CON/2005/33

  1. Opinia w sprawie wspólnego okresu odniesienia dla zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych (CON/2005/33), Dz.U. C 254 z 14.10.2005, str. 4.

      Dodatkowe informacje

       
      Projekt rozporządzenie Komisji ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 w odniesieniu do wspólnego okresu odniesienia dla zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych oraz zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) 2214/96