CON/2005/33

  1. Advies betreffende de gemeenschappelijke referentieperiode voor het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen (HICP) (CON/2005/33), PB C 254 van 14.10.2005, blz. 4.

      Aanvullende informatie

       
      Ontwerp Verordening van de Commissie houdende gedetailleerde regels voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad, wat de gemeenschappelijke referentieperiode voor het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen betreft, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2214/96 van de Commissie