2005

31/12/2005
Γνώμη για τις πληροφορίες σχετικά με τον πληρωτή που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών (CON/2005/56), EE  C 336 της 31.12.2005, σ. 109.Πρόσθετες πληροφορίες
30/12/2005
Γνώμη σχετικά με τα λογιστικά πρότυπα και τα πρότυπα παροχής χρηματοπιστωτικών στοιχείων που χρησιμοποιεί η Národná banka Slovenska  (CON/2005/61), Σλοβακία, 30.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/12/2005
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις των καταστατικών διατάξεων της Lietuvos bankas στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την υιοθέτηση του ευρώ  (CON/2005/60), Λιθουανία, 30.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/12/2005
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις των καταστατικών διατάξεων της Eesti Pank στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την υιοθέτηση του ευρώ  (CON/2005/59), Εσθονία, 30.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/12/2005
Κατευθυντήρια γραμμή της EKT της 15ης Δεκεμβρίου 2005 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2000/1 σχετικά με τη διαχείριση των συναλλαγματικών διαθεσίμων της EKT από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες και τα νομικά έγγραφα για πράξεις που αφορούν τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της EKT (EKT/2005/15), EE  L 345 της 28.12.2005, σ. 33.
23/12/2005
Γνώμη σχετικά με αναθεωρημένη πρόταση όσον αφορά αλλαγές στη δομή και την εσωτερική διακυβέρνηση της Banca d'Italia, απορρέουσες από νόμο για την προστασία της αποταμίευσης (CON/2005/58), Ιταλία, 23.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/12/2005
Απόφαση της ΕΚΤ της 9ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2006 (EKT/2005/14), EE  L 333 της 20.12.2005, σ. 55.
20/12/2005
Γνώμη σχετικά με την παράταση των προθεσμιών για τη μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο και την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/EΚ για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων  (CON/2005/53), EE  C 323 της 20.12.2005, σ. 31.Πρόσθετες πληροφορίες
16/12/2005
Γνώμη σχετικά με τον επαναπροσδιορισμό του νομίσματος στο οποίο εκφράζεται το κεφάλαιο των ανωνύμων εταιρειών και των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και την εισαγωγή μετοχών χωρίς ονομαστική αξία λόγω της εισαγωγής του ευρώ (CON/2005/57), Σλοβενία, 16.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2005
Γνώμη σχετικά με το καθεστώς που διέπει την εισαγωγή του ευρώ στα κράτη μέλη που δεν έχουν υιοθετήσει ακόμη το ευρώ (CON/2005/51), EE  C 316 της 13.12.2005, σ. 25.Πρόσθετες πληροφορίες
12/12/2005
Γνώμη σχετικά με αλλαγές στο σύστημα του δημόσιου ταμείου (CON/2005/55), Σλοβακία, 12.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/12/2005
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της Sveriges Riksbank  (CON/2005/54), Σουηδία, 12.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2005
Γνώμη σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θέτει η Magyar Nemzeti Bank αναφορικά με νέους τύπους δεδομένων  (CON/2005/52), Ουγγαρία, 5.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2005
Γνώμη σχετικά με μείωση των ετήσιων εισφορών των εμπορικών τραπεζών στο Ταμείο Προστασίας Καταθέσεων και με τη νομισματική χρηματοδότηση  (CON/2005/50), Σλοβακία, 1.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2005
Γνώμη σχετικά με υποχρεώσεις υποβολής στατιστικών στοιχείων για τράπεζες και υποκαταστήματα ξένων τραπεζών  (CON/2005/49), Τσεχική Δημοκρατία, 30.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2005
Απόφαση της ΕΚΤ της 17ης Νοεμβρίου 2005 για την τροποποίηση της απόφασης ΕΚΤ/2002/11 σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της EKT (EKT/2005/12), EE  L 311 της 26.11.2005, σ. 43.
26/11/2005
Δεν ισχύει πλέον: Απόφαση της ΕΚΤ της 17ης Νοεμβρίου 2005 σχετικά με τη διανομή του εισοδήματος της EKT από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών των συμμετεχόντων κρατών μελών (EKT/2005/11), EE  L 311 της 26.11.2005, σ. 41.
18/11/2005
Γνώμη σχετικά με την επιστροφή τόκων από την Sveriges Riksbank σε επιχειρήσεις που διαχωρίζουν και αποθηκεύουν μετρητά (CON/2005/48), Σουηδία, 18.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/11/2005
Γνώμη σχετικά με την εξαίρεση της Národná banka Slovenska από την ποινική ευθύνη νομικών προσώπων (CON/2005/47), Σλοβακία, 16.11.2005.
