banky ako jediného orgánu dohľadu (CON/2005/39), Česká republika, 28. 10. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2005
Stanovisko k právu Lietuvos bankas vydávať bankovky a mince po prijatí eura a k osobnej nezávislosti jej guvernéra (CON/2005/38), Litva, 26. 10. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2005
Stanovisko k zmenám spravodajskej povinnosti v oblasti cezhraničných platieb (CON/2005/37), Nemecko, 21. 10. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/10/2005
Stanovisko k modernizácii právnej úpravy úpadku prostredníctvom zavedenia nových spôsobov riešenia úpadku a posilnenia práv veriteľov (CON/2005/36), Česká republika, 18. 10. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/10/2005
Stanovisko k spoločným referenčným obdobiam indexu pre harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HISC) (CON/2005/33), Ú. v. EÚ C 254, 14. 10. 2005, s. 4.Dodatočné informácie
10/10/2005
Stanovisko k zmenám a doplneniam režimu minimálnych rezerv Central Bank of Cyprus (CON/2005/35), Cyprus, 10. 10. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/10/2005
Stanovisko k zmenám štruktúry a interného riadenia Banca d'Italia, ktoré vyplývajú zo zákona o ochrane úspor (CON/2005/34), Taliansko, 6. 10. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/09/2005
Stanovisko k požiadavkam Lietuvos bankas na štatistické vykazovanie vo vzťahu k platobným nástrojom  (CON/2005/32), Litva, 15. 9. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2005
Stanovisko k zavedeniu systému priameho vykazovania v oblasti štatistiky platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície (CON/2005/31), Belgicko, 29. 8. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2005
Stanovisko k podmienkam prevodu zisku Banco de España do štátnej pokladnice (CON/2005/30), Španielsko, 11. 8. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2005
Stanovisko k príspevku Rakúska, financovaného prostredníctvom Oesterreichische Nationalbank, do zvereneckého fondu MMF pre krajiny s nízkymi príjmami postihnuté prírodnou katastrofou (CON/2005/29), Rakúsko, 11. 8. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2005
Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona, ktorým sa vykonáva smernica 98/26/ES o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov (smernica o konečnom zúčtovaní) (CON/2005/28), Cyprus, 10. 8. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/08/2005
Stanovisko k spolupráci medzi De Nederlandsche Bank a Centraal Bureau voor de Statistiek ohľadne požiadaviek ECB na štatistické vykazovanie (CON/2005/27), Holandsko, 9. 8. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2005
Stanovisko k úlohe Národnej banky Slovenska týkajúcej sa integrovaného dohľadu nad celým finančným trhom a k zmenám a doplneniam zákona o NBS (CON/2005/26), Slovensko, 4. 8. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatočné informácie
03/08/2005
Stanovisko k úprave lobingu vrátane lobistických aktivít vo vzťahu k Národnej banke Slovenska (CON/2005/25), Slovensko, 3. 8. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatočné informácie
15/07/2005
Stanovisko k reorganizácii dohľadu nad finančným trhom a k dohľadu nad platobnými systémami a systémami zúčtovania cenných papierov (CON/2005/24), Česká republika, 15. 7. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/07/2005
Stanovisko k vykazovaniu cezhraničných služieb na účely štatistiky platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície (CON/2005/23), Rakúsko, 11. 7. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2005
Stanovisko k predĺženiu výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program Pericles) (CON/2005/22), Ú. v. EÚ C 161, 1. 7. 2005, s. 11.Dodatočné informácie
22/06/2005
Odporúčanie ECB z 20. mája 2005 Rade Európskej únie o externom audítorovi De Nederlandsche Bank (ECB/2005/9), Ú. v. EÚ C 151, 22. 6. 2005, s. 29.
21/06/2005
Akt o podmienkach pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia  Ú. v. EÚ L 157, 21. 6. 2005, s. 203.
14/06/2005
Stanovisko k právnemu rámcu na prijatie eura (CON/2005/21), Litva, 14. 6. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2005
Stanovisko k zmenám a doplneniam štatútu Latvijas Banka (CON/2005/20), Lotyšsko, 14. 6. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2005
Stanovisko k posilneniu dohľadu nad stavmi rozpočtov a dohľadu nad hospodárskymi politikami a ich koordinácii s cieľom zohľadniť zmeny v uplatňovaní Paktu stability a rastu (CON/2005/18), Ú. v. EÚ C 144, 14. 6. 2005, s. 17.Dodatočné informácie
14/06/2005
Stanovisko o urýchľovaní a objasňovaní vykonania postupu pri nadmernom schodku s cieľom zohľadniť zmeny v uplatňovaní Paktu stability a rastu  (CON/2005/17), Ú. v. EÚ C 144, 14. 6. 2005, s. 16.Dodatočné informácie
14/06/2005
Stanovisko k štatistike Spoločenstva týkajúcej sa štruktúry a činnosti zahraničných afiliácií (CON/2005/16), Ú. v. EÚ C 144, 14. 6. 2005, s. 14.Dodatočné informácie
07/06/2005
Stanovisko k technickým úlohám a ďalším povinnostiam súvisiacim s ochranou zákonného platidla proti falšovaniu (CON/2005/19), Maďarsko, 7. 6. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2005
Stanovisko k rozdeleniu nákladov na prevádzku systému debetných kariet medzi banky, spotrebiteľov a maloobchodníkov (CON/2005/15), Dánsko, 31. 5. 2005.
