2003

18/12/2003
Opinia w sprawie zmiany Statutu Banco de Portugal  (CON/2003/29), Portugalia, 18.12.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2003
Opinia w sprawie zmiany Statutu Banco de España  (CON/2003/28), Hiszpania, 18.12.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2003
Decyzja EBC z dnia 28 listopada 2003 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2004 r. (EBC/2003/15), Dz.U. L 324 z 11.12.2003, str. 57.
06/12/2003
Opinia w sprawie zbierania przez Wspólnotę danych statystycznych w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego obrotu usługami oraz zagranicznych inwestycji bezpośrednich (CON/2003/26), Dz.U. C 296 z 6.12.2003, str. 5.
02/12/2003
Opinia w sprawie Narodowej Fundacji na rzecz Badań, Technologii i Rozwoju (CON/2003/27), Austria, 2.12.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2003
Opinia w sprawie zmian w ustawie o przeciwdziałaniu wykorzystywaniu systemu finansowego dla celów związanych z praniem brudnych pieniędzy oraz o zmianie innych ustaw (CON/2003/25), Belgia, 25.11.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/11/2003
Opinia w sprawie ustawy z 2003 r. dotyczącej Financial Services Authority of Ireland (CON/2003/24), Irlandia, 19.11.2003.
15/11/2003
Decyzja EBC z dnia 7 listopada 2003 r. dotycząca administrowania operacjami zaciągania i udzielania pożyczek, zawartymi przez Wspólnotę Europejską w ramach instrumentu średnioterminowej pomocy finansowej (EBC/2003/14), Dz.U. L 297 z 15.11.2003, str. 35.
31/10/2003
Wytyczne EBC z dnia 23 października 2003 r. dla transakcji uczestniczących Państw Członkowskich z udziałem walutowych kapitałów obrotowych na podstawie art. 31.3 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i EBC (EBC/2003/12), Dz.U. L 283 z 31.10.2003, str. 81.
24/10/2003
Opinia w sprawie połączenia De Nederlandsche Bank oraz Holenderskiej Fundacji Nadzoru nad Systemem Emerytalno-Rentowym (CON/2003/23), Holandia, 24.10.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/10/2003
Opinia w sprawie zmian w Statucie Suomen Pankki oraz w związanych z nim aktach prawnych (CON/2003/22), Finlandia, 15.10.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2003
Opinia w sprawie obowiązkowego ujawniania informacji dotyczących emitentów, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych (CON/2003/21), Dz.U. C 242 z 9.10.2003, str. 6.
02/10/2003
Rozporządzenie (WE) EBC NR 1745/2003 z dnia 12 września 2003 r. dotyczące stosowania rezerw obowiązkowych (EBC/2003/9), Dz.U. L 250 z 2.10.2003, str. 10.
02/10/2003
Rozprządzenie (WE) nr 1746/2003 EBC z dnia 18 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2423/2001 (EBC/2001/13) dotyczące skonsolidowanego bilansu sektora monetarnych instytucji finansowych (EBC/2003/10), Dz.U. L 250 z 2.10.2003, str. 17.
26/09/2003
Akt utracił moc prawną: Wytyczne EBC z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie niektórych obowiązków w zakresie sprawozdawczości statystycznej wobec EBC oraz procedur przekazywania przez krajowe banki centralne informacji statystycznych z dziedziny statystyki pieniężnej i bankowej (EBC/2003/2), Dz.U. L 241 z 26.9.2003, str. 1.
25/09/2003
Opinia w sprawie projektu Traktatu ustanawiającego Konstytucję europejską (CON/2003/20), Dz.U. C 229 z 25.9.2003, str. 7.
23/09/2003
Artykuł 17 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 38.
23/09/2003
Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33.
06/09/2003
Opinia w sprawie rekomendacji w odniesieniu do Porozumienia monetarnego pomiędzy Republiką Włoską, występującą w imieniu Wspólnoty Europejskiej oraz Stolicą Apostolską, występującą w imieniu Państwa Watykan (CON/2003/18), Dz.U. C 212 z 6.9.2003, str. 10.
04/09/2003
Opinia w sprawie nadzoru ostrożnościowego nad sektorem finansowym oraz usługami finansowymi (CON/2003/19), Belgia, 4.9.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/08/2003
Opinia w sprawie wydziału obrotu hipotecznymi listami zastawnymi utworzonego w ramach krajowych banków hipotecznych oraz w sprawie zmian w innych aktach (CON/2003/17), Austria, 27.8.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/08/2003
Opinia w sprawie analizy współpracy w odniesieniu do fałszowanych monet euro (CON/2003/16), Dz.U. C 202 z 27.8.2003, str. 31.
