2004

29/12/2004
EKP:n suuntaviivat, annettu 16 päivänä joulukuuta 2004, eurojärjestelmän euromääräisten varannonhoitopalvelujen tarjoamisesta Euroopan unionin ulkopuolisten maiden keskuspankeille, Euroopan unionin ulkopuolisille maille sekä kansainvälisille järjestöille annettujen suuntaviivojen EKP/2004/13 muuttamisesta (EKP/2004/20), EUVL L 385, 29.12.2004, s. 85.
24/12/2004
EKP:n päätös, tehty 14 päivänä joulukuuta 2004, vuonna 2005 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä (EKP/2004/19), EUVL L 379, 24.12.2004, s. 107.
23/12/2004
Lausunto pienten maksujen selvitysjärjestelmän uudesta hallintorakenteesta (CON/2004/39), Espanja, 23.12.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/12/2004
Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti [10 a)-b)] 22.12.2004.
18/12/2004
EKP:n asetus (EY) N:o 2181/2004, annettu 16 päivänä joulukuuta 2004, rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta annetun asetuksen (EY) N:o 2423/2001 (EKP/2001/13) ja korkotilastoista, jotka koskevat rahalaitosten soveltamia kotitalouksien ja yritysten talletus- ja lainakorkoja, annetun asetuksen (EY) N:o 63/2002 (EKP/2001/18) muuttamisesta (EKP/2004/21), EUVL L 371, 18.12.2004, s. 42.
18/12/2004
EKP:n asetus (EY) N:o 2181/2004, annettu 16 päivänä joulukuuta 2004, rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta annetun asetuksen (EY) N:o 2423/2001 (EKP/2001/13) ja korkotilastoista, jotka koskevat rahalaitosten soveltamia kotitalouksien ja yritysten talletus- ja lainakorkoja, annetun asetuksen (EY) N:o 63/2002 (EKP/2001/18) muuttamisesta (EKP/2004/21), EUVL L 371, 18.12.2004, s. 42.
14/12/2004
Lausunto vipurahastoja koskevan lainsäädäntö- ja valvontajärjestelmän luomisesta (CON/2004/38), Tanska, 14.12.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/12/2004
Lausunto sähköisen rahan liikkeeseenlaskijoiden käyttöönottamisesta (CON/2004/37), Tšekki, 3.12.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2004
Ei enää voimassa: EKP:n suositus, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2004, maksutasetta, ulkomaista varallisuusasemaa ja valuuttavarantoasetelmaa koskevista EKP:n tilastovaatimuksista (EKP/2004/16), EUVL C 292, 30.11.2004, s. 21.
30/11/2004
Ei enää voimassa: EKP:n suuntaviivat, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2004, maksutasetta, ulkomaista varallisuusasemaa ja valuuttavarantoasetelmaa koskevista EKP:n tilastovaatimuksista (EKP/2004/15), EUVL L 354, 30.11.2004, s. 34.
18/11/2004
EKP:n ja euroalueen ulkopuolella olevien jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien välillä 16 päivänä syyskuuta 2004 tehty sopimus, jolla muutetaan 1 päivänä syyskuuta 1998 tehtyä sopimusta talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen valuuttakurssimekanismia koskevista toimintamenettelyistä EUVL C 281, 18.11.2004, s. 3.
05/11/2004
Lausunto vuoden 2005 tilastotutkimuksia koskevasta ohjelmasta (CON/2004/36), Tšekki, 5.11.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2004
Lausunto rahapoliittisesta päätöksenteosta (CON/2004/35), Unkari, 4.11.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2004
Lausunto vaihto-operaatioista kannettavasta verosta  (CON/2004/34), Belgia, 4.11.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/11/2004
Lausunto velvollisuudesta toimittaa tilastotietoja keskuspankin tietojärjestelmään  (CON/2004/33), Unkari, 2.11.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2004
Ei enää voimassa: EKP:n suuntaviivat, annettu 16 päivänä syyskuuta 2004, euroseteleiden hankinnasta (EKP/2004/18), EUVL L 320, 21.10.2004, s. 21.
16/10/2004
Lausunto valuuttasuhteista Andorran kanssa tehtävää sopimusta koskevien neuvottelujen aloittamisesta  (CON/2004/32), EUVL C 256, 16.10.2004, s. 9.Lisätietoja
22/09/2004
Lausunto Národná banka Slovenskan suorittamasta rahoitusmarkkinoiden valvonnasta (CON/2004/31), Slovakia, 22.9.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/09/2004
Lausunto saatavien arvopaperistamista koskevan lainsäädännön viimeistelystä (CON/2004/30), Ranska, 14.9.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2004
Lausunto poikkeuksesta vähimmäisvarantojärjestelmästä (CON/2004/29), Malta, 1.9.2004.
