2004

29/12/2004
EKP suunis, 16. detsember 2004, millega muudetakse suunist EKP/2004/13 eurosüsteemi reservihaldusteenuste osutamise kohta eurodes Euroopa Liidu välistele keskpankadele, Euroopa Liidu välistele riikidele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele (EKP/2004/20), ELT L 385, 29.12.2004, lk 85.
24/12/2004
EKP otsus, 14. detsember 2004, müntide emissiooni 2005. aasta mahu heakskiitmise kohta (EKP/2004/19), ELT L 379, 24.12.2004, lk 107.
23/12/2004
Arvamus jaemaksete arveldussüsteemi uue juhtimisstruktuuri kohta (CON/2004/39), Hispaania, 23.12.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2004
EKP määrus (EÜ) nr 2181/2004, 16. detsember 2004, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2423/2001 (EKP/2001/13) rahaloomeasutuste sektori koondbilansi kohta ja määrust (EÜ) nr 63/2002 (EKP/2001/18) rahaloomeasutustes kodumajapidamiste ning kaupu ja mittefinantsteenuseid tootvate ettevõtete hoiuste ja laenude suhtes kohaldatavate intressimäärade statistika kohta (EKP/2004/21), ELT L 371, 18.12.2004, lk 42.
18/12/2004
EKP määrus (EÜ) nr 2181/2004, 16. detsember 2004, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2423/2001 (EKP/2001/13) rahaloomeasutuste sektori koondbilansi kohta ja määrust (EÜ) nr 63/2002 (EKP/2001/18) rahaloomeasutustes kodumajapidamiste ning kaupu ja mittefinantsteenuseid tootvate ettevõtete hoiuste ja laenude suhtes kohaldatavate intressimäärade statistika kohta (EKP/2004/21), ELT L 371, 18.12.2004, lk 42.
14/12/2004
Arvamus riskimaandusfondide jaoks õigusliku ja järelevalve raamistiku loomise kohta  (CON/2004/38), Taani, 14.12.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/12/2004
Arvamus e-raha asutuste asutamise kohta (CON/2004/37), Tšehhi Vabariik, 3.12.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2004
Kehtivus lõppenud: EKP soovitus, 16. juuli 2004, EKP statistilise aruandluse nõuete kohta maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika ning rahvusvaheliste reservide skeemi valdkonnas (EKP/2004/16), ELT C 292, 30.11.2004, lk 21.
30/11/2004
Kehtivus lõppenud: EKP suunis, 16. juuli 2004, EKP statistilise aruandluse nõuete kohta maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika ning rahvusvaheliste reservide skeemi valdkonnas (EKP/2004/15), ELT L 354, 30.11.2004, lk 34.
18/11/2004
Leping EKP ja euroalasse mittekuuluvate liikmesriikide keskpankade vahel, 16. september 2004, mis muudab 1. septembri 1998 kokkulepet, millega sätestati vahetuskursimehhanismi toimimise kord majandus- ja rahaliidu kolmandas etapis ELT C 281, 18.11.2004, lk 3.
05/11/2004
Arvamus 2005. aasta statistika aruannete kava kohta (CON/2004/36), Tšehhi Vabariik, 5.11.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2004
Arvamus rahapoliitika otsuste tegemise kohta (CON/2004/35), Ungari, 4.11.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2004
Arvamus valuutavahetuse tehingute maksustamise kohta (CON/2004/34), Belgia, 4.11.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/11/2004
Arvamus statistikaaruandluse nõuete kohta keskpanga infosüsteemis (CON/2004/33), Ungari, 2.11.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2004
Kehtivus lõppenud: EKP suunis, 16. september 2004, euro pangatähtede hanke kohta (EKP/2004/18), ELT L 320, 21.10.2004, lk 21.