08/08/2003
Opinia w sprawie zmian w Statucie Sveriges Riksbank  (CON/2003/15), Szwecja, 8.8.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/08/2003
Opinia w sprawie systemów płatności, infrastruktury płatniczej oraz instrumentów płatniczych  (CON/2003/14), Włochy, 7.8.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/08/2003
Opinia w sprawie rekomendacji w zakresie mianowania nowego Prezesa EBC (CON/2003/13), Dz.U. C 187 z 7.8.2003, str. 16.
16/07/2003
Opinia w sprawie kwartalnych finansowych zestawień rachunkowych sektora publicznego (CON/2003/12), Dz.U. C 165 z 16.7.2003, str. 6.
26/06/2003
Opinia w sprawie niektórych form zabezpieczeń finansowych stosowanych na rynkach finansowych, regulowanych dyrektywą 2002/47/WE (CON/2003/11), Austria, 26.6.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2003
Opinia w sprawie usług inwestycyjnych oraz rynków regulowanych (CON/2003/9), Dz.U. C 144 z 20.6.2003, str. 6.
20/06/2003
Opinia w sprawie reform legislacyjnych w zakresie prawa bankowego i finansowego (CON/2003/10), Szwecja, 20.6.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/06/2003
Opinia w sprawie ustawy o obrocie dewizowym z 2003 r. oraz zmian w ustawie o przekazach transgranicznych  (CON/2003/8), Austria, 5.6.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/05/2003
Wytyczne EBC z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniające wytyczne EBC/2001/3 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET), zmienione dnia 27 lutego 2002 r. (EBC/2003/6), Dz.U. L 113 z 7.5.2003, str. 10.
07/05/2003
Opinia w sprawie rozporządzenia królewskiego o pozagiełdowym rynku obligacji liniowych, opcji łączonych oraz certyfikatów skarbowych (CON/2003/7), Belgia, 7.5.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/05/2003
Opinia w sprawie rekomendacji w zakresie mianowania nowego członka Zarządu EBC (CON/2003/6), Dz.U. C 105 z 1.5.2003, str. 37.
29/04/2003
Opinia w sprawie danych statystycznych używanych dla dostosowania klucza określającego poziom subskrypcji kapitału EBC (CON/2003/5), Dz.U. C 102 z 29.4.2003, str. 11.
01/04/2003
Decyzja Rady zebranej w składzie szefów państw lub rządów z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie zmiany art. 10.2 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i EBC Dz.U. L 83 z 1.4.2003, str. 66.
28/03/2003
Opinia w sprawie zmian w Statucie Bank of Greece (CON/2003/4), Grecja, 28.3.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2003
Nieoficjalna wersja skonsolidowana [zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez sprostowanie opublikowane w Dz.U. L 287 z 14.11.2000, s. 68 oraz przez wytyczne EBC/2003/5]. Dokument sporządzony przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 26.3.2003.
25/03/2003
Wytyczne EBC z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie egzekwowania środków przeciwdziałających niedozwolonej reprodukcji banknotów euro oraz w sprawie wymiany i wycofywania z obiegu banknotów euro (EBC/2003/5), Dz.U. L 78 z 25.3.2003, str. 20.Dodatkowe informacje
25/03/2003
Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie nominałów, parametrów, reprodukcji, wymiany i wycofania banknotów euro (EBC/2003/4), Dz.U. L 78 z 25.3.2003, str. 16.
05/03/2003
Opinia w sprawie zmiany ustawy o Sveriges Riksbank (CON/2003/3), Szwecja, 5.3.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/03/2003
Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie rocznego sprawozdania finansowego EBC (EBC/2002/11), Dz.U. L 58 z 3.3.2003, str. 38.
03/03/2003
Akt utracił moc prawną: Wytyczne EBC z 5 grudnia 2002 roku w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2002/10), Dz.U. L 58 z 3.3.2003, str. 1.
28/02/2003
Opinia w sprawie uchylenia ustawy o działalności finansowej oraz ustawy o kredycie hipotecznym i listach zastawnych  (CON/2003/2), Dania, 28.2.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/01/2003
Opinia w sprawie zmiany zasad sprawozdawczości danych w zakresie bilansu płatniczego (CON/2003/1), Holandia, 17.1.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language