31/08/2004
Lausunto eräistä seteleiden ja metallirahojen käsittelyyn ja jakeluun liittyvistä seikoista (CON/2004/28), Ruotsi, 31.8.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2004
EKP:n suositus, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2004, Euroopan unionin neuvostolle Banca d'Italian ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2004/17), EUVL C 202, 10.8.2004, s. 1.
04/08/2004
Lausunto rahoitusvakuusjärjestelyistä (CON/2004/27), Belgia, 4.8.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/07/2004
Ei enää voimassa: EKP:n ilmoitus tasetta koskevien tilastovaatimusten noudattamatta jättämisestä aiheutuvien seuraamusten määräämisestä EUVL C 195, 31.7.2004, s. 8.
30/07/2004
Lausunto maksutasetta koskevien tietojen antamisesta, paitsi palvelujen ja tulonsiirtojen osalta (CON/2004/26), Itävalta, 30.7.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/07/2004
Lausunto sähköisen rahan liikkeeseenlaskijoista  (CON/2004/25), Viro, 30.7.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2004
EKP:n päätös, tehty 9 päivänä heinäkuuta 2004, vuonna 2004 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä tehdyn päätöksen EKP/2003/15 muuttamisesta (EKP/2004/14), EUVL L 248, 22.7.2004, s. 14.
22/07/2004
Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti [5 a)-b)] 22.7.2004.
21/07/2004
Oikaistaan EKP:n lausunto, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, koskien ehdotusta neuvoston asetukseksi eurometallirahojen kaltaisista mitaleista ja rahakkeista (KOM(2004) 39 lopullinen) (CON/2004/13) EUVL C 186, 21.7.2004, s. 3.
13/07/2004
Ei enää voimassa: EKP:n suuntaviivat, annettu 1 päivänä heinäkuuta 2004, eurojärjestelmän euromääräisten varannonhoitopalvelujen tarjoamisesta Euroopan unionin ulkopuolisten maiden keskuspankeille, Euroopan unionin ulkopuolisille maille sekä kansainvälisille järjestöille (EKP/2004/13), EUVL L 241, 13.7.2004, s. 68.
08/07/2004
Lausunto palvelujen tuontia ja vientiä koskevien tilastotietojen keräämisestä (CON/2004/24), Itävalta, 8.7.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2004
EKP:n päätös, tehty 17 päivänä kesäkuuta 2004, EKP:n yleisneuvoston työjärjestyksen hyväksymisestä (EKP/2004/12), EUVL L 230, 30.6.2004, s. 61.Lisätietoja
30/06/2004
Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 3 päivänä kesäkuuta 2004, petosten, lahjonnan ja Euroopan yhteisöjen taloudellisia etuja vahingoittavan muun laittoman toiminnan torjuntaan liittyvien Euroopan petostentorjuntaviraston Euroopan keskuspankkia koskevien tutkimusten ehdoista ja edellytyksistä sekä EKP:n henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EKP/2004/11), EUVL L 230, 30.6.2004, s. 56.
18/06/2004
Lausunto asetuksesta, jolla muutetaan ulkomaankaupasta ja -maksuista annettua asetusta (CON/2004/23), Saksa, 18.6.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2004
Lausunto rahoitusinstrumenttien omistusoikeuden siirtämisestä (CON/2004/22), Ranska, 15.6.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2004
Lausunto lyhyen aikavälin tilastoista (CON/2004/19), EUVL C 158, 15.6.2004, s. 3.Lisätietoja
09/06/2004
EKP:n päätös, tehty 22 päivänä huhtikuuta 2004, euroseteleiden liikkeeseenlaskusta 6 päivänä joulukuuta 2001 tehdyn päätöksen EKP/2001/15 muuttamisesta (EKP/2004/9), EUVL L 205, 9.6.2004, s. 17.
09/06/2004
Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 22 päivänä huhtikuuta 2004, toimenpiteistä, joita EKP:n kertyneen oman pääoman arvon osuuksien maksaminen, siirrettyjä valuuttavarantoja vastaavien kansallisten keskuspankkien saatavien tarkistaminen sekä näihin liittyvät rahoitukselliset seikat edellyttävät (EKP/2004/8), EUVL L 205, 9.6.2004, s. 13.
