2005

30/12/2005
Становище относно стандартите за счетоводна и финансова отчетност, които ще се използват от Národná banka Slovenska (CON/2005/61), Словакия, 30.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/12/2005
Становище относно измененията в устройствения акт на Lietuvos bankas във връзка с подготовката за приемане на еврото (CON/2005/60), Литва, 30.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/12/2005
Становище относно измененията в устройствения акт на Eesti Pank във връзка с подготовката за приемане на еврото (CON/2005/59), Естония, 30.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/12/2005
Становище относно изменения проект за промени в структурата и управлението на Banca d’Italia, които се налагат поради закона за защита на спестяванията (CON/2005/58), Италия, 23.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/12/2005
Становище относно реденоминирането на капитала на акционерните дружества и дружествата с ограничена отговорност и за въвеждането на акции без номинална стойност в резултат на въвеждането на еврото (CON/2005/57), Словения, 16.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/12/2005
Становище относно промените в системата за управление на държавните финанси  (CON/2005/55), Словакия, 12.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/12/2005
Становище относно измененията на устройствения акт на Sveriges Riksbank (CON/2005/54), Швеция, 12.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2005
Становище относно изисквания за статистическа отчетност на Magyar Nemzeti Bank във връзка с нови видове данни (CON/2005/52), Унгария, 5.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2005
Становище относно намаляването на годишните вноски на търговските банки към Фонда за защита на влоговете и относно прякото финансиране  (CON/2005/50), Словакия, 1.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2005
Становище относно изисквания за статистическа отчетност за банки и клонове на чуждестранни банки (CON/2005/49), Чехия, 30.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2005
Отменено: Решение на ЕЦБ от 17 ноември 2005 година относно разпределянето на дохода на ЕЦБ от евробанкноти в обращение между националните централни банки на участващите държавите-членки  (ЕЦБ/2005/11), OВ L 311, 26.11.2005 г., стр. 41..
18/11/2005
Становище относно възнаграждението за разходи по лихви, заплащано от Sveriges Riksbank на предприятия, които разделят и съхраняват пари в брой  (CON/2005/48), Швеция, 18.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/11/2005
Становище относно освобождаването на Národná banka Slovenska от наказателноправна отговорност за юридически лица  (CON/2005/47), Словакия, 16.11.2005.
16/11/2005
Становище относно обмена на индивидуални статистически данни между Česká národní banka и Český statistický úřad (Статистическа служба) за статистически цели (CON/2005/46), Чехия, 16.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2005
Становище относно изисквания за статистическа отчетност за някои финансови институции, включително застрахователни дружества и пенсионни фондове (CON/2005/45), Чехия, 4.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2005
Становище относно изменение на валутната правна рамка (CON/2005/44), Полша, 4.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/11/2005
Становище относно забраната на ценни книжа на приносител и модернизиране на уредбата на корпоративни ценни книжа  (CON/2005/43), Белгия, 3.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2005
Становище относно материалните и технически изисквания и за изискванията за сигурност и непрекъсваемост на работата за клиринговите транзакции (CON/2005/42), Унгария, 1.11.2005.
01/11/2005
Становище относно надзора върху платежни системи на дребно (CON/2005/41), Италия, 1.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2005
Становище относно въвеждането на правила за прехвърлянето на право на собственост върху финансови инструменти (CON/2005/40), Франция, 28.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2005
Становище относно измененото предложение за възлагане на цялостния надзор върху финансовите пазари на Česká národní banka, като единствен надзорен орган (CON/2005/39), Чехия, 28.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2005
Становище относно правото на Lietuvos bankas да емитира банкноти и монети след приемане на еврото и персоналната независимост на управителя на Lietuvos bankas  (CON/2005/38), Литва, 26.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2005
Становище относно изменения на отчетните задължения за трансгранични плащания (CON/2005/37), Германия, 21.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/10/2005
Становище относно модернизиране на рамката за несъстоятелност, въвеждащо нови средства за разрешаване на случаи на несъстоятелност и укрепване на права на кредитори (CON/2005/36), Чехия, 18.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/10/2005
Становище относно промените в режима на минималните резерви на Central Bank of Cyprus  (CON/2005/35), Кипър, 10.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/10/2005
Становище относно промените в структурата и управлението на Banca d’Italia, които се налагат поради закона за защита на спестяванията (CON/2005/34), Италия, 6.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/09/2005
Становище относно изисквания за статистическа отчетност на Lietuvos bankas по отношение на платежни инструменти (CON/2005/32), Литва, 15.9.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2005