16/10/2004
Arvamus läbirääkimiste avamise kohta seoses Andorra rahaliste suhete lepinguga (CON/2004/32), ELT C 256, 16.10.2004, lk 9.Täiendav teave
22/09/2004
Arvamus Národná banka Slovenska [Slovakkia keskpanga] finantsturujärelevalve kohta  (CON/2004/31), Slovakkia, 22.9.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/09/2004
Arvamus väärtpaberistamisfondide õigusliku raamistiku lõpuleviimise kohta (CON/2004/30), Prantsusmaa, 14.9.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2004
Arvamus seoses erandiga kohustuslike reservide korrast (CON/2004/29), Malta, 1.9.2004.
31/08/2004
Arvamus pangatähtede ja müntide ringluse teatud asjaolude kohta (CON/2004/28), Rootsi, 31.8.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2004
EKP soovitus, 30. juuli 2004, — Euroopa Liidu Nõukogule Banca d'Italia [Itaalia keskpanga] välisaudiitorite kohta (EKP/2004/17), ELT C 202, 10.8.2004, lk 1.
04/08/2004
Arvamus finantstagatiste kokkulepete kohta (CON/2004/27), Belgia, 4.8.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/07/2004
Kehtivus lõppenud: EKP teade sanktsioonide rakendamise kohta bilansi statistilise aruandluse nõuete mittetäitmise korral ELT C 195, 31.7.2004, lk 8.
30/07/2004
Arvamus maksebilansi, v.a teenused ja ülekanded, aruandluse kohta  (CON/2004/26), Austria, 30.7.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/07/2004
Arvamus e-raha asutuste seaduse kohta (CON/2004/25), Eesti, 30.7.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Täiendav teave
22/07/2004
EKP otsus, 9. juuli 2004, millega muudetakse 28. novembri 2003. aasta otsust EKP/2003/15 2004. aasta müntide emissiooni mahu heakskiitmise kohta (EKP/2004/14), ELT L 248, 22.7.2004, lk 14.
22/07/2004
Mitteametlik konsolideeritud tekst [5 a) - b)]. Koostatud Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talituse poolt. 22.7.2004.
21/07/2004
Parandus EKP 16. aprilli 2004 arvamuses, mis on tehtud Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, mis käsitleb euro müntidega sarnanevaid medaleid ja märke (KOM(2004) 39 lõplik) (CON/2004/13) ELT C 186, 21.7.2004, lk 3.
13/07/2004
Kehtivus lõppenud: EKP suunis, 1. juuli 2004, eurosüsteemi reservihaldusteenuste osutamise kohta eurodes Euroopa Liidu välistele keskpankadele, Euroopa Liidu välistele riikidele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele (EKP/2004/13), ELT L 241, 13.7.2004, lk 68.
08/07/2004
Arvamus teenuste impordi ja ekspordi statistika kogumise kohta  (CON/2004/24), Austria, 8.7.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2004
EKP otsus, 17. juuni 2004, millega võetakse vastu EKP üldnõukogu töökord (EKP/2004/12), ELT L 230, 30.6.2004, lk 61.
30/06/2004
Kehtivus lõppenud: EKP otsus, 3. juuni 2004, Euroopa Pettustevastase Ameti poolt läbiviidava EKP uurimise tingimuste kohta seoses Euroopa ühenduste finantshuve kahjustava pettuse, korruptsiooni ja muu ebaseadusliku tegevuse tõkestamisega ja EKP personali töölepingu tingimuste muutmiseks (EKP/2004/11), ELT L 230, 30.6.2004, lk 56.
18/06/2004
Arvamus väliskaubanduse ja maksete määruse muutmise kohta  (CON/2004/23), Saksamaa, 18.6.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2004
Arvamus finantsinstrumentide omandiõiguse üleandmise kohta  (CON/2004/22), Prantsusmaa, 15.6.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2004
Arvamus kiirstatistika kohta (CON/2004/19), ELT C 158, 15.6.2004, lk 3.
09/06/2004
EKP otsus, 22. aprill 2004, millega muudetakse 6. detsembri 2001. aasta otsust EKP/2001/15 euro pangatähtede emiteerimise kohta (EKP/2004/9), ELT L 205, 9.6.2004, lk 17.
