2004

29/12/2004
ECB Pamatnostādne (2004. gada 16. decembris), ar kuru groza 2004. gada 1. jūlija Pamatnostādni ECB/2004/13 par rezervju pārvaldības pakalpojumiem euro valūtā, ko Eurosistēma sniedz ārpus Eiropas Savienības esošo valstu centrālajām bankām, ārpus Eiropas Savienības esošajām valstīm, kā arī starptautiskajām organizācijām (ECB/2004/20), OV L 385, 29.12.2004, 85. lpp..
24/12/2004
ECB lēmums (2004. gada 14. decembris) par 2005. gadā emitējamo monētu daudzuma apstiprināšanu (ECB/2004/19), OV L 379, 24.12.2004, 107. lpp..
23/12/2004
Atzinums par neliela apjoma maksājumu klīringa sistēmas jauno vadības struktūru (CON/2004/39), Spānija, 23.12.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2004
ECB regula (EK) Nr. 2181/2004 (2004. gada 16. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) par monetāro finanšu iestāžu nozares konsolidēto bilanci un Regulu (EK) Nr. 63/2002 (ECB/2001/18) par statistiku attiecībā uz procentu likmēm, ko monetārās finanšu iestādes piemēro mājsaimniecību un nefinanšu korporāciju noguldījumiem un aizdevumiem (ECB/2004/21), OV L 371, 18.12.2004, 42. lpp..
18/12/2004
ECB regula (EK) Nr. 2181/2004 (2004. gada 16. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) par monetāro finanšu iestāžu nozares konsolidēto bilanci un Regulu (EK) Nr. 63/2002 (ECB/2001/18) par statistiku attiecībā uz procentu likmēm, ko monetārās finanšu iestādes piemēro mājsaimniecību un nefinanšu korporāciju noguldījumiem un aizdevumiem (ECB/2004/21), OV L 371, 18.12.2004, 42. lpp..
14/12/2004
Atzinums par īpašas juridiskās un uzraudzības bāzes izveidošanu riska ierobežošanas fondiem (CON/2004/38), Dānija, 14.12.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/12/2004
Atzinums par e-naudas iestāžu izveidošanu (CON/2004/37), Čehijas Republika, 3.12.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2004
uz sākumu: ECB leteikums (2004. gada 16. jūlijs) par ECB prasībām attiecībā uz statistikas pārskatiem maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistikas jomā, kā arī starptautisko rezervju matricu (ECB/2004/16), OV C 292, 30.11.2004, 21. lpp..
30/11/2004
uz sākumu: ECB Pamatnostādne (2004. gada 16. jūlijs) par ECB prasībām attiecībā uz statistikas pārskatiem maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistikas jomā, kā arī starptautisko rezervju matricu (ECB/2004/15), OV L 354, 30.11.2004, 34. lpp..
18/11/2004
Līgums (2004. gada 16. septembris) starp Eiropas Centrālo banku un euro zonā neietilpstošo dalībvalstu centrālajām bankām, kas groza 1998. gada 1. septembra līgumu, ar kuru nosaka Ekonomikas un monetārās savienības trešā posma valūtas kursa mehānisma darbības procedūras OV C 281, 18.11.2004, 3. lpp..
05/11/2004
Atzinums par 2005. gada statistikas pārskatu programmu (CON/2004/36), Čehijas Republika, 5.11.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2004
Atzinums par monetārās politikas lēmumu pieņemšanu (CON/2004/35), Ungārija, 4.11.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2004
Atzinums par nodokli valūtas maiņas operācijām (CON/2004/34), Beļģija, 4.11.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/11/2004
Atzinums par centrālās bankas informācijas sistēmas statistikas ziņošanas prasībām (CON/2004/33), Ungārija, 2.11.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2004
uz sākumu: ECB pamatnostādne (2004. gada 16. septembris) par euro banknošu iepirkumu (ECB/2004/18), OV L 320, 21.10.2004, 21. lpp..
