Menu

ECB/2004/12

  1. ECB:s beslut av den 17 juni 2004 om antagande av arbetsordningen för ECB:s allmänna råd (ECB/2004/12), EUT L 230, 30.6.2004, s. 61.

    Ytterligare information

    1. Har upphört att gälla: Arbetsordning för ECB:s allmänna råd, EGT L 75, 20.3.1999, s. 36.