2004

29/12/2004
Usmernenie ECB zo 16. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2004/13 o poskytovaní služieb v oblasti správy rezerv v eurách prostredníctvom Eurosystému centrálnym bankám mimo Európskej únie, krajinám mimo Európskej únie a medzinárodným organizáciám (ECB/2004/20), Ú. v. EÚ L 385, 29. 12. 2004, s. 85.
24/12/2004
Rozhodnutie Európskej centrálnej banky zo 14. decembra 2004 o schválení objemu emisie mincí v roku 2005 (ECB/2004/19), Ú. v. EÚ L 379, 24. 12. 2004, s. 107.
23/12/2004
Nová riadiaca štruktúra zúčtovacieho systému pre platby nízkej hodnoty (CON/2004/39), Španielsko, 23. 12. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2004
Nariadenie Európskej centrálnej banky (ES) č. 2181/2004 zo 16. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2423/2001 (ECB/2001/13), ktoré sa týka konsolidovanej súvahy sektora peňažných finančných ústavov, a nariadenie (ES) č. 63/2002 (ECB/2001/18), ktoré sa týka štatistiky úrokových sadzieb uplatňovaných finančnými ústavmi na vklady prijímané od fyzických osôb a nefinančných spoločností a na úvery poskytované fyzickým osobám a nefinančným spoločnostiam (ECB/2004/21), Ú. v. EÚ L 371, 18. 12. 2004, s. 42.
18/12/2004
Nariadenie Európskej centrálnej banky (ES) č. 2181/2004 zo 16. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2423/2001 (ECB/2001/13), ktoré sa týka konsolidovanej súvahy sektora peňažných finančných ústavov, a nariadenie (ES) č. 63/2002 (ECB/2001/18), ktoré sa týka štatistiky úrokových sadzieb uplatňovaných finančnými ústavmi na vklady prijímané od fyzických osôb a nefinančných spoločností a na úvery poskytované fyzickým osobám a nefinančným spoločnostiam (ECB/2004/21), Ú. v. EÚ L 371, 18. 12. 2004, s. 42.
14/12/2004
Stanovisko k vytvoreniu osobitného právneho a dohliadacieho základu pre hedžové fondy (CON/2004/38), Dánsko, 14. 12. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/12/2004
Stanovisko k zavedeniu inštitúcií elektronických peňazí (CON/2004/37), Česká republika, 3. 12. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2004
Už nie je účinné: Odporúčanie ECB zo 16. júla 2004 o požiadavkách ECB na štatistické vykazovanie v oblasti štatistiky platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície a výkazu medzinárodných rezerv (ECB/2004/16), Ú. v. EÚ C 292, 30. 11. 2004, s. 21.
30/11/2004
Už nie je účinné: Usmernenie ECB zo 16. júla 2004 o požiadavkách ECB na štatistické vykazovanie v oblasti štatistiky platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície a výkazu medzinárodných rezerv (ECB/2004/15), Ú. v. EÚ L 354, 30. 11. 2004, s. 34.
25/11/2004
Korigendum k dohode zo 16. septembra 2004 medzi Európskou centrálnou bankou a národnými centrálnymi bankami členských štátov nepatriacich do eurozóny, ktorou sa mení a dopĺňa dohoda z 1. septembra 1998 o prevádzkových postupoch pre mechanizmus výmenných kurzov v tretej etape hospodárskej a menovej únie Ú. v. EÚ C 288, 25. 11. 2004, s. 7.
18/11/2004
Dohoda zo 16. septembra 2004 medzi Európskou centrálnou bankou a národnými centrálnymi bankami členských štátov nepatriacich do eurozóny, ktorou sa mení a dopĺňa dohoda z 1. septembra 1998 o prevádzkových postupoch pre mechanizmus výmenných kurzov v tretej etape hospodárskej a menovej únie Ú. v. EÚ C 281, 18. 11. 2004, s. 3.