16/10/2004
Atzinums par sarunu sākšanu attiecībā uz nolīgumu par monetārajām attiecībām ar Andoru (CON/2004/32), OV C 256, 16.10.2004, 9. lpp..Papildus informācija
22/09/2004
Atzinums par finanšu tirgus uzraudzību, ko veic Národná banka Slovenska (CON/2004/31), Slovākija, 22.9.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/09/2004
Atzinums par pārvēršanas vērtspapīros fondu tiesiskā regulējuma izstrādes pabeigšanu (CON/2004/30), Francija, 14.9.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2004
Atzinums par atbrīvojumu no obligāto rezervju režīma (CON/2004/29), Malta, 1.9.2004.
31/08/2004
Atzinums par dažiem jautājumiem saistībā ar banknošu un monētu apriti (CON/2004/28), Zviedrija, 31.8.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2004
ECB ieteikums (2004. gada 30. jūlijs) Eiropas Savienības Padomei par Banca d'Italia ārējo revidentu (ECB/2004/17), OV C 202, 10.8.2004, 1. lpp..
04/08/2004
Atzinums par finanšu nodrošinājumu līgumiem  (CON/2004/27), Beļģija, 4.8.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/07/2004
uz sākumu: ECB paziņojums par sankciju piemērošanu gadījumā, ja netiek ievērotas prasības attiecībā uz bilances statistikas ziņošanu OV C 195, 31.7.2004, 8. lpp..
30/07/2004
Atzinums par maksājumu bilances paziņošanu, izņemot pakalpojumus un pārskaitījumus (CON/2004/26), Austrija, 30.7.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/07/2004
Atzinums par e-naudas iestāžu noteikumiem (CON/2004/25), Igaunija, 30.7.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2004
ECB lēmums (2004. gada 9. jūlijs), ar kuru groza Lēmumu ECB/2003/15 (2003. gada 28. novembris) par 2004. gadā emitējamo monētu daudzuma apstiprināšanu (ECB/2004/14), OV L 248, 22.7.2004, 14. lpp..
22/07/2004
Neoficiāls konsolidēts teksts [5 a) - b)]. Sagatavojis Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojs 22.7.2004.
21/07/2004
Kļūdas labojums ECB 2004. gada 16. aprīļa atzinumā pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma par ierosināto Padomes regulu par medaļām un žetoniem, kas līdzīgi euro monētām (COM(2004) 39 galīgais) (CON/2004/13) OV C 186, 21.7.2004, 3. lpp..
13/07/2004
uz sākumu: ECB pamatnostādne (2004. gada 1. jūlijs) par rezervju pārvaldības pakalpojumiem euro valūtā, ko Eurosistēma sniedz ārpus Eiropas Savienības esošo valstu centrālajām bankām, ārpus Eiropas Savienības esošajām valstīm, kā arī starptautiskajām organizācijām (ECB/2004/13), OV L 241, 13.7.2004, 68. lpp..
08/07/2004
Atzinums par pakalpojumu importa un eksporta statistikas vākšanu (CON/2004/24), Austrija, 8.7.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2004
ECB lēmums (2004. gada 17. jūnijs), ar kuru pieņem ECB Ģenerālpadomes Reglamentu (ECB/2004/12), OV L 230, 30.6.2004, 61. lpp..
30/06/2004
uz sākumu: ECB lēmums (2004. gada 3. jūnijs) par noteikumiem un nosacījumiem izmeklēšanai, ko Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai veic ECB, lai novērstu krāpšanu, korupciju un citas nelikumīgas darbības, kas kaitē Eiropas Kopienu finanšu interesēm, kā arī par grozījumiem ECB darbinieku darba līgumu noteikumos (ECB/2004/11), OV L 230, 30.6.2004, 56. lpp..
18/06/2004
Atzinums par regulu, ar kuru groza ārējās tirdzniecības un maksājumu regulu (CON/2004/23), Vācija, 18.6.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2004
Atzinums par finanšu instrumentu īpašumtiesību nodošanu (CON/2004/22), Francija, 15.6.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2004
Atzinums par īstermiņa statistiku (CON/2004/19), OV C 158, 15.6.2004, 3. lpp..
09/06/2004
ECB lēmums (2004. gada 22. aprīlis), ar kuru groza 2001. gada 6. decembra Lēmumu ECB/2001/15 par euro banknošu emisiju (ECB/2004/9), OV L 205, 9.6.2004, 17. lpp..