16/11/2005
Γνώμη σχετικά με την ανταλλαγή μεμονωμένων στατιστικών στοιχείων μεταξύ της Česká národní banka και της Český statistický úřad (Στατιστική Υπηρεσία) για στατιστικούς σκοπούς  (CON/2005/46), Τσεχική Δημοκρατία, 16.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/11/2005
Σύσταση της EKT της 26ης Οκτωβρίου 2005 προς το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τους εξωτερικούς ελεγκτές της Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (EKT/2005/10), EE  C 277 της 10.11.2005, σ. 30.
04/11/2005
Γνώμη σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων όσον αφορά ορισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εταιρειών και των συνταξιοδοτικών ταμείων  (CON/2005/45), Τσεχική Δημοκρατία, 4.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2005
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του νομικού πλαισίου όσον αφορά τις πράξεις συναλλάγματος (CON/2005/44), Πολωνία, 4.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/11/2005
Γνώμη σχετικά με την κατάργηση των τίτλων στον κομιστή και τον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου όσον αφορά τους εταιρικούς τίτλους (CON/2005/43), Βέλγιο, 3.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2005
Γνώμη σχετικά με τις απαιτήσεις υλικοτεχνικής φύσης και τις απαιτήσεις στον τομέα της ασφάλειας και της συνέχισης της ροής των εργασιών όσον αφορά τις συναλλαγές συμψηφισμού  (CON/2005/42), Ουγγαρία, 1.11.2005.
01/11/2005
Γνώμη σχετικά με την επίβλεψη των συστημάτων πληρωμών μικρής αξίας (CON/2005/41), Ιταλία, 1.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2005
Γνώμη σχετικά με την εφαρμογή κανόνων που αφορούν τη μεταβίβαση κυριότητας χρηματοπιστωτικών μέσων (CON/2005/40), Γαλλία, 28.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2005
Γνώμη σχετικά με αναθεωρημένη πρόταση περί πλήρους ενοποίησης της εποπτείας της χρηματοπιστωτικής αγοράς με μόνη εποπτική αρχή την Česká národní banka  (CON/2005/39), Τσεχική Δημοκρατία, 28.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2005
Γνώμη σχετικά με το δικαίωμα της Lietuvos bankas να εκδίδει τραπεζογραμμάτια και κέρματα μετά την υιοθέτηση του ευρώ και με την προσωπική ανεξαρτησία του διοικητή της (CON/2005/38), Λιθουανία, 26.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2005
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις στις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων για τις διασυνοριακές πληρωμές (CON/2005/37), Γερμανία, 21.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/10/2005
Γνώμη σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του καθεστώτος που διέπει την αφερεγγυότητα με την εισαγωγή νέων διαδικασιών για την αντιμετώπισή της και την ενίσχυση των δικαιωμάτων των πιστωτών (CON/2005/36), Τσεχική Δημοκρατία, 18.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/10/2005
Γνώμη σχετικά με τις κοινές περιόδους αναφοράς του δείκτη για τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή (CON/2005/33), EE  C 254 της 14.10.2005, σ. 4.Πρόσθετες πληροφορίες
10/10/2005
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις στο σύστημα ελάχιστων αποθεματικών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (CON/2005/35), Κύπρος, 10.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
06/10/2005
Γνώμη σχετικά με αλλαγές στη δομή και την εσωτερική διακυβέρνηση της Banca d'Italia, απορρέουσες από νόμο για την προστασία της αποταμίευσης (CON/2005/34), Ιταλία, 6.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/09/2005
Γνώμη σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που καθορίζει η Lietuvos bankas όσον αφορά τα μέσα πληρωμής  (CON/2005/32), Λιθουανία, 15.9.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2005
Γνώμη σχετικά με την εισαγωγή συστήματος άμεσης υποβολής στοιχείων όσον αφορά τις στατιστικές του ισοζυγίου πληρωμών και της διεθνούς επενδυτικής θέσης  (CON/2005/31), Βέλγιο, 29.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2005
Γνώμη σχετικά με τους κανόνες καταβολής των κερδών της Banco de España στο δημόσιο ταμείο  (CON/2005/30), Ισπανία, 11.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2005
Γνώμη σχετικά με τη χρηματοδότηση, από την Oesterreichische Nationalbank, συνεισφοράς της Αυστρίας στο ταμείο αρωγής του ΔΝΤ για τις χώρες χαμηλού εισοδήματος που έχουν πληγεί από θεομηνίες  (CON/2005/29), Αυστρία, 11.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2005
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου με τον οποίο μεταφέρεται στο κυπριακό δίκαιο η οδηγία 98/26/EΚ για το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων (οδηγία για το αμετάκλητο του διακανονισμού) (CON/2005/28), Κύπρος, 10.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
