CON/2005/18

  1. Yttrande om förstärkningen av övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen och samordningen av den ekonomiska politiken för att spegla förändringar i genomförandet av stabilitets- och tillväxtpakten (CON/2005/18), EUT C 144, 14.6.2005, s. 17.

      Ytterligare information

       
      Förslag till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1466/97 om förstärkning av övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen och samordningen av den ekonomiska politiken (KOM(2005) 154)