09/06/2004
uz sākumu: ECB Lēmums (2004. gada 22. aprīlis), ar kuru nosaka pasākumus, kas vajadzīgi iemaksām ECB uzkrātajā pašu kapitāla vērtībā, valstu centrālo banku prasību koriģēšanai, kas ekvivalentas nodotajiem ārējo rezervju aktīviem, kā arī ar to saistītajiem finanšu jautājumiem (ECB/2004/8), OV L 205, 9.6.2004, 13. lpp..
09/06/2004
uz sākumu: ECB Lēmums (2004. gada 22. aprīlis), ar kuru nosaka noteikumus un nosacījumus ECB kapitāla daļu nodošanai valstu centrālo banku starpā un apmaksātā kapitāla koriģēšanai (ECB/2004/7), OV L 205, 9.6.2004, 9. lpp..
09/06/2004
uz sākumu: ECB Lēmums (2004. gada 22. aprīlis) par valstu centrālo banku procentuālo daļu ECB kapitāla parakstīšanas atslēgā (ECB/2004/5), OV L 205, 9.6.2004, 5. lpp..
09/06/2004
ECB Pamatnostādne (2004. gada 21. aprīlis), ar kuru groza Pamatnostādni ECB/2001/3 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET) (ECB/2004/4), OV L 205, 9.6.2004, 1. lpp..
09/06/2004
uz sākumu: ECB Lēmums (2004. gada 23. aprīlis), ar kuru nosaka pasākumus, kas vajadzīgi ECB kapitāla apmaksai, kuru veic neiesaistītās valstu centrālās bankas (ECB/2004/10), OV L 205, 9.6.2004, 19. lpp..
07/06/2004
Atzinums par finanšu nozares uzraudzību (CON/2004/21), Nīderlande, 7.6.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/06/2004
Atzinums par kredītiestāžu sniegtiem aizdevumiem, kas indeksēti, ņemot vērā inflāciju (CON/2004/20), Francija, 3.6.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2004
uz sākumu: Protokols par Eiropas Centrālo banku sistēmas Statūtiem un ECB Statūtiem (neoficiāla konsolidētā versija) 1.6.2004.
18/05/2004
Atzinums par kredītiestāžu reorganizāciju un likvidāciju (CON/2004/18), Portugāle, 18.5.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/05/2004
Atzinums par vecajām banknotēm un monētām, kas vairs nav likumīgs maksāšanas līdzeklis (CON/2004/17), Zviedrija, 17.5.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/05/2004
ECB un 2004. gada 1. maijā euro zonā neietilpstošo dalībvalstu centrālo banku līgums, kas groza 1998. gada 1. septembra līgumu, ar kuru nosaka ekonomikas un monetārās savienības trešā posma valūtas kursa mehānisma darbības procedūras, 2004. gada 29. aprīlis OV C 135, 13.5.2004, 3. lpp..
12/05/2004
Atzinums par to ceturkšņa datu apkopošanu un nosūtīšanu, kas attiecas uz valdības parādu (CON/2004/14), OV C 134, 12.5.2004, 14. lpp..
12/05/2004
Atzinums par medaļām un žetoniem, kas līdzīgi euro monētām (CON/2004/13), OV C 134, 12.5.2004, 11. lpp..Papildus informācija
12/05/2004
ECB un Starptautiskās kriminālpolicijas organizācijas - Interpola – sadarbības nolīgums OV C 134, 12.5.2004, 6. lpp..
11/05/2004
Atzinums par krājnoguldījumu aizsardzību (CON/2004/16), Itālija, 11.5.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2004
Atzinums par apgrozāmiem parāda vērtspapīriem (CON/2004/15), Francija, 20.4.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/04/2004
Atzinums par nolīgumu par monetārajām attiecībām ar Andoru (CON/2004/12), OV C 88, 8.4.2004, 18. lpp..
08/04/2004
Atzinums par euro un to dalībvalstu, kuras pieņem euro, valūtu konversijas kursu (CON/2004/10), OV C 88, 8.4.2004, 20. lpp..
07/04/2004
Atzinums par jauna ECB Valdes locekļa iecelšanu (CON/2004/11), OV C 87, 7.4.2004, 37. lpp..