05/11/2004
Stanovisko k programu štatistických zisťovaní na rok 2005 (CON/2004/36), Česká republika, 5. 11. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2004
Stanovisko k rozhodovaniu o menovej politike (CON/2004/35), Maďarsko, 4. 11. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2004
Stanovisko k dani z devízových transakcií (CON/2004/34), Belgicko, 4. 11. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/11/2004
Stanovisko k požiadavkám na štatistické vykazovanie týkajúcim sa informačného systému centrálnej banky (CON/2004/33), Maďarsko, 2. 11. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2004
Už nie je účinné: Usmernenie ECB zo 16. septembra 2004 o obstarávaní eurobankoviek (ECB/2004/18), Ú. v. EÚ L 320, 21. 10. 2004, s. 21.
16/10/2004
Stanovisko k začatiu rokovaní o dohode upravujúcej menové vzťahy s Andorrou (CON/2004/32), Ú. v. EÚ C 256, 16. 10. 2004, s. 9.Dodatočné informácie
22/09/2004
Stanovisko k dohľadu Národnej banky Slovenska nad finančným trhom (CON/2004/31), Slovensko, 22. 9. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatočné informácie
14/09/2004
Stanovisko k dotvoreniu právneho rámca pre fondy zabezpečovacích nástrojov (CON/2004/30), Francúzsko, 14. 9. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2004
Stanovisko k vyňatiu z režimu povinných minimálnych rezerv (CON/2004/29), Malta, 1. 9. 2004.
31/08/2004
Stanovisko k určitým otázkam týkajúcim sa obehu bankoviek a mincí (CON/2004/28), Švédsko, 31. 8. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2004
Odporúčanie ECB z 30. júla 2004 Rade Európskej únie o externom audítorovi Banca d'Italia (ECB/2004/17), Ú. v. EÚ C 202, 10. 8. 2004, s. 1.
04/08/2004
Stanovisko k dohodám o finančných zábezpekách (CON/2004/27), Belgicko, 4. 8. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/07/2004
Už nie je účinné: Oznámenie ECB o ukladaní sankcií pri porušení požiadaviek na štatistické vykazovanie bilancií Ú. v. EÚ C 195, 31. 7. 2004, s. 8.
30/07/2004
Stanovisko k vykazovaniu údajov platobnej bilancie s výnimkou údajov o službách a prevodoch (CON/2004/26), Rakúsko, 30. 7. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/07/2004
Stanovisko k regulácii inštitúcií elektronických peňazí (CON/2004/25), Estónsko, 30. 7. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2004
Rozhodnutie ECB z 9. júla 2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2003/15 o schválení objemu emisie mincí v roku 2004 (ECB/2004/14), Ú. v. EÚ L 248, 22. 7. 2004, s. 14.
22/07/2004
Neoficiálny konsolidovaný text [5 a) - b)]. Vypracovaný Úradom pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev 22. 7. 2004.
21/07/2004
Korigendum k stanovisku Európskej centrálnej banky zo 16. apríla 2004 na žiadosť Rady Európskej únie k návrhu nariadenia Rady o medailách a žetónoch, ktoré sa podobajú eurominciam (KOM(2004) 39 v konečnom znení) (CON/2004/13) Ú. v. EÚ C 186, 21. 7. 2004, s. 3.
13/07/2004
Už nie je účinné: Usmernenie ECB z 1. júla 2004 o poskytovaní služieb v oblasti správy rezerv v eurách prostredníctvom Eurosystému centrálnym bankám mimo Európskej únie, krajinám mimo Európskej únie a medzinárodným organizáciám (ECB/2004/13), Ú. v. EÚ L 241, 13. 7. 2004, s. 68.
08/07/2004
Stanovisko k zberu štatistických údajov o dovoze a vývoze služieb (CON/2004/24), Rakúsko, 8. 7. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2004
Rozhodnutie ECB zo 17. júna 2004, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Generálnej rady ECB (ECB/2004/12), Ú. v. EÚ L 230, 30. 6. 2004, s. 61.
30/06/2004
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 3. júna 2004 o podmienkach vyšetrovaní vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom v ECB v súvislosti s predchádzaním podvodom, korupcii a všetkým ostatným protiprávnym činnostiam poškodzujúcim finančné záujmy Európskych spoločenstiev, ktorým sa menia a dopĺňajú podmienky zamestnávania zamestnancov ECB (ECB/2004/11), Ú. v. EÚ L 230, 30. 6. 2004, s. 56.
