CON/2004/11

  1. Opinia w sprawie mianowania nowego członka Zarządu EBC (CON/2004/11), Dz.U. C 87 z 7.4.2004, str. 37,