20/03/2004
ECB Pamatnostādne (2004. gada 13. februāris), ar kuru groza Pamatnostādni ECB/2003/2 par dažām ECB statistikas ziņošanas prasībām un procedūrām, kas valstu centrālajām bankām jāievēro, paziņojot statistikas informāciju monetārās un banku statistikas jomā (ECB/2004/1), OV L 83, 20.3.2004, 29. lpp..
18/03/2004
ECB Lēmums (2004. gada 4. marts) par publisku piekļuvi ECB dokumentiem (ECB/2004/3), OV L 80, 18.3.2004, 42. lpp..
18/03/2004
ECB Lēmums (2004. gada 19. februāris), ar kuru pieņem ECB Reglamentu (ECB/2004/2), OV L 80, 18.3.2004, 33. lpp..
16/03/2004
Atzinums par kredītiestāžu, klīringa iestāžu un ieguldījumu uzņēmumu maksātnespējas un bankrota procedūrām (CON/2004/9), Beļģija, 16.3.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2004
Atzinums par tiesisko regulējumu attiecībā uz euro banknošu un monētu pārstrādi (CON/2004/8), Francija, 16.3.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/03/2004
ECB Pamatnostādne (2003. gada 1. decembris), ar kuru groza Pamatnostādni ECB/2000/7 par Eurosistēmas monetārās politikas instrumentiem un procedūrām (ECB/2003/16), OV L 69, 8.3.2004, 1. lpp..
06/03/2004
Atzinums par ES finanšu pakalpojumu komitejas jaunu organizatorisko struktūru un Lamfalussy procesa attiecināšanu uz visām finanšu nozarēm (CON/2004/7), OV C 58, 6.3.2004, 23. lpp..
18/02/2004
Atzinums par iestāžu sektora ceturkšņa nefinanšu kontu sastādīšanu (CON/2004/4), OV C 42, 18.2.2004, 23. lpp..
13/02/2004
Atzinums par Banque de France valūtas zaudējumu segšanu (CON/2004/6), Francija, 13.2.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2004
Atzinums par papildu uzraudzību kredītiestādēm, apdrošināšanas uzņēmumiem un ieguldījumu sabiedrībām finanšu konglomerātos (CON/2004/5), Austrija, 13.2.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2004
Atzinums par īpaša tiesiskā regulējuma noteikšanu darījumiem ar pārveidošanu vērtspapīros (CON/2004/3), Luksemburga, 4.2.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2004
Atzinums par naudas un banku statistikas ziņošanu, ko veic monetārās finanšu iestādes (CON/2004/2), Zviedrija, 26.1.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/01/2004
Atzinums par pasākumiem, kas ietekmē Suomen Pankki finanšu pozīciju, un noteikumiem, kas saistīti ar tās pilnvarām izdot normatīvos aktus (CON/2004/1), Somija, 20.1.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/01/2004
ECB Lēmums (2003. gada 18. decembris), ar kuru groza 2001. gada 6. decembra Lēmumu ECB/2001/15 par euro banknošu emisiju (ECB/2003/23), OV L 9, 15.1.2004, 40. lpp..
15/01/2004
ECB Lēmums (2003. gada 18. decembris), ar kuru groza 1. panta f) punktu 2001. gada 6. decembra Lēmumā ECB/2001/16 par iesaistīto dalībvalstu centrālo banku monetāro ienākumu sadali no 2002. finanšu gada (ECB/2003/22), OV L 9, 15.1.2004, 39. lpp..
15/01/2004
uz sākumu: ECB Lēmums (2003. gada 18. decembris), ar kuru nosaka pasākumus, kas vajadzīgi iemaksām ECB rezervēs un uzkrājumos un kas vajadzīgi, lai koriģētu valstu centrālo banku prasījumus, kuri atbilst pārskaitītajiem ārvalstu valūtas rezervju aktīviem (ECB/2003/21), OV L 9, 15.1.2004, 36. lpp..
15/01/2004
uz sākumu: ECB Lēmums (2003. gada 18. decembris), ar kuru nosaka noteikumus un nosacījumus ECB kapitāla daļu nodošanai valstu centrālo banku starpā un apmaksātā kapitāla koriģēšanai (ECB/2003/20), OV L 9, 15.1.2004, 32. lpp..