2003

18/12/2003
Stanovisko k zmene a doplneniu štatútu Banco de Portugal  (CON/2003/29), Portugalsko, 18. 12. 2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2003
Stanovisko k zmene a doplneniu štatútu Banco de España  (CON/2003/28), Španielsko, 18. 12. 2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2003
Rozhodnutie ECB z 28. novembra 2003 o schválení objemu emisie mincí v roku 2004 (ECB/2003/15), Ú. v. EÚ L 324, 11. 12. 2003, s. 57.
06/12/2003
Stanovisko k štatistikám spoločenstva v oblasti platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií (CON/2003/26), Ú. v. EÚ C 296, 6. 12. 2003, s. 5.
02/12/2003
Stanovisko k Národnej nadácii pre výskum, technológiu a rozvoj (CON/2003/27), Rakúsko, 2. 12. 2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2003
Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a ďalších zákonov (CON/2003/25), Belgicko, 25. 11. 2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/11/2003
Stanovisko k návrhu zákona (č. 2) z roku 2003 o Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (CON/2003/24), Írsko, 19. 11. 2003.
15/11/2003
Rozhodnutie ECB zo 7. novembra 2003 o správe prijatých a poskytnutých úverov dohodnutých Európskym spoločenstvom v rámci mechanizmu strednodobej finančnej pomoci (ECB/2003/14), Ú. v. EÚ L 297, 15. 11. 2003, s. 35.
31/10/2003
Usmernenie ECB z 23. októbra 2003 o transakciách zúčastnených členských štátov s ich hotovostnými devízovými aktívami podľa článku 31.3 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a ECB (ECB/2003/12), Ú. v. EÚ L 283, 31. 10. 2003, s. 81.
24/10/2003
Stanovisko k zlúčeniu De Nederlandsche Bank a holandskej nadácie Úrad pre dohľad nad dôchodkami a poisťovníctvom  (CON/2003/23), Holandsko, 24. 10. 2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/10/2003
Stanovisko k zmenám a doplneniam štatútu Suomen Pankki a súvisiacich zákonov (CON/2003/22), Fínsko, 15. 10. 2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2003
Stanovisko k požiadavkám na trasparentnosť informácií o emitentoch, ktorých cenné papieré sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu  (CON/2003/21), Ú. v. EÚ C 242, 9. 10. 2003, s. 6.
02/10/2003
Nariadenie ECB (ES) č. 1745/2003 z 12. septembra 2003 o povinných minimálnych rezervách (ECB/2003/9), Ú. v. EÚ L 250, 2. 10. 2003, s. 10.
02/10/2003
Nariadenie (ES) č. 1746/2003 ECB z 18. septembra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2423/2001 (ECB/2001/13), ktoré sa týka konsolidovanej súvahy sektora peňažných finančných ústavov (ECB/2003/10), Ú. v. EÚ L 250, 2. 10. 2003, s. 17.
26/09/2003
Už nie je účinné: Usmernenie ECB zo 6. februára 2003 o určitých požiadavkách ECB na štatistické vykazovanie a o postupoch vykazovania štatistických informácií v oblasti menovej a bankovej štatistiky národnými centrálnymi bankami (ECB/2003/2), Ú. v. EÚ L 241, 26. 9. 2003, s. 1.
25/09/2003
Stanovisko k návrhu zmluvy zakladajúcej ústavu pre Európu  (CON/2003/20), Ú. v. EÚ C 229, 25. 9. 2003, s. 7.
23/09/2003
Článok 17 Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003, s. 38.
23/09/2003
Akt o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003, s. 33.
06/09/2003
Stanovisko k odporúčaniu o zmenách a doplneniach Menovej dohody medzi Talianskou republikou v mene Európskeho spoločenstva a Svätou stolicou v mene Vatikánskeho mestského štátu (CON/2003/18), Ú. v. EÚ C 212, 6. 9. 2003, s. 10.
04/09/2003
Stanovisko k dohľadu nad finančným sektorom a finančnými službami (CON/2003/19), Belgicko, 4. 9. 2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/08/2003
Stanovisko k odboru pre hypotekárne záložné listy krajinských hypotekárnych bánk a k zmenám a doplneniam ďalších zákonov (CON/2003/17), Rakúsko, 27. 8. 2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/08/2003
Stanovisko k analýze a spolupráci ohľadne sfalšovaných euromincí (CON/2003/16), Ú. v. EÚ C 202, 27. 8. 2003, s. 31.
