2004

29/12/2004
Wytyczne EBC z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające wytyczne EBC/2004/13 dotyczące świadczenia przez Eurosystem na rzecz pozaunijnych banków centralnych, państw nienależących do Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych usług w zakresie zarządzania rezerwami wyrażonymi w euro (EBC/2004/20), Dz.U. L 385 z 29.12.2004, str. 85.
24/12/2004
Decyzja EBC z 14 grudnia 2004 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2005 r. (EBC/2004/19), Dz.U. L 379 z 24.12.2004, str. 107.
23/12/2004
Opinia w sprawie nowej struktury zarządzania systemem rozliczeniowym dla transakcji detalicznych (CON/2004/39), Hiszpania, 23.12.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2004
Rozporządzenie EBC (WE) nr 2181/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2423/2001 (EBC/2001/13) w sprawie bilansu skonsolidowanego sektora monetarnych instytucji finansowych oraz rozporządzenie (WE) nr 63/2002 (EBC/2001/18) w sprawie statystyki dotyczącej stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe w odniesieniu do depozytów i pożyczek dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (EBC/2004/21), Dz.U. L 371 z 18.12.2004, str. 42.
18/12/2004
Rozporządzenie EBC (WE) nr 2181/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2423/2001 (EBC/2001/13) w sprawie bilansu skonsolidowanego sektora monetarnych instytucji finansowych oraz rozporządzenie (WE) nr 63/2002 (EBC/2001/18) w sprawie statystyki dotyczącej stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe w odniesieniu do depozytów i pożyczek dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (EBC/2004/21), Dz.U. L 371 z 18.12.2004, str. 42.
14/12/2004
Opinia w sprawie utworzenia szczególnej podstawy prawnej oraz struktury nadzorczej dla funduszy zabezpieczających (CON/2004/38), Dania, 14.12.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/12/2004
Opinia w sprawie wprowadzenia instytucji pieniądza elektronicznego (CON/2004/37), Republika Czeska, 3.12.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2004
Akt utracił moc prawną: Zalecenia EBC z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowej pozycji inwestycyjnej oraz płynnych aktywów i pasywów w walutach obcych (EBC/2004/16), Dz.U. C 292 z 30.11.2004, str. 21.
30/11/2004
Akt utracił moc prawną: Wytyczne EBC z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowej pozycji inwestycyjnej oraz płynnych aktywów i pasywów w walutach obcych (EBC/2004/15), Dz.U. L 354 z 30.11.2004, str. 34.
18/11/2004
Porozumienie z dnia 16 września 2004 r. pomiędzy EBC oraz krajowymi bankami centralnymi państw członkowskich znajdujących się poza strefą euro, zmieniające porozumienie z dnia 1 września 1998 r. określające procedury operacyjne mechanizmu kursów walutowych w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej Dz.U. C 281 z 18.11.2004, str. 3.
05/11/2004
Opinia w sprawie programu badań statystycznych na rok 2005 (CON/2004/36), Republika Czeska, 5.11.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2004
Opinia w sprawie procedur decyzyjnych w zakresie polityki pieniężnej (CON/2004/35), Węgry, 4.11.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2004
Opinia w sprawie podatku od operacji dewizowych (CON/2004/34), Belgia, 4.11.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/11/2004
Opinia w sprawie wymogów w zakresie sprawozdań statystycznych na rzecz systemu informacyjnego banku centralnego (CON/2004/33), Węgry, 2.11.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2004
Akt utracił moc prawną: Wytyczne EBC z dnia 16 września 2004 r. dotyczące dokonywania zamówień na dostawę banknotów euro (EBC/2004/18), Dz.U. L 320 z 21.10.2004, str. 21.
16/10/2004
Opinia w sprawie otwarcia negocjacji dotyczących umowy o stosunkach monetarnych z Księstwem Andory  (CON/2004/32), Dz.U. C 256 z 16.10.2004, str. 9.Dodatkowe informacje
22/09/2004
Opinia w sprawie nadzoru prowadzonego przez Národná banka Slovenska nad rynkiem finansowym (CON/2004/31), Słowacja, 22.9.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/09/2004
Opinia w sprawie finalizacji ram prawnych dla funduszy sekurytyzacyjnych (CON/2004/30), Francja, 14.9.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2004
Opinia w sprawie wyłączenia z zakresu regulacji rezerw obowiązkowych (CON/2004/29), Malta, 1.9.2004.