31/05/2005
Stanovisko k požiadavkám na povinné minimálne rezervy (CON/2005/14), Maďarsko, 31. 5. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/05/2005
Stanovisko k vykazovaniu mesačných bilancií peňažnými finančnými inštitúciami (CON/2005/13), Cyprus, 30. 5. 2005.
25/05/2005
Stanovisko k dohodám o finančných zárukách (CON/2005/12), Luxembursko, 25. 5. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/05/2005
Stanovisko ku kvalite štatistických údajov v rámci postupu pri nadmernom schodku (CON/2005/11), Ú. v. EÚ C 116, 18. 5. 2005, s. 11.Dodatočné informácie
02/05/2005
Usmernenie ECB z 3. februára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2000/7 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému (ECB/2005/2), Ú. v. EÚ L 111, 2. 5. 2005, s. 1.
29/04/2005
Usmernenie ECB z 11. marca 2005, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2000/1 o správe devízových rezerv ECB národnými centrálnymi bankami a o právnej dokumentácii pre operácie s devízovými rezervami ECB (ECB/2005/6), Ú. v. EÚ L 109, 29. 4. 2005, s. 107.
29/04/2005
Už nie je účinné: Usmernenie ECB zo 17. februára 2005, o požiadavkách ECB na štatistické vykazovanie a o postupoch pri výmene štatistických informácií v rámci Európskeho systému centrálnych bánk v oblasti štatistiky štátnych financií (ECB/2005/5), Ú. v. EÚ L 109, 29. 4. 2005, s. 81.
29/04/2005
Usmernenie ECB z 15. februára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2003/2 o určitých požiadavkách ECB na štatistické vykazovanie a o postupoch vykazovania štatistických informácií v oblasti menovej a bankovej štatistiky národnými centrálnymi bankami (ECB/2005/4), Ú. v. EÚ L 109, 29. 4. 2005, s. 6.
28/04/2005
Stanovisko k požiadavkám Maďarskej národnej banky na štatistické vykazovanie týkajúcim sa transakčných kódov pre platby (CON/2005/10), Maďarsko, 28. 4. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2005
Odporúčanie ECB zo 7. apríla 2005 Rade Európskej únie o externom audítorovi Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (ECB/2005/8), Ú. v. EÚ C 91, 15. 4. 2005, s. 5.
15/04/2005
Odporúčanie ECB zo 7. apríla 2005 Rade Európskej únie o externom audítorovi Bank of Greece (ECB/2005/7), Ú. v. EÚ C 91, 15. 4. 2005, s. 4.
15/04/2005
Stanovisko k pravidlám týkajúcim sa dohľadu nad obozretným podnikaním inštitúcií, ktoré zabezpečujú zúčtovanie obchodov s cennými papiermi, a inštitúcií, ktoré sa za takéto považujú (CON/2005/9), Belgicko, 15. 4. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/04/2005
Stanovisko k Haagskemu dohovoru týkajúcemu sa cenných papierov držaných sprostredkovateľom (CON/2005/7), Ú. v. EÚ C 81, 2. 4. 2005, s. 10.
01/04/2005
Stanovisko k požiadavkám na povinné minimálne rezervy úverových družstiev (kredito unija) (CON/2005/8), Litva, 1. 4. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2005
Stanovisko k vymenovaniu člena Výkonnej rady ECB (CON/2005/6), Ú. v. EÚ C 75, 24. 3. 2005, s. 14.Dodatočné informácie
02/03/2005
Stanovisko ku kapitálovej primeranosti úverových inštitúcií a investičných spoločností (CON/2005/4), Ú. v. EÚ C 52, 2. 3. 2005, s. 37.
28/02/2005
Stanovisko k štatistickým spravodajským požiadavkám Central Bank of Malta na úverové inštitúcie (CON/2005/5), Malta, 28. 2. 2005.
26/02/2005
Odporúčanie ECB z 11. februára 2005 Rade Európskej únie o externom audítorovi Banco de Portugal (ECB/2005/3), Ú. v. EÚ C 50, 26. 2. 2005, s. 6.
17/02/2005
Stanovisko k prevencii používania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (CON/2005/2), Ú. v. EÚ C 40, 17. 2. 2005, s. 9.Dodatočné informácie
09/02/2005
Stanovisko k spracovaniu a rozdeľovaniu hotovosti (CON/2005/3), Maďarsko, 9. 2. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/02/2005
Usmernenie ECB z 21. januára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2001/3 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET) (ECB/2005/1), Ú. v. EÚ L 30, 3. 2. 2005, s. 21.
03/02/2005
Stanovisko k poskytnutiu úverových liniek Banca d’Italia Libanonu (CON/2005/1), Taliansko, 3. 2. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language