18/06/2004
Stanovisko k nariadeniu, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o zahraničnom obchode a platbách  (CON/2004/23), Nemecko, 18. 6. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2004
Stanovisko k prevodu vlastníctva finančných nástrojov (CON/2004/22), Francúzsko, 15. 6. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2004
Stanovisko ku krátkodobej štatistike (CON/2004/19), Ú. v. EÚ C 158, 15. 6. 2004, s. 3.
09/06/2004
Rozhodnutie ECB z 22. apríla 2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2001/15 zo 6. decembra 2001 o vydaní eurobankoviek (ECB/2004/9), Ú. v. EÚ L 205, 9. 6. 2004, s. 17.
09/06/2004
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 22. apríla 2004 o opatreniach potrebných na príspevok na akumulovanú hodnotu vlastného imania ECB, na úpravu pohľadávok národných centrálnych bánk, ktoré zodpovedajú prevedeným devízovým rezervám, a na súvisiace finančné záležitosti (ECB/2004/8), Ú. v. EÚ L 205, 9. 6. 2004, s. 13.
09/06/2004
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 22. apríla 2004 o podmienkach prevodov podielov na základnom imaní ECB medzi národnými centrálnymi bankami a úpravy splateného základného imania (ECB/2004/7), Ú. v. EÚ L 205, 9. 6. 2004, s. 9.
09/06/2004
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 22. apríla 2004 o percentuálnych podieloch národných centrálnych bánk v kľúči na upisovanie základného imania ECB (ECB/2004/5), Ú. v. EÚ L 205, 9. 6. 2004, s. 5.
09/06/2004
Usmernenie ECB z 21. apríla 2004, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2001/3 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET) (ECB/2004/4), Ú. v. EÚ L 205, 9. 6. 2004, s. 1.
09/06/2004
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 23. apríla 2004 o opatreniach potrebných na splatenie základného imania ECB nezúčastnenými národnými centrálnymi bankami (ECB/2004/10), Ú. v. EÚ L 205, 9. 6. 2004, s. 19.
07/06/2004
Stanovisko k dohľadu nad finančným sektorom (CON/2004/21), Holandsko, 7. 6. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/06/2004
Stanovisko k úverom viazaným na infláciu poskytovaným úverovými inštitúciami (CON/2004/20), Francúzsko, 3. 6. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2004
Už nie je účinné: Protokol o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a ECB (neoficiálne konsolidované znenie) 1. 6. 2004.
18/05/2004
Stanovisko k reorganizácii a likvidácii úverových inštitúcií (CON/2004/18), Portugalsko, 18. 5. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/05/2004
Stanovisko k starým bankovkám a minciam, ktoré prestávajú byť zákonným platidlom (CON/2004/17), Švédsko, 17. 5. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/05/2004
Dohoda z 29. apríla 2004 medzi Európskou centrálnou bankou a národnými centrálnymi bankami členských štátov nepatriacich k 1. máju 2004 do eurozóny, ktorou sa mení a dopĺňa dohoda z 1. septembra 1998 o prevádzkových postupoch pre mechanizmus výmenných kurzov v tretej etape hospodárskej a menovej únie Ú. v. EÚ C 135, 13. 5. 2004, s. 3.
12/05/2004
Stanovisko k zostavovaniu a prenosu údajov o štvrťročnom verejnom dlhu  (CON/2004/14), Ú. v. EÚ C 134, 12. 5. 2004, s. 14.
12/05/2004
Stanovisko k medailám a žetónom, ktoré sa podobajú eurominciam (CON/2004/13), Ú. v. EÚ C 134, 12. 5. 2004, s. 11.Dodatočné informácie
12/05/2004
Dohoda o spolupráci medzi Európskou centrálnou bankou — ECB — a Medzinárodnou organizáciou kriminálnej polície - Interpol Ú. v. EÚ C 134, 12. 5. 2004, s. 6.
11/05/2004
Stanovisko k ochrane úspor (CON/2004/16), Taliansko, 11. 5. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2004
Stanovisko o obchodovateľných dlhových cenných papieroch (CON/2004/15), Francúzsko, 20. 4. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/04/2004
Stanovisko k dohode o menových vzťahoch s Andorrou (CON/2004/12), Ú. v. EÚ C 88, 8. 4. 2004, s. 18.
