2004

29/12/2004
Κατευθυντήρια γραμμή της EKT της 16ης Δεκεμβρίου 2004 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2004/13 σχετικά με την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης συναλλαγματικών διαθέσιμων σε ευρώ από το Eυρωσύστημα προς κεντρικές τράπεζες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και προς διεθνείς οργανισμούς (EKT/2004/20), EE  L 385 της 29.12.2004, σ. 85.
24/12/2004
Απόφαση της ΕKT της 14ης Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2005 (EKT/2004/19), EE  L 379 της 24.12.2004, σ. 107.
23/12/2004
Γνώμη σχετικά με τη νέα διοικητική διάρθρωση του συστήματος εκκαθάρισης όσον αφορά τις πληρωμές μικρής αξίας (CON/2004/39), Ισπανία, 23.12.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/12/2004
Ανεπίσημο κωδικοποιημένο κείμενο [10 a) - b)] της Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.12.2004.
18/12/2004
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2181/2004 της EKT της 16ης Δεκεμβρίου 2004 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13) σχετικά με την ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 63/2002 (ΕΚΤ/2001/18) σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων εφαρμοζόμενων από τα νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε καταθέσεις και δάνεια που αφορούν νοικοκυριά και μη χρηματοδοτικές εταιρείες (EKT/2004/21), EE  L 371 της 18.12.2004, σ. 42.
18/12/2004
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2181/2004 της EKT της 16ης Δεκεμβρίου 2004 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13) σχετικά με την ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 63/2002 (ΕΚΤ/2001/18) σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων εφαρμοζόμενων από τα νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε καταθέσεις και δάνεια που αφορούν νοικοκυριά και μη χρηματοδοτικές εταιρείες (EKT/2004/21), EE  L 371 της 18.12.2004, σ. 42.
14/12/2004
Γνώμη σχετικά με τη διαμόρφωση ειδικής νομικής και εποπτικής βάσης για τα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου  (CON/2004/38), Δανία, 14.12.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/12/2004
Γνώμη σχετικά με την εισαγωγή επιχειρήσεων ηλεκτρονικού χρήματος (CON/2004/37), Τσεχική Δημοκρατία, 3.12.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2004
Δεν ισχύει πλέον: Σύσταση της ΕΚΤ της 16ης Ιουλίου 2004 σχετικά µε τις απαιτήσεις της EKT για παροχή στατιστικών στοιχείων στον τοµέα του ισοζυγίου πληρωµών και της διεθνούς επενδυτικής θέσης και το πρότυπο διεθνών διαθεσίµων (EKT/2004/16), EE  C 292 της 30.11.2004, σ. 21.
30/11/2004
Δεν ισχύει πλέον: Κατευθυντήρια γραμμή της ΕΚΤ της 16ης Ιουλίου 2004 σχετικά με τις απαιτήσεις της ΕΚΤ για παροχή στατιστικών στοιχείων στον τομέα του ισοζυγίου πληρωμών και της διεθνούς επενδυτικής θέσης και το πρότυπο διεθνών διαθεσίμων (EKT/2004/15), EE  L 354 της 30.11.2004, σ. 34.
18/11/2004
Συμφωνία, της 16ης Σεπτεμβρίου 2004, μεταξύ της EKT και των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ που τροποποιεί τη συμφωνία της 1ης Σεπτεμβρίου 1998 για τη θέσπιση των λειτουργικών διαδικασιών του μηχανισμού συναλλαγματικών ισοτιμιών κατά το τρίτο στάδιο της οικονομικής και νομισματικής ένωσης EE  C 281 της 18.11.2004, σ. 3.
05/11/2004
Γνώμη σχετικά με πρόγραμμα στατιστικών ερευνών για το 2005 (CON/2004/36), Τσεχική Δημοκρατία, 5.11.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2004
Γνώμη σχετικά με τη λήψη αποφάσεων νομισματικής πολιτικής (CON/2004/35), Ουγγαρία, 4.11.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2004
Γνώμη σχετικά με φόρο πράξεων συναλλάγματος (CON/2004/34), Βέλγιο, 4.11.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/11/2004
Γνώμη σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων για τους σκοπούς του συστήματος πληροφοριών της κεντρικής τράπεζας (CON/2004/33), Ουγγαρία, 2.11.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2004
Δεν ισχύει πλέον: Κατευθυντήρια γραμμή της EKT της 16ης Σεπτεμβρίου 2004 σχετικά με την προμήθεια τραπεζογραμματίων ευρώ (EKT/2004/18), EE  L 320 της 21.10.2004, σ. 21.