31/08/2004
Opinia w sprawie niektórych zagadnień związanych z obiegiem banknotów i monet (CON/2004/28), Szwecja, 31.8.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2004
Zalecenie EBC z dnia 30 lipca 2004 r. udzielane na rzecz Rady Unii Europejskiej w odniesieniu do wyboru zewnętrznych audytorów Banca d'Italia (EBC/2004/17), Dz.U. C 202 z 10.8.2004, str. 1.
04/08/2004
Opinia w sprawie zabezpieczeń finansowych (CON/2004/27), Belgia, 4.8.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/07/2004
Akt utracił moc prawną: Zawiadomienie EBC w sprawie stosowania sankcji za naruszenie wymogów sprawozdawczych w zakresie statystyki bilansowej Dz.U. C 195 z 31.7.2004, str. 8.
30/07/2004
Opinia w sprawie sprawozdawczości w zakresie bilansu płatniczego z wyłączeniem usług i obrotu handlowego (CON/2004/26), Austria, 30.7.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/07/2004
Opinia w sprawie regulacji instytucji pieniądza elektronicznego (CON/2004/25), Estonia, 30.7.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2004
Decyzja EBC z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję EBC/2003/15 z dnia 28 listopada 2003 r. dotyczącą zatwierdzenia wielkości emisji monet w 2004 roku (EBC/2004/14), Dz.U. L 248 z 22.7.2004, str. 14.
22/07/2004
Nieoficjalna wersja skonsolidowana [5 a)- b)]. Dokument sporządzony przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 22.7.2004.
21/07/2004
Sprostowanie do opinii EBC z dnia 16 kwietnia 2004 r. wydanej na wniosek Rady Unii Europejskiej w sprawie projektowanego rozporządzenia Rady dotyczącego medali i żetonów podobnych do monet euro (COM(2004) 39 wersja ostateczna) (CON/2004/13) Dz.U. C 186 z 21.7.2004, str. 3.
13/07/2004
Akt utracił moc prawną: Wytyczne EBC z dnia 1 lipca 2004 r. dotyczące świadczenia przez Eurosystem na rzecz pozaunijnych banków centralnych, państw nienależących do Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych usług w zakresie zarządzania rezerwami wyrażonymi w euro (EBC/2004/13), Dz.U. L 241 z 13.7.2004, str. 68.
08/07/2004
Opinia o zbieraniu danych statystycznych dotyczących importu i eksportu usług (CON/2004/24), Austria, 8.7.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2004
Decyzja EBC z dnia 17 czerwca 2004 r. przyjmująca Regulamin Rady Ogólnej EBC (EBC/2004/12), Dz.U. L 230 z 30.6.2004, str. 61.
30/06/2004
Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie warunków prowadzenia przez Europejski Urząd do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych dochodzeń w Europejskim Banku Centralnym w związku z zapobieganiem nadużyciom finansowym, korupcji oraz innym bezprawnym działaniom przynoszącym szkodę interesom finansowym Wspólnot Europejskich oraz w sprawie zmiany Warunków Zatrudnienia Pracowników EBC (EBC/2004/11), Dz.U. L 230 z 30.6.2004, str. 56.
18/06/2004
Opinia w sprawie rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie o Handlu i Płatnościach Zagranicznych  (CON/2004/23), Niemcy, 18.6.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2004
Opinia w sprawie przenoszenia własności instrumentów finansowych (CON/2004/22), Francja, 15.6.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2004
Opinia w sprawie krótkookresowych danych statystycznych (CON/2004/19), Dz.U. C 158 z 15.6.2004, str. 3.
09/06/2004
Decyzja EBC z dnia 22 kwietnia 2004 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/15 z dnia 6 grudnia 2001 r. dotyczącą emisji banknotów euro (EBC/2004/9), Dz.U. L 205 z 9.6.2004, str. 17.
