2003

18/12/2003
Γνώμη σχετικά με τροποποίηση του καταστατικού της Banco de Portugal (CON/2003/29), Πορτογαλία, 18.12.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2003
Γνώμη σχετικά με τροποποίηση του καταστατικού της Banco de España (CON/2003/28), Ισπανία, 18.12.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2003
Απόφαση της ΕΚΤ της 28ης Νοεµβρίου 2003 σχετικά µε την έγκριση της ποσότητας των κερµάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2004 (EKT/2003/15), EE  L 324 της 11.12.2003, σ. 57.
06/12/2003
Γνώμη σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για το ισοζύγιο πληρωμών, το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών και τις άμεσες ξένες επενδύσεις (CON/2003/26), EE  C 296 της 6.12.2003, σ. 5.Πρόσθετες πληροφορίες
02/12/2003
Γνώμη σχετικά με το εθνικό ίδρυμα για την έρευνα, την τεχνολογία και την ανάπτυξη (CON/2003/27), Αυστρία, 2.12.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2003
Γνώμη αναφορικά με τροποποιήσεις του νόμου σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλων νόμων (CON/2003/25), Βέλγιο, 25.11.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/11/2003
Γνώμη σχετικά με νομοσχέδιο του 2003 (αριθ. 2) για την Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (CON/2003/24), Ιρλανδία, 19.11.2003.
15/11/2003
Απόφαση της ΕΚΤ της 7ης Νοεµβρίου 2003 σχετικά µε τη διαχείριση των διανειοληπτικών και δανειοδοτικών πράξεων που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Κοινότητα στο πλαίσιο του µηχανισµού µεσοπρόθεσµης οικονοµικής στήριξης (EKT/2003/14), EE  L 297 της 15.11.2003, σ. 35.Πρόσθετες πληροφορίες
31/10/2003
Απόφαση της ΕΚΤ της 23ης Οκτωβρίου 2003 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2002/12 της 19ης ∆εκεµβρίου 2002 σχετικά µε την έγκριση της ποσότητας των κερµάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2003 (EKT/2003/13), EE  L 283 της 31.10.2003, σ. 87.
31/10/2003
Κατευθυντήρια γραμμή της ΕΚΤ της 23ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά µε τις συναλλαγές των συµµετεχόντων κρατών µελών που διενεργούνται µε τα τρέχοντα ταµειακά διαθέσιµα σε συνάλλαγµα δυνάµει του άρθρου 31.3 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της EKT (EKT/2003/12), EE  L 283 της 31.10.2003, σ. 81.Πρόσθετες πληροφορίες
24/10/2003
Γνώμη σχετικά με τη συγχώνευση της De Nederlandsche Bank με το ίδρυμα εποπτείας του ασφαλιστικού συστήματος (CON/2003/23), Κάτω Χώρες, 24.10.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/10/2003
Σύσταση της ΕΚΤ της 3ης Οκτωβρίου 2003 προς το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τον εξωτερικό ελεγκτή της Banque centrale du Luxembourg (EKT/2003/11), EE  C 247 της 15.10.2003, σ. 16.
15/10/2003
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της Suomen Pankki και συναφών νομοθετικών διατάξεων (CON/2003/22), Φινλανδία, 15.10.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2003
Γνώμη όσον αφορά τις απαιτήσεις διαφάνειας της πληροφόρησης σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (CON/2003/21), EE  C 242 της 9.10.2003, σ. 6.Πρόσθετες πληροφορίες
02/10/2003
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 της ΕΚΤ της 12ης Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την εφαρµογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών (EKT/2003/9), EE  L 250 της 2.10.2003, σ. 10.Πρόσθετες πληροφορίες
02/10/2003
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1746/2003 της ΕΚΤ της 18ης Σεπτεμβρίου 2003 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13) σχετικά με την ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (EKT/2003/10), EE  L 250 της 2.10.2003, σ. 17.
26/09/2003
Δεν ισχύει πλέον: Κατευθυντήρια γραμμή της ΕΚΤ της 6ης Φεβρουαρίου 2003 σχετικά με ορισμένες υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων θεσπιζόμενες από την EKT και τις διαδικασίες παροχής στατιστικών στοιχείων από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες στον τομέα της νομισματικής και τραπεζικής στατιστικής (EKT/2003/2), EE  L 241 της 26.9.2003, σ. 1.
25/09/2003
Γνώμη σχετικά με το σχέδιο Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης (CON/2003/20), EE  C 229 της 25.9.2003, σ. 7.Πρόσθετες πληροφορίες
23/09/2003
Άρθρο 17 της Πράξης περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση EE  L 236 της 23.9.2003, σ. 38.