09/06/2004
Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 22 päivänä huhtikuuta 2004, kansallisten keskuspankkien keskinäisiä EKP:n pääoman osuuksien siirtoja ja maksetun pääoman tarkistamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta (EKP/2004/7), EUVL L 205, 9.6.2004, s. 9.
09/06/2004
Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 22 päivänä huhtikuuta 2004, kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista EKP:n pääoman merkitsemisen jakoperusteessa (EKP/2004/5), EUVL L 205, 9.6.2004, s. 5.
09/06/2004
EKP:n suuntaviivat, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET) annettujen suuntaviivojen EKP/2001/3 muuttamisesta (EKP/2004/4), EUVL L 205, 9.6.2004, s. 1.
09/06/2004
Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 23 päivänä huhtikuuta 2004, EKP:n pääoman maksamisen edellyttämistä rahaliittoon osallistumattomien jäsenvaltioiden kansallisia keskuspankkeja koskevista toimenpiteistä (EKP/2004/10), EUVL L 205, 9.6.2004, s. 19.
07/06/2004
Lausunto rahoitussektorin valvonnasta (CON/2004/21), Alankomaat, 7.6.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/06/2004
Lausunto luottolaitosten myöntämistä indekseihin sidotuista lainoista  (CON/2004/20), Ranska, 3.6.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2004
Ei enää voimassa: Pöytäkirja Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja EKP:n perussäännöstä (epävirallinen konsolidoitu toisinto) 1.6.2004.
18/05/2004
Lausunto luottolaitosten tervehdyttämis- ja selvitysmenettelyistä (CON/2004/18), Portugali, 18.5.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/05/2004
Lausunto asemansa laillisina maksuvälineinä menettävistä vanhoista seteleistä ja kolikoista (CON/2004/17), Ruotsi, 17.5.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/05/2004
EKP:n ja 1 päivänä toukokuuta 2004 euroalueen ulkopuolella olevien jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien välillä 29 päivänä huhtikuuta 2004 tehty sopimus, jolla muutetaan 1 päivänä syyskuuta 1998 tehtyä sopimusta talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen valuuttakurssimekanismia koskevista toimintamenettelyistä EUVL C 135, 13.5.2004, s. 3.
12/05/2004
Lausunto neljännesvuosittaista julkista velkaa koskevien tietojen laatimisesta ja toimittamisesta  (CON/2004/14), EUVL C 134, 12.5.2004, s. 14.Lisätietoja
12/05/2004
Lausunto eurometallirahojen kaltaisista mitaleista ja rahakkeista  (CON/2004/13), EUVL C 134, 12.5.2004, s. 11.Lisätietoja
12/05/2004
EKP:n ja kansainvälisen rikospoliisijärjestön Interpolin välinen yhteistyösopimus EUVL C 134, 12.5.2004, s. 6.
11/05/2004
Lausunto talletusten suojasta (CON/2004/16), Italia, 11.5.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2004
Lausunto jälkimarkkinakelpoisista velkapapereista  (CON/2004/15), Ranska, 20.4.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2004
Ei enää voimassa: EKP:n henkilöstösääntöjen 1.2 osa, joka sisältää säännöt ammatillisista menettelytavoista ja salassapitovelvollisuudesta EUVL C 92, 16.4.2004, s. 31.
08/04/2004
Lausunto valuuttasuhteita koskevasta Andorran kanssa tehtävästä sopimuksesta (CON/2004/12), EUVL C 88, 8.4.2004, s. 18.Lisätietoja
08/04/2004
Lausunto euron ja euron käyttöön ottavien jäsenvaltioiden valuuttojen välisistä muuntokursseista (CON/2004/10), EUVL C 88, 8.4.2004, s. 20.Lisätietoja
07/04/2004
Lausunto EKP:n johtokunnan jäsenen nimittämistä koskevasta suosituksesta (CON/2004/11), EUVL C 87, 7.4.2004, s. 37.Lisätietoja
20/03/2004
EKP:n suuntaviivat, annettu 13 päivänä helmikuuta 2004, tietyistä raha- ja pankkitilastotietoihin liittyvistä EKP:n tiedonantovaatimuksista ja kansallisten keskuspankkien tiedonantomenettelyistä annettujen suuntaviivojen EKP/2003/2 muuttamisesta (EKP/2004/1), EUVL L 83, 20.3.2004, s. 29.
