Menu

CON/2005/51

  1. Nuomonė dėl euro įvedimo euro dar neįsivedusiose valstybėse narėse tvarkos (CON/2005/51), OL C 316, 2005 12 13, p. 25.

      Papildoma informacija

       
      Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 974/98 dėl euro įvedimo (KOM(2005) 357)