23/09/2003
Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας της Λετονίας, της ∆ηµοκρατίας της Λιθουανίας, της ∆ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της ∆ηµοκρατίας της Μάλτας, της ∆ηµοκρατίας της Πολωνίας, της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής ∆ηµοκρατίας και των προσαρµογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση EE  L 236 της 23.9.2003, σ. 33.
06/09/2003
Γνώμη σχετικά με σύσταση όσον αφορά τροποποιήσεις της νομισματικής συμφωνίας μεταξύ της Ιταλικής Δημοκρατίας, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και του κράτους της Πόλης του Βατικανού, εκπροσωπούμενου από την Αγία Έδρα (CON/2003/18), EE  C 212 της 6.9.2003, σ. 10.Πρόσθετες πληροφορίες
04/09/2003
Γνώμη σχετικά με την προληπτική εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (CON/2003/19), Βέλγιο, 4.9.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/08/2003
Γνώμη σχετικά με τον οργανισμό ενυπόθηκων ομολόγων των περιφερειακών δημόσιων τραπεζών και τροποποιήσεις άλλων νομοθετικών διατάξεων (CON/2003/17), Αυστρία, 27.8.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/08/2003
Γνώμη σχετικά με την ανάλυση και τη συνεργασία όσον αφορά τα κίβδηλα κέρματα ευρώ (CON/2003/16), EE  C 202 της 27.8.2003, σ. 31.Πρόσθετες πληροφορίες
08/08/2003
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της Sveriges Riksbank (CON/2003/15), Σουηδία, 8.8.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/08/2003
Γνώμη σχετικά με τα συστήματα πληρωμών, τις υποδομές πληρωμών και τα μέσα πληρωμής (CON/2003/14), Ιταλία, 7.8.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/08/2003
Γνώμη σχετικά με σύσταση όσον αφορά το διορισμό του νέου προέδρου της ΕΚΤ (CON/2003/13), EE  C 187 της 7.8.2003, σ. 16.Πρόσθετες πληροφορίες
16/07/2003
Γνώμη σχετικά με τους τριμηνιαίους χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς του Δημοσίου (CON/2003/12), EE  C 165 της 16.7.2003, σ. 6.Πρόσθετες πληροφορίες
09/07/2003
Πρότυπο συμφωνίας μεταξύ της EKT και της (εθνική κεντρική τράπεζα της χώρας που θα προσχωρήσει) EE  C 160 της 9.7.2003, σ. 7.
01/07/2003
Ανεπίσημο κωδικοποιημένο κείμενο [1 a) - c)] της Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1.7.2003.
26/06/2003
Γνώμη σχετικά με τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας στις χρηματοπιστωτικές αγορές, για τη μεταφορά της οδηγίας 2002/47/ΕΚ (CON/2003/11), Αυστρία, 26.6.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2003
Γνώμη σχετικά με τις επενδυτικές υπηρεσίες και τις ρυθμιζόμενες αγορές (CON/2003/9), EE  C 144 της 20.6.2003, σ. 6.Πρόσθετες πληροφορίες
20/06/2003
Γνώμη σχετικά με τη μεταρρύθμιση της τραπεζικής και χρηματοπιστωτικής νομοθεσίας (CON/2003/10), Σουηδία, 20.6.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/06/2003
Γνώμη σχετικά με νόμο του 2003 για το ξένο συνάλλαγμα και την τροποποίηση του νόμου για τις διασυνοριακές μεταφορές χρηματικών ποσών (CON/2003/8), Αυστρία, 5.6.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2003
Δεν ισχύει πλέον: Σύσταση της ΕΚΤ της 2ας Μαΐου 2003 σχετικά µε τις απαιτήσεις της EKT για παροχή στατιστικών στοιχείων στον τοµέα του ισοζυγίου πληρωµών και της διεθνούς επενδυτικής θέσης και το πρότυπο διεθνών διαθεσίµων (EKT/2003/8), EE  C 126 της 28.5.2003, σ. 7.
28/05/2003
Δεν ισχύει πλέον: Κατευθυντήρια γραμμή της ΕΚΤ της 2ας Μαΐου 2003 σχετικά µε τις απαιτήσεις της EKT για παροχή στατιστικών στοιχείων στον τοµέα του ισοζυγίου πληρωµών και της διεθνούς επενδυτικής θέσης και το πρότυπο διεθνών διαθεσίµων (EKT/2003/7), EE  L 131 της 28.5.2003, σ. 20.