16/10/2004
Γνώμη σχετικά με την έναρξη διαπραγματεύσεων όσον αφορά συμφωνία περί νομισματικών σχέσεων με την Ανδόρρα (CON/2004/32), EE  C 256 της 16.10.2004, σ. 9.Πρόσθετες πληροφορίες
22/09/2004
Γνώμη σχετικά με την εποπτεία της χρηματοπιστωτικής αγοράς από την Národná banka Slovenska (CON/2004/31), Σλοβακία, 22.9.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/09/2004
Γνώμη σχετικά με την ολοκλήρωση του νομικού πλαισίου για τους φορείς τιτλοποίησης (CON/2004/30), Γαλλία, 14.9.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2004
Γνώμη σχετικά με την απαλλαγή από το καθεστώς τήρησης ελάχιστων αποθεματικών (CON/2004/29), Μάλτα, 1.9.2004.
31/08/2004
Γνώμη σχετικά με ζητήματα που αφορούν την κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων (CON/2004/28), Σουηδία, 31.8.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2004
Σύσταση της EKT, της 30ής Ιουλίου 2004, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banca d'Italia (EKT/2004/17), EE  C 202 της 10.8.2004, σ. 1.
04/08/2004
Γνώμη σχετικά με τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας (CON/2004/27), Βέλγιο, 4.8.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/07/2004
Δεν ισχύει πλέον: Ανακοίνωση της ΕΚΤ σχετικά με την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων της λογιστικής κατάστασης EE  C 195 της 31.7.2004, σ. 8.
30/07/2004
Γνώμη σχετικά με την παροχή στοιχείων του ισοζυγίου πληρωμών, με την εξαίρεση των υπηρεσιών και μεταβιβάσεων (CON/2004/26), Αυστρία, 30.7.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/07/2004
Γνώμη σχετικά με τη ρύθμιση των επιχειρήσεων ηλεκτρονικού χρήματος (CON/2004/25), Εσθονία, 30.7.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2004
Απόφαση της EKT της 9ης Ιουλίου 2004 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2003/15 της 28ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2004  (EKT/2004/14), EE  L 248 της 22.7.2004, σ. 14.
22/07/2004
Ανεπίσημο κωδικοποιημένο κείμενο [5 a) - b)] της Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.7.2004.
21/07/2004
Διορθωτικό στη γνώμη της EKT της 16ης Απριλίου 2004 κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τα μετάλλια και τις «μάρκες» που προσομοιάζουν με κέρματα ευρώ [COM(2004) 39 τελικό] (CON/2004/13) EE  C 186 της 21.7.2004, σ. 3.
13/07/2004
Δεν ισχύει πλέον: Κατευθυντήρια γραμμή της EKT της 1ης Ιουλίου 2004 σχετικά με την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης συναλλαγματικών διαθεσίμων σε ευρώ από το Ευρωσύστημα προς κεντρικές τράπεζες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και προς διεθνείς οργανισμούς (EKT/2004/13), EE  L 241 της 13.7.2004, σ. 68.
08/07/2004
Γνώμη σχετικά με τη συλλογή στατιστικών στοιχείων που αφορούν τις εισαγωγές και εξαγωγές υπηρεσιών (CON/2004/24), Αυστρία, 8.7.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2004
Απόφαση της EKT της 17ης Ιουνίου 2004 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού του γενικού συμβουλίου της EKT (EKT/2004/12), EE  L 230 της 30.6.2004, σ. 61.Πρόσθετες πληροφορίες
30/06/2004
Δεν ισχύει πλέον: Απόφαση της EKT της 3ης Ιουνίου 2004 σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής ερευνών από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης στην EKT στον τομέα της καταπολέμησης της απάτης, της δωροδοκίας και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας επιζήμιας για τα οικονομικά συμφέροντα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και σχετικά με την τροποποίηση των όρων απασχόλησης του προσωπικού της EKT (EKT/2004/11), EE  L 230 της 30.6.2004, σ. 56.
