Menu

CON/2005/51

  1. Lausunto järjestelystä euron käyttöönottamiseksi jäsenvaltioissa, jotka eivät ole vielä ottaneet sitä käyttöön (CON/2005/51), EUVL C 316, 13.12.2005, s. 25.

      Lisätietoja

       
      Ehdotus neuvoston asetukseksi euron käyttöönotosta annetun asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta (KOM(2005) 357)