08/04/2004
Stanovisko k prepočítavacím kurzom eura voči menám členských štátov, ktoré prijali euro (CON/2004/10), Ú. v. EÚ C 88, 8. 4. 2004, s. 20.
07/04/2004
Stanovisko k vymenovaniu nového člena Výkonnej rady ECB (CON/2004/11), Ú. v. EÚ C 87, 7. 4. 2004, s. 37.
20/03/2004
Usmernenie ECB z 13. februára 2004, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2003/2 o určitých požiadavkách ECB na štatistické vykazovanie a o postupoch vykazovania štatistických informácií v oblasti menovej a bankovej štatistiky národnými centrálnymi bankami (ECB/2004/1), Ú. v. EÚ L 83, 20. 3. 2004, s. 29.
18/03/2004
Rozhodnutie ECB zo 4. marca 2004 o prístupe verejnosti k dokumentom ECB (ECB/2004/3), Ú. v. EÚ L 80, 18. 3. 2004, s. 42.
18/03/2004
Rozhodnutie ECB z 19. februára 2004, ktorým sa prijíma rokovací poriadok ECB (ECB/2004/2), Ú. v. EÚ L 80, 18. 3. 2004, s. 33.
16/03/2004
Stanovisko ku konkurzu a vyrovnaniu úverových inštitúcií, klíringových inštitúcií a investičných spoločností (CON/2004/9), Belgicko, 16. 3. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2004
Stanovisko k právnemu rámcu pre recykláciu eurobankoviek a euromincí (CON/2004/8), Francúzsko, 16. 3. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/03/2004
Usmernenie ECB z 1. decembra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2000/7 o nástrojoch menovej politiky a postupoch Eurosystému (ECB/2003/16), Ú. v. EÚ L 69, 8. 3. 2004, s. 1.
06/03/2004
Stanovisko k novej organizačnej štruktúre výborov EÚ pre finančné služby, ktorou sa rozširuje Lamfalussyho proces na všetky finančné sektory (CON/2004/7), Ú. v. EÚ C 58, 6. 3. 2004, s. 23.
18/02/2004
Stanovisko k zostavovaniu štvrťročných nefinančných účtov inštitucionálneho sektora (CON/2004/4), Ú. v. EÚ C 42, 18. 2. 2004, s. 23.
13/02/2004
Stanovisko ku krytiu kurzových strát Banque de France (CON/2004/6), Francúzsko, 13. 2. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2004
Stanovisko k doplnkovému dohľadu nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte (CON/2004/5), Rakúsko, 13. 2. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2004
Stanovisko k vytvoreniu osobitného právneho rámca pre transakcie v súvislosti so sekuritizáciou (CON/2004/3), Luxembursko, 4. 2. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2004
Stanovisko k vykazovaniu menovej a bankovej štatistiky peňažnými finančnými inštitúciami (CON/2004/2), Švédsko, 26. 1. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/01/2004
Stanovisko k opatreniam ovplyvňujúcim finančnú pozíciu Suomen Pankki a ustanoveniam týkajúcim sa jej právomoci vydávať normy (CON/2004/1), Fínsko, 20. 1. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/01/2004
Rozhodnutie ECB z 18. decembra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2001/15 zo 6. decembra 2001 o vydávaní eurobankoviek (ECB/2003/23), Ú. v. EÚ L 9, 15. 1. 2004, s. 40.
15/01/2004
Rozhodnutie ECB z 18. decembra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa článok 1 písm. f) rozhodnutia ECB/2001/16 zo 6. decembra 2001 o rozdeľovaní menových príjmov národných centrálnych bánk zúčastnených členských štátov od finančného roka 2002 (ECB/2003/22), Ú. v. EÚ L 9, 15. 1. 2004, s. 39.
15/01/2004
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 18. decembra 2003 o opatreniach potrebných na príspevok na rezervné fondy a rezervy ECB a na úpravu pohľadávok národných centrálnych bánk zodpovedajúcich prevedeným devízovým rezervám (ECB/2003/21), Ú. v. EÚ L 9, 15. 1. 2004, s. 36.
15/01/2004
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 18. decembra 2003 o podmienkach prevodov podielov na základnom imaní ECB medzi národnými centrálnymi bankami a o úprave splateného základného imania (ECB/2003/20), Ú. v. EÚ L 9, 15. 1. 2004, s. 32.