08/08/2003
Stanovisko k zmenám a doplneniam štatútu Sveriges Riksbank (CON/2003/15), Švédsko, 8. 8. 2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/08/2003
Stanovisko k platobným systémom, platobným infraštruktúram a platobným nástrojom (CON/2003/14), Taliansko, 7. 8. 2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/08/2003
Stanovisko k odporúčaniu o vymenovaní nového prezidenta ECB (CON/2003/13), Ú. v. EÚ C 187, 7. 8. 2003, s. 16.
16/07/2003
Stanovisko k štvrťročným finančným účtom verejnej správy (CON/2003/12), Ú. v. EÚ C 165, 16. 7. 2003, s. 6.
26/06/2003
Stanovisko k dohodám o finančných zárukách na finančných trhoch, ktorými sa vykonáva smernica 2002/47/ES  (CON/2003/11), Rakúsko, 26. 6. 2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2003
Stanovisko k investičným službám a regulovaným trhom (CON/2003/9), Ú. v. EÚ C 144, 20. 6. 2003, s. 6.
20/06/2003
Stanovisko k legislatívnej reforme bankového a finančného práva (CON/2003/10), Švédsko, 20. 6. 2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/06/2003
Stanovisko k devízovému zákonu z roku 2003 a k zmene a doplneniu zákona o cezhraničných prevodoch (CON/2003/8), Rakúsko, 5. 6. 2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/05/2003
Usmernenie ECB zo 4. apríla 2003, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2001/3 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET), zmenené a doplnené 27. februára 2002 (ECB/2003/6), Ú. v. EÚ L 113, 7. 5. 2003, s. 10.
07/05/2003
Stanovisko ku kráľovskému dekrétu o mimoburzovom trhu pre lineárne dlhopisy, dlhopisy, ktorých istina a kupón sú obchodované oddelene, a štátne pokladničné certifikáty (CON/2003/7), Belgicko, 7. 5. 2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/05/2003
Stanovisko k odporúčaniu o vymenovaní nových členov Výkonnej rady ECB (CON/2003/6), Ú. v. EÚ C 105, 1. 5. 2003, s. 37.
29/04/2003
Stanovisko k štatistickým údajom, ktoré sa majú používať na úpravu kľúča na upisovanie základného imania ECB (CON/2003/5), Ú. v. EÚ C 102, 29. 4. 2003, s. 11.
01/04/2003
Rozhodnutie Rady, ktorá zasadala v zložení hláv štátov alebo vlád z 21. marca 2003 o zmene a doplnení článku 10.2 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a ECB Ú. v. EÚ L 83, 1. 4. 2003, s. 66.
28/03/2003
Stanovisko k zmenám a doplneniam štatútu Bank of Greece  (CON/2003/4), Grécko, 28. 3. 2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2003
Neoficiálny konsolidovaný text [zmenený korigendom, uverejneným v Ú.v. EÚ L 287, 14.11.2000, s.68, a zmenený a doplnený Usmernením ECB/2003/5]. Vypracovaný Úradom pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev. 26. 3. 2003.
25/03/2003
Usmernenie ECB z 20. marca 2003 o uplatnení opatrení proti neoprávneným reprodukciám eurobankoviek a o výmene a stiahnutí eurobankoviek (ECB/2003/5), Ú. v. EÚ L 78, 25. 3. 2003, s. 20.Dodatočné informácie
25/03/2003
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 20. marca 2003 o nominálnych hodnotách, špecifikáciách, reprodukcii, výmene a sťahovaní eurobankoviek z obehu (ECB/2003/4), Ú. v. EÚ L 78, 25. 3. 2003, s. 16.
05/03/2003
Stanovisko k zmenám a doplneniam štatútu Sveriges Riksbank a zákona o parlamente Riksdag (CON/2003/3), Švédsko, 5. 3. 2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/03/2003
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 5. decembra 2002 o ročnej účtovnej závierke ECB (ECB/2002/11), Ú. v. EÚ L 58, 3. 3. 2003, s. 38.
03/03/2003
Už nie je účinné: Usmernenie ECB z 5. decembra 2002 o právnom rámci pre účtovníctvo a účtovné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk (ECB/2002/10), Ú. v. EÚ L 58, 3. 3. 2003, s. 1.
28/02/2003
Stanovisko k nahradeniu zákona o finančnom podnikaní a k zákonu o hypotekárnych úveroch a hypotekárnych záložných listoch (CON/2003/2), Dánsko, 28. 2. 2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/01/2003
Stanovisko k zmenám a doplneniam pravidiel vykazovania údajov platobnej bilancie  (CON/2003/1), Holandsko, 17. 1. 2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language