Menu

2004

23/12/2004
Становище относно новата управленска структура на системата за клиринг за плащания на дребно (CON/2004/39), Испания, 23.12.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2004
Регламент (ЕО) № 2181/2004 на ЕЦБ от 16 декември 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2423/2001 (ЕЦБ/2001/13) относно консолидирания баланс на сектор Парично-финансови институции и Регламент (ЕО) № 63/2002 (ЕЦБ/2001/18) относно статистиката на лихвените проценти, прилагани от парично-финансовите институции по депозити и кредити за домакинства и нефинансови предприятия (ЕЦБ/2004/21), OВ L 371, 18.12.2004 г., стр. 42..
14/12/2004
Становище относно създаването на специфична правна и надзорна база за хеджингови фондове (CON/2004/38), Дания, 14.12.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/12/2004
Становище относно въвеждането на институции за електронни пари (CON/2004/37), Чехия, 3.12.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2004
Отменено: Насоки на ЕЦБ от 16 юли 2004 година относно изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ в областта на статистиката на платежния баланс и международната инвестиционна позиция и на рамката на международните резерви  (ЕЦБ/2004/15), OВ L 354, 30.11.2004 г., стр. 34..
05/11/2004
Становище относно програма за статистически изследвания за 2005 г. (CON/2004/36), Чехия, 5.11.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2004
Становище относно вземането на решения в областта на паричната политика  (CON/2004/35), Унгария, 4.11.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2004
Становище относно данък върху валутните транзакции  (CON/2004/34), Белгия, 4.11.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/11/2004
Становище относно изискванията за статистическа отчетност за информационната система на централната банка (CON/2004/33), Унгария, 2.11.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2004
Отменено: Насоки на ЕЦБ от 16 септември 2004 година за възлагане на поръчка за евробанкноти  (ЕЦБ/2004/18), OВ L 320, 21.10.2004 г., стр. 21..
22/09/2004
Становище относно надзора върху финансовите пазари, осъществяван от Národná banka Slovenska (CON/2004/31), Словакия, 22.9.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/09/2004
Становище относно завършване на правната рамка за секюритизационни фондове (CON/2004/30), Франция, 14.9.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2004
Становище относно освобождаването от задължения по режима за минималните резерви (CON/2004/29), Малта, 1.9.2004.
31/08/2004
Становище относно определени въпроси, свързани с обращението на банкноти и монети (CON/2004/28), Швеция, 31.8.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2004
Становище относно финансовите обезпечения (CON/2004/27), Белгия, 4.8.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/07/2004
Становище относно отчитане на платежния баланс с изключение на услуги и трансфери (CON/2004/26), Австрия, 30.7.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/07/2004
Становище относно правната уредба на институциите за електронни пари (CON/2004/25), Естония, 30.7.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2004
Становище относно събирането на статистика за вноса и износа на услуги (CON/2004/24), Австрия, 8.7.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2004
Решение на ЕЦБ от 17 юни 2004 година за приемане на Процедурен правилник на Генералния съвет на ЕЦБ  (ЕЦБ/2004/12), OВ L 230, 30.6.2004 г., стр. 61..
30/06/2004
Отменено: Решение 2004/525/EО на ЕЦБ от 3 юни 2004 година относно условията за извършване на разследвания в ЕЦБ от Европейската служба за борба с измамите, във връзка с предотвратяването на измами, корупция и всякакви други незаконни дейности увреждащи финансовите интереси на Европейските общности, и за изменение на Условията за работа на персонала на ЕЦБ  (ЕЦБ/2004/11), OВ L 230, 30.6.2004 г., стр. 56..
18/06/2004
Становище относно регламент, изменящ Регламента за външна търговия и плащания (CON/2004/23), Германия, 18.6.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2004
Становище относно прехвърлянето на право на собственост върху финансови инструменти (CON/2004/22), Франция, 15.6.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/06/2004
Становище относно надзора върху финансовия сектор  (CON/2004/21), Нидерландия, 7.6.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/06/2004
Становище относно кредити, индексирани с процента на инфлация, отпускани от кредитни институции (CON/2004/20), Франция, 3.6.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/05/2004
Становище относно оздравяването и ликвидацията на кредитни институции (CON/2004/18), Португалия, 18.5.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/05/2004
Становище относно старите банкноти и монети, загубващи качеството си на законно платежно средство (CON/2004/17), Швеция, 17.5.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/05/2004
Споразумение за сътрудничество между ЕЦБ (ЕЦБ) и Международната организация на криминалната полиция (Интерпол) OВ C 134, 12.5.2004 г., стр. 6..
11/05/2004
Становище относно защитата на спестяванията  (CON/2004/16), Италия, 11.5.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2004
Становище относно прехвърлими дългови ценни книжа (CON/2004/15), Франция, 20.4.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2004
Насоки на ЕЦБ от 13 февруари 2004 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2003/2 относно определени отчетни изисквания за отчитане на статистическа информация на ЕЦБ и процедурите за отчитане от националните централни банки на статистическа информация в областта на паричната и банковата статистика  (ЕЦБ/2004/1), OВ L 83, 20.3.2004 г., стр. 29..
18/03/2004
Решение на ЕЦБ от 4 март 2004 година относно публичния достъп до документите на ЕЦБ  (ЕЦБ/2004/3), OВ L 80, 18.3.2004 г., стр. 42..
18/03/2004
Решение на ЕЦБ от 19 февруари 2004 година за приемане на Процедурния правилник на ЕЦБ  (ЕЦБ/2004/2), OВ L 80, 18.3.2004 г., стр. 33..
16/03/2004
Становище относно производства за неплатежоспособност и несъстоятелност на кредитни институции, клирингови институции и инвестиционни дружества (CON/2004/9), Белгия, 16.3.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2004
Становище относно правната рамка за обработка на евробанкнотите и монетите за последваща употреба (CON/2004/8), Франция, 16.3.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2004
Становище относно покриването на претърпяните от Banque de France загуби от валутни курсове  (CON/2004/6), Франция, 13.2.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2004
Становище относно допълнителен надзор на кредитни институции, застрахователни дружества и инвестиционни посредници във финансови конгломерати (CON/2004/5), Австрия, 13.2.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2004
Становище относно създаването на специална правна рамка за секюритизационни транзакции (CON/2004/3), Люксембург, 4.2.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2004
Становище относно отчитането на парична и банкова статистика от парично-финансовите институции (CON/2004/2), Швеция, 26.1.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/01/2004
Становище относно мерките, оказващи влияние върху финансовата позиция на Suomen Pankki и разпоредбите, отнасящи се до правомощието й да издава правни норми (CON/2004/1), Финландия, 20.1.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/01/2004
Решение на ЕЦБ от 18 декември 2003 година за изменение на Решение ЕЦБ/2001/15 от 6 декември 2001 година относно емитирането на евробанкноти  (ЕЦБ/2003/23), OВ L 9, 15.1.2004 г., стр. 40..
15/01/2004
Решение на ЕЦБ от 18 декември 2003 година за изменение на член 1, буква е) от Решение ЕЦБ/2001/16 от 6 декември 2001 година относно разпределянето на паричния доход на националните централни банки на участващите държави-членки от финансовата 2002 година  (ЕЦБ/2003/22), OВ L 9, 15.1.2004 г., стр. 39..
15/01/2004
Отменено: Решение на ЕЦБ от 18 декември 2003 година за определяне на условията за прехвърляне на дяловете от капитала на ЕЦБ между националните централни банки и за корекция на внесения капитал (ЕЦБ/2003/20), OВ L 9, 15.1.2004 г., стр. 32..