ECB/2004/2

  1. Besluit van de ECB van 19 februari 2004 houdende goedkeuring van het reglement van orde van de ECB (ECB/2004/2), PB L 80 van 18.3.2004, blz. 33.

    Aanvullende informatie

    1. Niet langer van kracht zijn: Reglement van orde, PB L 338 van 15.12.1998, blz. 28.
    2. Niet langer van kracht zijn: Reglement van orde, PB L 338 van 15.12.1998, blz. 28.