18/06/2004
Γνώμη σχετικά με κανονισμό που τροποποιεί τον κανονισμό περί εξωτερικού εμπορίου και πληρωμών (CON/2004/23), Γερμανία, 18.6.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2004
Γνώμη σχετικά με τη μεταβίβαση της κυριότητας χρηματοπιστωτικών μέσεων (CON/2004/22), Γαλλία, 15.6.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2004
Γνώμη σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες στατιστικές (CON/2004/19), EE  C 158 της 15.6.2004, σ. 3.Πρόσθετες πληροφορίες
09/06/2004
Απόφαση της Eυρωπαϊκής Kεντρικής Tράπεζας της 22ας Απριλίου 2004 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2001/15 της 6ης Δεκεμβρίου 2001 σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ (EKT/2004/9), EE  L 205 της 9.6.2004, σ. 17.
09/06/2004
Δεν ισχύει πλέον: Απόφαση της EKT της 22ας Απριλίου 2004 σχετικά με τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων για την εισφορά στη συσσωρευμένη αξία ιδίων κεφαλαίων της EKT, για την αναπροσαρμογή των ισοδύναμων προς τα μεταβιβασθέντα συναλλαγματικά διαθέσιμα απαιτήσεων των εθνικών κεντρικών τραπεζών και για συναφή οικονομικά θέματα (EKT/2004/8), EE  L 205 της 9.6.2004, σ. 13.
09/06/2004
Δεν ισχύει πλέον: Απόφαση της ΕΚΤ της 22ας Απριλίου 2004 σχετικά με τη θέσπιση των λεπτομερών διατάξεων για τις μεταβιβάσεις μεριδίων κεφαλαίου της EKT μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών και για την αναπροσαρμογή του καταβεβλημένου κεφαλαίου (EKT/2004/7), EE  L 205 της 9.6.2004, σ. 9.
09/06/2004
Δεν ισχύει πλέον: Απόφαση της ΕΚΤ της 22ας Απριλίου 2004 σχετικά με τα ποσοστά των μεριδίων συμμετοχής των εθνικών κεντρικών τραπεζών στην κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της EKT (EKT/2004/5), EE  L 205 της 9.6.2004, σ. 5.
09/06/2004
Κατευθυντήρια γραμμή της EKT της 21ης Απριλίου 2004 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2001/3 σχετικά με το διευρωπαϊκό αυτοματοποιημένο σύστημα ταχείας μεταφοράς κεφαλαίων σε συνεχή χρόνο (σύστημα TARGET) (EKT/2004/4), EE  L 205 της 9.6.2004, σ. 1.
09/06/2004
Δεν ισχύει πλέον: Απόφαση της Eυρωπαϊκής Kεντρικής Tράπεζας της 23ης Απριλίου 2004 σχετικά με τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων για την καταβολή του κεφαλαίου της EKT από τις μη συμμετέχουσες εθνικές κεντρικές τράπεζες (EKT/2004/10), EE  L 205 της 9.6.2004, σ. 19.
07/06/2004
Γνώμη σχετικά με την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα  (CON/2004/21), Κάτω Χώρες, 7.6.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/06/2004
Γνώμη σχετικά με τιμαριθμοποιημένα δάνεια χορηγούμενα από πιστωτικά ιδρύματα  (CON/2004/20), Γαλλία, 3.6.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2004
Δεν ισχύει πλέον: Πρωτόκολλο για το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της EKT (ανεπίσηµη ενοποιηµένη απόδοση) 1.6.2004.
18/05/2004
Γνώμη σχετικά με την αναδιοργάνωση και εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2004/18), Πορτογαλία, 18.5.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/05/2004
Γνώμη σχετικά με παλαιά τραπεζογραμμάτια και κέρματα που παύουν να αποτελούν νόμιμο χρήμα (CON/2004/17), Σουηδία, 17.5.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/05/2004
Συμφωνία της 29ης Απριλίου 2004 µεταξύ της EKT και των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών µελών που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ την 1η Μαΐου 2004 που τροποποιεί τη συµφωνία της 1ης Σεπτεμβρίου 1998 για τη θέσπιση των λειτουργικών διαδικασιών του µηχανισµού συναλλαγµατικών ισοτιµιών κατά το τρίτο στάδιο της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης EE  C 135 της 13.5.2004, σ. 3.