Становище относно въвеждането на система за пряко отчитане на статистика на платежния баланс и международна инвестиционна позиция (CON/2005/31), Белгия, 29.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2005
Становище относно правилата за прехвърляне на печалбата на Banco de España в полза на финансовото министерство (CON/2005/30), Испания, 11.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2005
Становище относно плащането от Oesterreichische Nationalbank на австрийската вноска в доверителния фонд на МВФ за засегнатите от природни бедствия страни с нисък доход (CON/2005/29), Австрия, 11.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2005
Становище относно изменение на Закона за прилагане на Директива 98/26/ЕО относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа (Директива относно окончателността на сетълмента) (CON/2005/28), Кипър, 10.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/08/2005
Становище относно сътрудничество между De Nederlandsche Bank и Centraal Bureau voor de Statistiek относно изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ (CON/2005/27), Нидерландия, 9.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2005
Становище относно задачите на Národná banka Slovenska по отношение на обединения надзор върху целия финансов пазар и измененията на устройствения й закон  (CON/2005/26), Словакия, 4.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/08/2005
Становище относно регламентирането на лобизма, включително лобизма по отношение на Národná banka Slovenska (CON/2005/25), Словакия, 3.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/07/2005
Становище относно реорганизацията на надзора върху финансовите пазари и надзора върху платежните системи и системите за сетълмент на ценни книжа  (CON/2005/24), Чехия, 15.7.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/07/2005
Становище относно отчитането на трансгранични услуги за статистиката на платежния баланс и международната инвестиционна позиция (CON/2005/23), Австрия, 11.7.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2005
Акт относно условията за присъединяване на Република България и Румъния и промените в Учредителните договори на Европейския съюз  OВ L 157, 21.6.2005 г., стр. 203..
14/06/2005
Становище относно правната рамка за приемане на еврото (CON/2005/21), Литва, 14.6.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2005
Становище относно измененията на устройствения акт на Latvijas Banka (CON/2005/20), Латвия, 14.6.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/06/2005
Становище относно техническите задачи и другите задължения, свързани със защитата на законните платежни средства срещу фалшифициране (CON/2005/19), Унгария, 7.6.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2005
Становище относно разпределянето на разходите за функционирането на система за дебитни карти между банки, потребители и търговци на дребно (CON/2005/15), Дания, 31.5.2005.
31/05/2005
Становище относно изискванията за минимални резерви  (CON/2005/14), Унгария, 31.5.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/05/2005
Становище относно отчитането от парично-финансови институции на техните месечни баланси  (CON/2005/13), Кипър, 30.5.2005.
25/05/2005
Становище относно финансовите обезпечения (CON/2005/12), Люксембург, 25.5.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2005
Насоки на ЕЦБ от 3 февруари 2005 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2000/7 относно инструментите на паричната политика и процедурите на Евросистемата  (ЕЦБ/2005/2), OВ L 111, 2.5.2005 г., стр. 1..
29/04/2005
Отменено: Насоки на ЕЦБ от 17 февруари 2005 година относно изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ и процедурите за обмен на статистическа информация в рамките на Европейската система на централните банки в областта на статистиката на държавните финанси (ЕЦБ/2005/5), OВ L 109, 29.4.2005 г., стр. 81..
29/04/2005
Насоки на ЕЦБ от 15 февруари 2005 година за изменение на Насоки EЦБ/2003/2 относно някои изисквания на ЕЦБ (ЕЦБ), свързани със статистическата отчетност и с процедурите за предоставяне на статистическа информация от националните централни банки в областта на паричната и банковата статистика  (ЕЦБ/2005/4), OВ L 109, 29.4.2005 г., стр. 6..
28/04/2005
Становище относно изисквания на Magyar Nemzeti Bank за изисквания за статистическа отчетност на транзакционните кодове за плащания (CON/2005/10), Унгария, 28.4.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2005
Становище относно правила, свързани с пруденциалния надзор на институции за сетълмент на ценни книжа и наподобяващи ги институции (CON/2005/9), Белгия, 15.4.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2005
Становище относно изискванията за минимални резерви по отношение на кредитните съюзи (kredito unija) (CON/2005/8), Литва, 1.4.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/02/2005
Становище относно изискванията на Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta за статистическа отчетност за кредитни институции (CON/2005/5), Малта, 28.2.2005.
09/02/2005
Становище относно обработката и разпределянето на парични средства (CON/2005/3), Унгария, 9.2.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/02/2005
Становище относно отпускането на кредитни линии от Banca d’Italia на Ливан  (CON/2005/1), Италия, 3.2.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language