CON/2005/53

  1. Stanovisko k predĺženiu termínov na transpozíciu a uplatňovanie smernice 2004/39/ES o trhoch s finančnými nástrojmi (CON/2005/53), Ú. v. EÚ C 323, 20. 12. 2005, s. 31.

      Dodatočné informácie

       
      Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/39/ES o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o určité termíny (KOM(2005) 253 v konečnom znení)