CON/2004/19

  1. Yttrande om konjunkturstatistik (CON/2004/19), EUT C 158, 15.6.2004, s. 3.

      Ytterligare information

       
      Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1165/98 om konjunkturstatistik (KOM (2003) 823)