CON/2005/16

  1. Yttrande om gemenskapsstatistik över utländska dotterbolags struktur och verksamhet (CON/2005/16), EUT C 144, 14.6.2005, s. 14.

      Ytterligare information

       
      Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemenskapsstatistik över utländska dotterbolags struktur och verksamhet (KOM(2005) 88)