09/08/2005
Γνώμη σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ της De Nederlandsche Bank και του Centraal Bureau voor de Statistiek όσον αφορά τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η ΕΚΤ (CON/2005/27), Κάτω Χώρες, 9.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2005
Γνώμη σχετικά με τo ρόλο της Národná banka Slovenska όσον αφορά την ολοκληρωμένη εποπτεία της χρηματοπιστωτικής αγοράς στο σύνολό της και με τροποποιήσεις του καταστατικού της (CON/2005/26), Σλοβακία, 4.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/08/2005
Γνώμη σχετικά με τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων άσκησης πιέσεων (lobbying), συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την Národná banka Slovenska (CON/2005/25), Σλοβακία, 3.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/07/2005
Γνώμη σχετικά με την αναδιοργάνωση της εποπτείας της χρηματοπιστωτικής αγοράς και την επίβλεψη των συστημάτων πληρωμών και των συστημάτων διακανονισμού τίτλων (CON/2005/24), Τσεχική Δημοκρατία, 15.7.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/07/2005
Γνώμη σχετικά με την παροχή στοιχείων διασυνοριακών υπηρεσιών για τις στατιστικές του ισοζυγίου πληρωμών και της διεθνούς επενδυτικής θέσης (CON/2005/23), Αυστρία, 11.7.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2005
Γνώμη σχετικά με παράταση της διάρκειας του προγράμματος δράσης στον τομέα των ανταλλαγών, της συνδρομής και της κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (πρόγραμμα «Pericles») (CON/2005/22), EE  C 161 της 1.7.2005, σ. 11.Πρόσθετες πληροφορίες
22/06/2005
Σύσταση της EKT της 20ής Μαΐου 2005 προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της De Nederlandsche Bank (EKT/2005/9), EE  C 151 της 22.6.2005, σ. 29.
21/06/2005
Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση  EE  L 157 της 21.6.2005, σ. 203.
14/06/2005
Γνώμη σχετικά με το νομικό πλαίσιο υιοθέτησης του ευρώ (CON/2005/21), Λιθουανία, 14.6.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2005
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της Latvijas Banka (CON/2005/20), Λεττονία, 14.6.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2005
Γνώμη σχετικά με την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής θέσης και την εποπτεία και το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών, με σκοπό τη λήψη υπόψη αλλαγών στην εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης  (CON/2005/18), EE  C 144 της 14.6.2005, σ. 17.Πρόσθετες πληροφορίες
14/06/2005
Γνώμη σχετικά με την επιτάχυνση και τη διασαφήνιση της εφαρμογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος, με σκοπό τη λήψη υπόψη αλλαγών στην εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης  (CON/2005/17), EE  C 144 της 14.6.2005, σ. 16.Πρόσθετες πληροφορίες
14/06/2005
Γνώμη σχετικά με κοινοτικές στατιστικές για τη διάρθρωση και τη δραστηριότητα των αλλοδαπών θυγατρικών  (CON/2005/16), EE  C 144 της 14.6.2005, σ. 14.Πρόσθετες πληροφορίες
07/06/2005
Γνώμη σχετικά με υποχρεώσεις τεχνικής φύσεως και λοιπά καθήκοντα που συνδέονται με την προστασία του νόμιμου χρήματος από την παραχάραξη και την κιβδηλεία  (CON/2005/19), Ουγγαρία, 7.6.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2005
Γνώμη σχετικά με την κατανομή του κόστους λειτουργίας συστήματος χρεωστικής κάρτας μεταξύ τραπεζών, καταναλωτών και εμπόρων λιανικής πώλησης  (CON/2005/15), Δανία, 31.5.2005.
31/05/2005
Γνώμη σχετικά με την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών (CON/2005/14), Ουγγαρία, 31.5.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/05/2005
Γνώμη σχετικά με την υποβολή, από τα νομισματικά χρηματοδοτικά ιδρύματα, στοιχείων των μηνιαίων λογιστικών τους καταστάσεων  (CON/2005/13), Κύπρος, 30.5.2005.
25/05/2005
Γνώμη σχετικά με τις συμφωνίες περί παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας (CON/2005/12), Λουξεμβούργο, 25.5.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/05/2005
Γνώμη σχετικά με την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων στο πλαίσιο της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος (CON/2005/11), EE  C 116 της 18.5.2005, σ. 11.Πρόσθετες πληροφορίες
02/05/2005
Κατευθυντήρια γραμμή της ΕΚΤ της 3ης Φεβρουαρίου 2005 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2000/7 σχετικά με τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος (EKT/2005/2), EE  L 111 της 2.5.2005, σ. 1.
