ECB/2004/2

  1. ECB:s beslut av den 19 februari 2004 om antagande av arbetsordningen för ECB (ECB/2004/2), EUT L 80, 18.3.2004, s. 33.

    Ytterligare information

    1. Har upphört att gälla: Arbetsordning, EGT L 338, 15.12.1998, s. 28.
    2. Har upphört att gälla: Arbetsordning, EGT L 338, 15.12.1998, s. 28.