CON/2005/53

  1. Yttrande om förlängning av tidsfristerna för införlivande och tillämpning av direktiv 2004/39/EG om marknaderna för finansiella instrument (CON/2005/53), EUT C 323, 20.12.2005, s. 31.

      Ytterligare information

       
      Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/39/EG om marknader för finansiella instrument i fråga om vissa tidsfrister (KOM(2005) 253)