09/06/2004
Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 22 kwietnia 2004 r. określająca środki niezbędne dla uzupełnienia całkowitej wartości kapitałowej EBC dla dostosowania poziomu wierzytelności krajowych banków centralnych równoważnych przekazanym rezerwom walutowym oraz dla powiązanych kwestii finansowych (EBC/2004/8), Dz.U. L 205 z 9.6.2004, str. 13.
09/06/2004
Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 22 kwietnia 2004 r. określająca warunki przekazywania udziałów kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym pomiędzy krajowymi bankami centralnymi oraz dostosowania opłaconego kapitału (EBC/2004/7), Dz.U. L 205 z 9.6.2004, str. 9.
09/06/2004
Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 22 kwietnia 2004 r. dotycząca procentowych udziałów krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału EBC (EBC/2004/5), Dz.U. L 205 z 9.6.2004, str. 5.
09/06/2004
Wytyczne EBC z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniające wytyczne EBC/2001/3 w sprawie Transeuropejskiego Zautomatyzowanego Błyskawicznego Systemu Rozrachunku Brutto w Czasie Rzeczywistym (TARGET) (EBC/2004/4), Dz.U. L 205 z 9.6.2004, str. 1.
09/06/2004
Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 23 kwietnia 2004 r. określająca środki niezbędne do opłacenia kapitału EBC przez nieuczestniczące krajowe banki centralne (EBC/2004/10), Dz.U. L 205 z 9.6.2004, str. 19.
07/06/2004
Opinia w sprawie nadzoru sektora finansowego (CON/2004/21), Holandia, 7.6.2004. (CON/2004/21), Holandia, 7.6.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/06/2004
Opinia w sprawie kredytów indeksowanych w odniesieniu do poziomu inflacji, udzielanych przez instytucje kredytowe (CON/2004/20), Francja, 3.6.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2004
Akt utracił moc prawną: Protokół w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych oraz EBC (nieoficjalna wersja skonsolidowana) 1.6.2004.
18/05/2004
Opinia w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych  (CON/2004/18), Portugalia, 18.5.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/05/2004
Opinia w sprawie starych banknotów oraz monet wycofywanych z obiegu (CON/2004/17), Szwecja, 17.5.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/05/2004
Porozumienie z dnia 29 kwietnia 2004 roku pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym oraz krajowymi bankami centralnymi Państw Członkowskich znajdujących się poza obszarem euro w dniu 1 maja 2004 roku zmieniające porozumienie z dnia 1 września 1998 roku określajace procedury operacyjne mechanizmu kursów walutowych w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej Dz.U. C 135 z 13.5.2004, str. 3.
12/05/2004
Opinia w sprawie zbierania i przekazywania danych w zakresie kwartalnego długu publicznego (CON/2004/14), Dz.U. C 134 z 12.5.2004, str. 14.
12/05/2004
Opinia w sprawie medali i żetonów podobnych do monet euro (CON/2004/13), Dz.U. C 134 z 12.5.2004, str. 11.Dodatkowe informacje
12/05/2004
Porozumienie o współpracy pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym - EBC oraz Międzynarodową Organizacją Policji Kryminalnej - Interpol Dz.U. C 134 z 12.5.2004, str. 6.
11/05/2004
Opinia w sprawie ochrony oszczędności (CON/2004/16), Włochy, 11.5.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2004
Opinia w sprawie zbywalnych papierów dłużnych (CON/2004/15), Francja, 20.4.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/04/2004
Opinia w sprawie umowy o stosunkach monetarnych z Księstwem Andory (CON/2004/12), Dz.U. C 88 z 8.4.2004, str. 18.
08/04/2004
Opinia w sprawie kursów wymiany pomiędzy walutą euro a walutami państw przyjmujących walutę euro (CON/2004/10), Dz.U. C 88 z 8.4.2004, str. 20.
07/04/2004
Opinia w sprawie mianowania nowego członka Zarządu EBC (CON/2004/11), Dz.U. C 87 z 7.4.2004, str. 37.