09/06/2004
Kehtivus lõppenud: EKP otsus, 22. aprill 2004, millega kehtestatakse meetmed, mis on vajalikud sissemakseks EKP akumuleeritud omakapitali, et korrigeerida riikide keskpankade ülekantud välisvaluutareservidega samaväärseid nõudeid, ja muude seonduvate finantsküsimuste jaoks (EKP/2004/8), ELT L 205, 9.6.2004, lk 13.
09/06/2004
Kehtivus lõppenud: EKP otsus, 22. aprill 2004, millega kehtestatakse tingimused EKP kapitaliosade ülekanneteks riikide keskpankade vahel ja sissemakstud kapitali korrigeerimiseks (EKP/2004/7), ELT L 205, 9.6.2004, lk 9.
09/06/2004
Kehtivus lõppenud: EKP otsus, 22. aprill 2004, riikide keskpankade protsentuaalsete osade kohta EKP kapitali märkimise aluses (EKP/2004/5), ELT L 205, 9.6.2004, lk 5.
09/06/2004
EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2001/3 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi kohta (TARGET), 21.4.2004 (EKP/2004/4), ELT L 205, 9.6.2004, lk 1.
09/06/2004
Kehtivus lõppenud: EKP otsus, 23. aprill 2004, millega kehtestatakse vajalikud meetmed EKP kapitali sissemaksmiseks mitteosalevate riikide keskpankade poolt (EKP/2004/10), ELT L 205, 9.6.2004, lk 19.
07/06/2004
Arvamus finantssektori järelevalve kohta  (CON/2004/21), Madalmaad, 7.6.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/06/2004
Arvamus krediidiasutuste inflatsiooni suhtes indekseeritud laenude kohta (CON/2004/20), Prantsusmaa, 3.6.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2004
Kehtivus lõppenud: Protokoll Euroopa Keskpankade Süsteemi ja EKP põhikirja kohta (mitteametlik konsolideeritud versioon) 1.6.2004.
18/05/2004
Arvamus krediidiasutuste saneerimise ja likvideerimise kohta  (CON/2004/18), Portugal, 18.5.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/05/2004
Arvamus seadusliku maksevahendina kehtivuse kaotavate vanade pangatähtede ja müntide kohta (CON/2004/17), Rootsi, 17.5.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/05/2004
Kokkulepe, 29. aprill 2004, EKP ja 1. mail 2004 euroalasse mittekuuluvate liikmesriikide keskpankade vahel, mis muudab 1. septembri 1998 kokkulepet, mis sätestab vahetuskursimehhanismi toimimise korra majandus- ja rahaliidu kolmandas etapis ELT C 135, 13.5.2004, lk 3.
12/05/2004
EKP arvamus valitsussektori kvartaalse võla koostamise ja edastamise kohta (CON/2004/14), ELT C 134, 12.5.2004, lk 14.
12/05/2004
EKP arvamus euro müntidega sarnanevate medalite ja märkide kohta (CON/2004/13), ELT C 134, 12.5.2004, lk 11.Täiendav teave
12/05/2004
Koostööleping EKP ja Rahvusvahelise Kriminaalpolitsei Organisatsiooni (Interpol) vahel ELT C 134, 12.5.2004, lk 6.
11/05/2004
Arvamus hoiuste kaitse kohta (CON/2004/16), Itaalia, 11.5.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2004
Arvamus vabalt kaubeldavate võlaväärtpaberite kohta  (CON/2004/15), Prantsusmaa, 20.4.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/04/2004
Arvamus rahaliste suhete lepingu kohta Andorra Vürstiriigiga  (CON/2004/12), ELT C 88, 8.4.2004, lk 18.
08/04/2004
Arvamus euro ja euro kasutusele võtvate liikmesriikide vääringute konverteerimise kursi kohta (CON/2004/10), ELT C 88, 8.4.2004, lk 20.
07/04/2004
Arvamus EKP juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta (CON/2004/11), ELT C 87, 7.4.2004, lk 37.