29/04/2005
Κατευθυντήρια γραμμή της EKT της 11ης Μαρτίου 2005 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2000/1 σχετικά με τη διαχείριση των συναλλαγματικών διαθεσίμων της EKT από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες και τα νομικά έγγραφα για πράξεις που αφορούν τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της EKT (EKT/2005/6), EE  L 109 της 29.4.2005, σ. 107.
29/04/2005
Δεν ισχύει πλέον: Κατευθυντήρια γραμμή της ΕΚΤ της 17ης Φεβρουαρίου 2005 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η EKT και τις διαδικασίες ανταλλαγής στατιστικών πληροφοριών εντός του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών στον τομέα της στατιστικής δημοσίων οικονομικών (EKT/2005/5), EE  L 109 της 29.4.2005, σ. 81.
29/04/2005
Κατευθυντήρια γραμμή της ΕΚΤ της 15ης Φεβρουαρίου 2005 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2003/2 σχετικά με ορισμένες υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων θεσπιζόμενες από την EKT και τις διαδικασίες παροχής στατιστικών στοιχείων από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες στον τομέα της νομισματικής και τραπεζικής στατιστικής (EKT/2005/4), EE  L 109 της 29.4.2005, σ. 6.
28/04/2005
Γνώμη σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η Magyar Nemzeti Bank όσον αφορά τους κωδικούς συναλλαγών για τις πληρωμές (CON/2005/10), Ουγγαρία, 28.4.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2005
Σύσταση της EKT της 7ης Απριλίου 2005 προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (EKT/2005/8), EE  C 91 της 15.4.2005, σ. 5.
15/04/2005
Σύσταση της EKT της 7ης Απριλίου 2005 προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Τράπεζας της Ελλάδος (EKT/2005/7), EE  C 91 της 15.4.2005, σ. 4.
15/04/2005
Γνώμη σχετικά με κανόνες που αφορούν την προληπτική εποπτεία ιδρυμάτων διακανονισμού τίτλων και ιδρυμάτων που εξομοιώνονται με αυτά (CON/2005/9), Βέλγιο, 15.4.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/04/2005
Γνώμη σχετικά με τη Σύμβαση της Χάγης όσον αφορά τίτλους που κατέχονται από διαμεσολαβητές (CON/2005/7), EE  C 81 της 2.4.2005, σ. 10.Πρόσθετες πληροφορίες
01/04/2005
Γνώμη σχετικά με τα ελάχιστα υποχρεωτικά αποθεματικά για τις πιστωτικές ενώσεις (kredito unija) (CON/2005/8), Λιθουανία, 1.4.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2005
Γνώμη σχετικά με το διορισμό μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΚΤ (CON/2005/6), EE  C 75 της 24.3.2005, σ. 14.Πρόσθετες πληροφορίες
02/03/2005
Γνώμη σχετικά με το πλαίσιο που διέπει την επάρκεια των ίδιων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των εταιρειών επενδύσεων (CON/2005/4), EE  C 52 της 2.3.2005, σ. 37.
28/02/2005
Γνώμη σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η Central Bank of Malta για τα πιστωτικά ιδρύματα  (CON/2005/5), Μάλτα, 28.2.2005.
26/02/2005
Σύσταση της EKT της 11ης Φεβρουαρίου 2005 προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banco de Portugal (EKT/2005/3), EE  C 50 της 26.2.2005, σ. 6.
17/02/2005
Γνώμη σχετικά με την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (CON/2005/2), EE  C 40 της 17.2.2005, σ. 9.Πρόσθετες πληροφορίες
17/02/2005
Ανεπίσημο κωδικοποιημένο κείμενο [3 a) - c)] της Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 17.2.2005.
09/02/2005
Γνώμη σχετικά με τη διαχείριση και διανομή τραπεζογραμματίων και κερμάτων (CON/2005/3), Ουγγαρία, 9.2.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/02/2005
Κατευθυντήρια γραμμή της EKT της 21ης Ιανουαρίου 2005 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2001/3 σχετικά με το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων σε Συνεχή Χρόνο (σύστημα TARGET) (EKT/2005/1), EE  L 30 της 3.2.2005, σ. 21.
03/02/2005
Γνώμη σχετικά με τη χορήγηση πιστωτικών ορίων από τη Banca d'Italia προς το Λίβανο (CON/2005/1), Ιταλία, 3.2.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language