12/05/2004
Γνώμη σχετικά με την κατάρτιση και διαβίβαση στοιχείων για το τριμηνιαίο δημόσιο χρέος (CON/2004/14), EE  C 134 της 12.5.2004, σ. 14.Πρόσθετες πληροφορίες
12/05/2004
Γνώμη σχετικά με μετάλλια και «μάρκες» που προσομοιάζουν με κέρματα ευρώ (CON/2004/13), EE  C 134 της 12.5.2004, σ. 11.Πρόσθετες πληροφορίες
12/05/2004
Συμφωνία συνεργασίας µεταξύ της EKT και της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εγκληµατολογικής Αστυνοµίας - ΙΝΤΕΡΠΟΛ EE  C 134 της 12.5.2004, σ. 6.
11/05/2004
Γνώμη σχετικά με την προστασία της αποταμίευσης (CON/2004/16), Ιταλία, 11.5.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2004
Γνώμη σχετικά με διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα (CON/2004/15), Γαλλία, 20.4.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2004
Δεν ισχύει πλέον: Μέρος 1.2 των κανόνων της ΕΚΤ για θέματα προσωπικού, το οποίο περιλαμβάνει τους κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς και επαγγελματικού απορρήτου EE  C 92 της 16.4.2004, σ. 31.
08/04/2004
Γνώμη σχετικά με συμφωνία περί νομισματικών σχέσεων με την Ανδόρα (CON/2004/12), EE  C 88 της 8.4.2004, σ. 18.Πρόσθετες πληροφορίες
08/04/2004
Γνώμη σχετικά με τις τιμές μετατροπής όσον αφορά το ευρώ και τα νομίσματα των κρατών μελών που υιοθετούν το ευρώ  (CON/2004/10), EE  C 88 της 8.4.2004, σ. 20.Πρόσθετες πληροφορίες
07/04/2004
Γνώμη σχετικά με το διορισμό νέου μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΚΤ (CON/2004/11), EE  C 87 της 7.4.2004, σ. 37.Πρόσθετες πληροφορίες
20/03/2004
Κατευθυντήρια γραμμή της ΕΚΤ της 13ης Φεβρουαρίου 2004 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραµµή ΕΚΤ/2003/2 σχετικά µε ορισµένες υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων θεσπιζόµενες από την EKT και τις διαδικασίες παροχής στατιστικών στοιχείων από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες στον τοµέα της νοµισµατικής και τραπεζικής στατιστικής (EKT/2004/1), EE  L 83 της 20.3.2004, σ. 29.
18/03/2004
Απόφαση της ΕΚΤ της 4ης Μαρτίου 2004 σχετικά µε την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα της EKT (EKT/2004/3), EE  L 80 της 18.3.2004, σ. 42.Πρόσθετες πληροφορίες
18/03/2004
Απόφαση της EKT της 19ης Φεβρουαρίου 2004 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισµού της EKT (EKT/2004/2), EE  L 80 της 18.3.2004, σ. 33.Πρόσθετες πληροφορίες
16/03/2004
Γνώμη σχετικά με διαδικασίες αφερεγγυότητας και πτώχευσης πιστωτικών ιδρυμάτων, συμψηφιστικών ιδρυμάτων και εταιρειών επενδύσεων (CON/2004/9), Βέλγιο, 16.3.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2004
Γνώμη σχετικά με το νομικό πλαίσιο για την ανακύκλωση των τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ (CON/2004/8), Γαλλία, 16.3.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/03/2004
Κατευθυντήρια γραμμή της ΕΚΤ της 1ης Δεκεµβρίου 2003 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραµµή ΕΚΤ/2000/7 σχετικά µε τα µέσα και τις διαδικασίες νοµισµατικής πολιτικής του Ευρωσυστήµατος (EKT/2003/16), EE  L 69 της 8.3.2004, σ. 1.