20/03/2004
Wytyczne EBC z dnia 13 lutego 2004 r. zmieniające wytyczne EBC/2003/2 dotyczące niektórych wymagań w zakresie sprawozdawczości statystycznej EBC i procedur przekazywania przez krajowe banki centralne informacji statystycznych w dziedzinie statystyki pieniężnej i bankowej (EBC/2004/1), Dz.U. L 83 z 20.3.2004, str. 29.
18/03/2004
Decyzja EBC z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów EBC (EBC/2004/3), Dz.U. L 80 z 18.3.2004, str. 42.
18/03/2004
Decyzja EBC z dnia 19 lutego 2004 r. przyjmująca Regulamin EBC (EBC/2004/2), Dz.U. L 80 z 18.3.2004, str. 33.
16/03/2004
Opinia w sprawie postępowań dotyczących niewypłacalności i upadłości instytucji kredytowych, instytucji rozliczeniowych oraz zakładów ubezpieczeń (CON/2004/9), Belgia, 16.3.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2004
Opinia w sprawie przepisów dotyczących utylizacji banknotów i monet euro  (CON/2004/8), Francja, 16.3.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/03/2004
Wytyczne EBC z dnia 1 grudnia 2003 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 dotyczące instrumentów polityki monetarnej oraz procedur Eurosystemu (EBC/2003/16), Dz.U. L 69 z 8.3.2004, str. 1.
06/03/2004
Opinia w sprawie nowego sposobu organizacji komitetów usług finansowych UE, w związku z rozszerzeniem procedury Lamfalussy’ego na wszystkie sektory rynku finansowego (CON/2004/7), Dz.U. C 58 z 6.3.2004, str. 23.
18/02/2004
Opinia w sprawie sporządzania kwartalnych sprawozdań niefinansowych dla sektora instytucji (CON/2004/4), Dz.U. C 42 z 18.2.2004, str. 23.
13/02/2004
Opinia w sprawie pokrycia strat wynikających z różnic kursowych ponoszonych przez Banque de France (CON/2004/6), Francja, 13.2.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2004
Opinia w sprawie nadzoru uzupełniającego nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i przedsiębiorstwami inwestycyjnymi w ramach konglomeratów finansowych (CON/2004/5), Austria, 13.2.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2004
Opinia w sprawie wprowadzenia szczególnych regulacji w zakresie transakcji sekurytyzacyjnych (CON/2004/3), Luksemburg, 4.2.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2004
Opinia w sprawie przekazywania przez monetarne instytucje finansowe danych w zakresie sprawozdawczości pieniężnej i bankowej (CON/2004/2), Szwecja, 26.1.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/01/2004
Opinia w sprawie środków wpływających na pozycję finansową Suomen Pankki oraz jego kompetencję do wydawania przepisów prawa (CON/2004/1), Finlandia, 20.1.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/01/2004
Decyzja EBC z dnia 18 grudnia 2003 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/15 z dnia 6 grudnia 2001 dotyczącą emisji banknotów euro (EBC/2003/23), Dz.U. L 9 z 15.1.2004, str. 40.
15/01/2004
Decyzja EBC z dnia 18 grudnia 2003 r. zmieniająca artykuł 1 literę (f) decyzji EBC z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie rozdziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych uczestniczących państw członkowskich począwszy od roku obrachunkowego 2002 (EBC/2003/22), Dz.U. L 9 z 15.1.2004, str. 39.
15/01/2004
Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 18 grudnia 2003 r. określająca środki niezbędne dla uzupełnienia rezerw i odpisów EBC oraz dla dostosowania poziomu wierzytelności krajowych banków centralnych równoważnych przekazanym rezerwom walutowym (EBC/2003/21), Dz.U. L 9 z 15.1.2004, str. 36.
15/01/2004
Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 18 grudnia 2003 r. określająca warunki przekazywania przez krajowe banki centralne udziałów kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym oraz sposób dostosowania opłaconego kapitału (EBC/2003/20), Dz.U. L 9 z 15.1.2004, str. 32.