07/05/2003
Κατευθυντήρια γραμμή της ΕΚΤ της 4ης Απριλίου 2003 για την τροποποίηση της κατευθυντήριας γραµµής ΕΚΤ/2001/3 σχετικά µε το διευρωπαϊκό αυτοµατοποιηµένο σύστηµα ταχείας µεταφοράς κεφαλαίων σε συνεχή χρόνο (σύστηµα TARGET), όπως τροποποιήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2002 (EKT/2003/6), EE  L 113 της 7.5.2003, σ. 10.
07/05/2003
Γνώμη σχετικά με βασιλικό διάταγμα περί εξωχρηματιστηριακής αγοράς γραμμικών ομολόγων, ομολόγων με αποκοπή τοκομεριδίου και έντοκων γραμματίων του Δημοσίου (CON/2003/7), Βέλγιο, 7.5.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/05/2003
Γνώμη σχετικά με σύσταση όσον αφορά το διορισμό νέου μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΚΤ (CON/2003/6), EE  C 105 της 1.5.2003, σ. 37.Πρόσθετες πληροφορίες
29/04/2003
Γνώμη σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή της κλείδας κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ (CON/2003/5), EE  C 102 της 29.4.2003, σ. 11.Πρόσθετες πληροφορίες
01/04/2003
Απόφαση του Συμβουλίου, συνερχόμενου σε επίπεδο αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων της 21ης Μαρτίου 2003 περί τροποποιήσεως του άρθρου 10.2 του καταστατικού του ευρωπαϊκού συστήµατος κεντρικών τραπεζών και της EKT EE  L 83 της 1.4.2003, σ. 66.
28/03/2003
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (CON/2003/4), Ελλάδα, 28.3.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
27/03/2003
Σύσταση της EKT της 6ης Μαρτίου 2003 προς το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τους εξωτερικούς ελεγκτές της Deutsche Bundesbank (EKT/2003/3), EE  C 75 της 27.3.2003, σ. 11.
26/03/2003
Ανεπίσημο κωδικοποιημένο κείμενο [όπως διορθώνεται με διορθωτικό δημοσιευόμενο στην ΕΕ L 287 της 14.11.2000, σ. 68, και τροποποιείται με την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2003/5] της Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 26.3.2003.
25/03/2003
Κατευθυντήρια γραμμή της ΕΚΤ της 20ής Μαρτίου 2003 σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων κατά των προϊόντων παράνοµης αναπαραγωγής τραπεζογραµµατίων ευρώ και την ανταλλαγή και απόσυρση των τραπεζογραµµατίων ευρώ (EKT/2003/5), EE  L 78 της 25.3.2003, σ. 20.Πρόσθετες πληροφορίες
25/03/2003
Δεν ισχύει πλέον: Απόφαση της ΕΚΤ της 20ής Μαρτίου 2003 σχετικά µε τις ονοµαστικές αξίες, τις προδιαγραφές, την αναπαραγωγή, την ανταλλαγή και την απόσυρση των τραπεζογραµµατίων ευρώ (EKT/2003/4), EE  L 78 της 25.3.2003, σ. 16.
05/03/2003
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της Sveriges Riksbank και του νόμου για το Σουηδικό Κοινοβούλιο (Riksdag) (CON/2003/3), Σουηδία, 5.3.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/03/2003
Δεν ισχύει πλέον: Απόφαση της EKT της 5ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της EKT (EKT/2002/11), EE  L 58 της 3.3.2003, σ. 38.
03/03/2003
Δεν ισχύει πλέον: Κατευθυντήρια γραμμή της EKT της 5ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τη λογιστική παρακολούθηση και την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (EKT/2002/10), EE  L 58 της 3.3.2003, σ. 1.
28/02/2003
Γνώμη σχετικά με την αντικατάσταση του νόμου για τις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες και σχετικά με το νόμο για τα ενυπόθηκα δάνεια και τα ενυπόθηκα ομόλογα (CON/2003/2), Δανία, 28.2.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/02/2003
Σύσταση, βάσει του άρθρου 10.6 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της EKT, για απόφαση του Συµβουλίου για τροποποίηση του άρθρου 10.2 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της ΕΚΤ (EKT/2003/1), EE  C 29 της 7.2.2003, σ. 6.
17/01/2003
Γνώμη σχετικά με την τροποποίηση των κανόνων παροχής στοιχείων ισοζυγίου πληρωμών (CON/2003/1), Κάτω Χώρες, 17.1.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language