06/03/2004
Γνώμη σχετικά με τη νέα οργανωτική διάρθρωση των επιτροπών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και την επέκταση της διαδικασίας Lamfalussy σε όλους τους χρηματοπιστωτικούς τομείς (CON/2004/7), EE  C 58 της 6.3.2004, σ. 23.Πρόσθετες πληροφορίες
18/02/2004
Γνώμη σχετικά με την κατάρτιση τριμηνιαίων μη χρηματοπιστωτικών λογαριασμών ανά θεσμικό τομέα (CON/2004/4), EE  C 42 της 18.2.2004, σ. 23.Πρόσθετες πληροφορίες
13/02/2004
Γνώμη σχετικά με την κάλυψη συναλλαγματικών ζημιών της Banque de France (CON/2004/6), Γαλλία, 13.2.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2004
Γνώμη σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και εταιρειών επενδύσεων στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων (CON/2004/5), Αυστρία, 13.2.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2004
Γνώμη σχετικά με τη θέσπιση ειδικού νομικού πλαισίου για τις συναλλαγές τιτλοποίησης απαιτήσεων (CON/2004/3), Λουξεμβούργο, 4.2.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2004
Γνώμη σχετικά με την παροχή στοιχείων νομισματικής και τραπεζικής στατιστικής από τα νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (CON/2004/2), Σουηδία, 26.1.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/01/2004
Γνώμη σχετικά με μέτρα που επηρεάζουν την οικονομική θέση της Suomen Pankki και διατάξεις που αφορούν την κανονιστική της αρμοδιότητα  (CON/2004/1), Φινλανδία, 20.1.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/01/2004
Απόφαση της ΕΚΤ της 18ης Δεκεμβρίου 2003 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2001/15 της 6ης Δεκεμβρίου 2001 σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ (EKT/2003/23), EE  L 9 της 15.1.2004, σ. 40.
15/01/2004
Απόφαση της ΕΚΤ της 18ης ∆εκεµβρίου 2003 που τροποποιεί το άρθρο 1 στοιχείο στ) της απόφασης ΕΚΤ/2001/16 σχετικά µε την κατανοµή του νοµισµατικού εισοδήµατος των εθνικών κεντρικών τραπεζών των συµµετεχόντων κρατών µελών από το οικονοµικό έτος 2002 (EKT/2003/22), EE  L 9 της 15.1.2004, σ. 39.
15/01/2004
Δεν ισχύει πλέον: Απόφαση της ΕΚΤ της 18ης ∆εκεµβρίου 2003 σχετικά µε τη θέσπιση των αναγκαίων µέτρων για την εισφορά στα αποθεµατικά και στους εξοµοιωµένους προς αυτά λογαριασµούς της EKT και για την αναπροσαρµογή των ισοδύναµων προς τα µεταβιβασθέντα συναλλαγµατικά διαθέσιµα απαιτήσεων των εθνικών κεντρικών τραπεζών (EKT/2003/21), EE  L 9 της 15.1.2004, σ. 36.
15/01/2004
Δεν ισχύει πλέον: Απόφαση της ΕΚΤ της 18ης ∆εκεµβρίου 2003 σχετικά µε τη θέσπιση των λεπτοµερών διατάξεων για τις µεταβιβάσεις µεριδίων κεφαλαίου της EKT µεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών και για την αναπροσαρµογή του καταβεβληµένου κεφαλαίου (EKT/2003/20), EE  L 9 της 15.1.2004, σ. 32.
15/01/2004
Δεν ισχύει πλέον: Απόφαση της ΕΚΤ της 18ης ∆εκεµβρίου 2003 σχετικά µε τη θέσπιση των αναγκαίων µέτρων για την καταβολή του κεφαλαίου της EKT από τις µη συµµετέχουσες εθνικές κεντρικές τράπεζες (EKT/2003/19), EE  L 9 της 15.1.2004, σ. 31.
15/01/2004
Δεν ισχύει πλέον: Απόφαση της ΕΚΤ της 18ης Δεκεµβρίου 2003 σχετικά µε τα ποσοστά των µεριδίων συµµετοχής των εθνικών κεντρικών τραπεζών στην κλείδα κατανοµής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της EKT (EKT/2003/17), EE  L 9 της 15.1.2004, σ. 27.
01/01/2004
Ανεπίσημο κωδικοποιημένο κείμενο [όπως τροποποιείται από την απόφαση ΕΚΤ/2003/18] της Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1.1.2004.