18/03/2004
EKP:n päätös, tehty 4 päivänä maaliskuuta 2004, EKP:n asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EKP/2004/3), EUVL L 80, 18.3.2004, s. 42.Lisätietoja
18/03/2004
EKP:n päätös, tehty 19 päivänä helmikuuta 2004, EKP:n työjärjestyksen hyväksymisestä (EKP/2004/2), EUVL L 80, 18.3.2004, s. 33.Lisätietoja
16/03/2004
Lausunto luottolaitosten, selvitysyhteisöjen ja sijoituspalveluyritysten maksukyvyttömyys- ja konkurssimenettelystä  (CON/2004/9), Belgia, 16.3.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2004
Lausunto euroseteleiden kiertoon palauttamista ja kierrosta ottamista koskevasta lainsäädännöstä (CON/2004/8), Ranska, 16.3.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/03/2004
EKP:n suuntaviivat, annettu 1 päivänä joulukuuta 2003, eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä annettujen suuntaviivojen EKP/2000/7 muuttamisesta (EKP/2003/16), EUVL L 69, 8.3.2004, s. 1.
06/03/2004
Lausunto EU:n rahoituspalvelualan komiteajärjestelmän uudistamisesta siten, että Lamfalussy-menettelyä sovelletaan kaikkiin rahoituksen aloihin (CON/2004/7), EUVL C 58, 6.3.2004, s. 23.Lisätietoja
26/02/2004
Oikaisu EKP:n asetukseen (EY) N:o 1745/2003, annettu 12 päivänä syyskuuta 2003, vähimmäisvarantojen soveltamisesta (EKP/2003/9) 26.2.2004.
18/02/2004
Lausunto institutionaalisen sektorin mukaan jaotellun muita kuin rahoitustilejä koskevan neljännesvuositilinpidon laatimisesta  (CON/2004/4), EUVL C 42, 18.2.2004, s. 23.Lisätietoja
13/02/2004
Lausunto Banque de Francen kärsimien kurssitappioiden kattamisesta (CON/2004/6), Ranska, 13.2.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2004
Lausunto finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten ja sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta  (CON/2004/5), Itävalta, 13.2.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2004
Lausunto arvopaperistamistransaktioihin sovellettavien erityissääntöjen antamisesta (CON/2004/3), Luxemburg, 4.2.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2004
Lausunto rahalaitosten velvollisuudesta toimittaa raha- ja pankkitilastoja (CON/2004/2), Ruotsi, 26.1.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/01/2004
Lausunto Suomen Pankin taloudelliseen asemaan vaikuttavista toimenpiteistä sekä Suomen Pankin norminantovaltaan liittyvistä säännöksistä (CON/2004/1), Suomi, 20.1.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Lisätietoja
15/01/2004
EKP:n päätös, tehty 18 päivänä joulukuuta 2003, euroseteleiden liikkeeseenlaskusta 6 päivänä joulukuuta 2001 tehdyn päätöksen EKP/2001/15 muuttamisesta (EKP/2003/23), EUVL L 9, 15.1.2004, s. 40.
15/01/2004
EKP:n päätös, tehty 18 päivänä joulukuuta 2003, rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien rahoitustulon jakamisesta tilikaudesta 2002 alkaen 6 päivänä joulukuuta 2001 tehdyn päätöksen EKP/2001/16 1 artiklan f alakohdan muuttamisesta (EKP/2003/22), EUVL L 9, 15.1.2004, s. 39.
15/01/2004
Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 18 päivänä joulukuuta 2003, EKP:n varanto- ja varausosuuksien maksamisen ja kansallisten keskuspankkien saatavien tarkistamisen siirrettyjä valuuttavarantosaamisia vastaaviksi edellyttämistä toimenpiteistä (EKP/2003/21), EUVL L 9, 15.1.2004, s. 36.
15/01/2004
Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 18 päivänä joulukuuta 2003, kansallisten keskuspankkien keskinäisiä EKP:n pääoman osuuksien siirtoja ja maksetun pääoman tarkistamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta (EKP/2003/20), EUVL L 9, 15.1.2004, s. 32.
15/01/2004
Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 18 päivänä joulukuuta 2003, EKP:n pääoman maksamisen edellyttämistä rahaliittoon osallistumattomien jäsenvaltioiden kansallisia keskuspankkeja koskevista toimenpiteistä (EKP/2003/19), EUVL L 9, 15.1.2004, s. 31.
15/01/2004
Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 18 päivänä joulukuuta 2003, kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista EKP:n pääoman merkitsemisen jakoperusteessa (EKP/2003/17), EUVL L 9, 15.1.2004, s. 27.
01/01/2004
Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti [sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä EKP/2003/18] 1.1.2004.