20/03/2004
EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2003/2 teatavate EKP statistiliste andmete esitamise nõuete kohta ja riikide keskpankade poolt rahandus- ja pangandusstatistika andmete esitamise korra kohta, 13.02.2004 (EKP/2004/1), ELT L 83, 20.3.2004, lk 29.
18/03/2004
EKP otsus üldsuse juurdepääsu kohta EKP dokumentidele, 4.03.2004  (EKP/2004/3), ELT L 80, 18.3.2004, lk 42.
18/03/2004
EKP otsus, millega võetakse vastu EKP kodukord, 19. veebruar 2004 (EKP/2004/2), ELT L 80, 18.3.2004, lk 33.
16/03/2004
Arvamus krediidiasutuste, arvelduskodade ja kindlustusseltside maksejõuetuse ja pankrotimenetluse kohta  (CON/2004/9), Belgia, 16.3.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2004
Arvamus õigusliku raamistiku kohta seoses euro pangatähtede ja müntide ringlusega  (CON/2004/8), Prantsusmaa, 16.3.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/03/2004
EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2000/7 eurosüsteemi rahapoliitika instrumentide ja menetluste kohta, 1.12.2003 (EKP/2003/16), ELT L 69, 8.3.2004, lk 1.
06/03/2004
Arvamus uue EL finantsteenuste komitee organisatsioonilise struktuuri kohta, mis laiendab Lamfalussy menetlust kõikidele finantssektoritele  (CON/2004/7), ELT C 58, 6.3.2004, lk 23.
18/02/2004
Arvamus kvartaalsete mittefinantskontode koostamise kohta institutsionaalses sektoris  (CON/2004/4), ELT C 42, 18.2.2004, lk 23.
13/02/2004
Arvamus Banque de France [Prantsuse keskpanga] kursikahjude katmise kohta (CON/2004/6), Prantsusmaa, 13.2.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2004
Arvamus finantskonglomeraatidena tegutsevate krediidiasutuste, kindlustusettevõtete ja investeerimisfondide täiendava järelevalve kohta (CON/2004/5), Austria, 13.2.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2004
Arvamus seoses väärtpaberistamise tehingute õigusliku eriraamistiku loomisega (CON/2004/3), Luksemburg, 4.2.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2004
Arvamus monetaar-finantsasutuste poolt esitatava rahandus- ja pangandusstatistika kohta (CON/2004/2), Rootsi, 26.1.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/01/2004
Arvamus Suomen Pankki [Soome keskpanga] finantspositsiooni mõjutavate meetmete ja tema õigusaktide väljaandmise pädevuse kohta  (CON/2004/1), Soome, 20.1.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/01/2004
EKP otsus, millega muudetakse 6.12.2001 otsust EKP/2001/15 euro pangatähtede emissiooni kohta, 18.12.2003 (EKP/2003/23), ELT L 9, 15.1.2004, lk 40.
15/01/2004
EKP otsus, millega muudetakse EKP 6. detsembri 2001. aasta otsuse EKP/2001/16 (osalevate liikmesriikide keskpankade 2002. majandusaasta emissioonitulude jaotamise kohta) artikli 1 punkti f, 18.12.2003 (EKP/2003/22), ELT L 9, 15.1.2004, lk 39.
15/01/2004
Kehtivus lõppenud: EKP otsus, millega kehtestatakse vajalikud meetmed sissemaksete tegemiseks EKP reservidesse ja eraldistesse ning ülekantud välisvaluutareservidele vastavate riikide keskpankade nõuete korrigeerimiseks, 18.12.2003 (EKP/2003/21), ELT L 9, 15.1.2004, lk 36.
15/01/2004
Kehtivus lõppenud: EKP OTSUS, 18. detsember 2003, millega kehtestatakse tingimused EKP kapitaliosade ülekanneteks riikide keskpankade vahel ja sissemakstud kapitali korrigeerimiseks (EKP/2003/20), ELT L 9, 15.1.2004, lk 32.