2003

18/12/2003
Становище относно изменението в устройствения закон на Banco de Portugal (CON/2003/29), Португалия, 18.12.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2003
Становище относно изменението в устройствения закон на Banco de España (CON/2003/28), Испания, 18.12.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2003
Становище относно Националната фондация за изследвания, технологии и развитие (CON/2003/27), Австрия, 2.12.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2003
Становище относно изменение на Закона за предотвратяване използването на финансовата система за пране на пари и на други закони (CON/2003/25), Белгия, 25.11.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/11/2003
Становище относно проектозакон № 2 от 2003 г. за Central Bank and Financial Services Authority of Ireland  (CON/2003/24), Ирландия, 19.11.2003.
15/11/2003
Решение на ЕЦБ от 7 ноември 2003 година относно администрирането на операциите по вземане и отпускане на кредити, извършени от Европейската общност в рамките на механизма за средносрочна финансова подкрепа  (ЕЦБ/2003/14), OВ L 297, 15.11.2003 г., стр. 35..
31/10/2003
Насоки на ЕЦБ от 23 октомври 2003 година относно сделките на участващите държави-членки, осъществявани с текущите им средства в чуждестранна валута, съгласно член 31.3 от Устава на Европейската система на централните банки и на ЕЦБ  (ЕЦБ/2003/12), OВ L 283, 31.10.2003 г., стр. 81..
24/10/2003
Становище относно сливането на De Nederlandsche Bank и Netherlands Pension and Insurance Supervisory Authority Foundation (CON/2003/23), Нидерландия, 24.10.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/10/2003
Становище относно измененията в устройствения закон на Suomen Pankki и свързаните с това актове  (CON/2003/22), Финландия, 15.10.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/10/2003
Регламент (ЕО) № 1745/2003 на ЕЦБ от 12 септември 2003 година за прилагане на изискването за минимални резерви  (ЕЦБ/2003/9), OВ L 250, 2.10.2003 г., стр. 10..
02/10/2003
Регламент (ЕO) № 1746/2003 на ЕЦБ от 18 септември 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2423/2001 (ЕЦБ/2001/13) относно консолидирания баланс на сектор „Парично-финансови нституции“ (ЕЦБ/2003/10), OВ L 250, 2.10.2003 г., стр. 17..
26/09/2003
Отменено: Насоки на ЕЦБ от 6 февруари 2003 година относно някои изисквания на ЕЦБ за статистическата отчетност и процедурите за предоставяне от националните централни банки на статистическа информация в областта на паричната и банковата статистика  (ЕЦБ/2003/2), OВ L 241, 26.9.2003 г., стр. 1..
04/09/2003
Становище относно пруденциалния надзор върху финансовия сектор и финансовите услуги (CON/2003/19), Белгия, 4.9.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/08/2003
Становище относно отделите за ипотечни облигации на регионални публични банки и за изменения в други актове (CON/2003/17), Австрия, 27.8.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/08/2003
Становище относно измененията в устройствения закон на Sveriges Riksbank (CON/2003/15), Швеция, 8.8.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/08/2003
Становище относно платежните системи, платежните инфраструктури и платежните инструменти (CON/2003/14), Италия, 7.8.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/06/2003
Становище относно финансовите обезпечения на финансовите пазари в изпълнение на Директива 2002/47/ЕО (CON/2003/11), Австрия, 26.6.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2003
Становище относно законодателната реформа в банковото и финансово право (CON/2003/10), Швеция, 20.6.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/06/2003
Становище относно Закона за чуждестранната валута от 2003 г. и изменението на Закона за трансграничните преводи (CON/2003/8), Австрия, 5.6.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/05/2003
Становище относно Кралски указ за извънборсовия пазар за линейни облигации, стрип-облигации с нулев купон и държавни гаранции (CON/2003/7), Белгия, 7.5.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/03/2003
Становище относно измененията в устройствения акт на Bank of Greece (CON/2003/4), Гърция, 28.3.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2003
Насоки на ЕЦБ от 20 март 2003 година за налагане на мерки, които да се противопоставят на незаконното възпроизвеждане на евробанкноти и относно замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти  (ЕЦБ/2003/5), OВ L 78, 25.3.2003 г., стр. 20..
25/03/2003
Отменено: Решение на ЕЦБ от 20 март 2003 година относно купюрите, спецификациите, възпроизвеждането, замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти  (ЕЦБ/2003/4), OВ L 78, 25.3.2003 г., стр. 16..
05/03/2003
Становище относно измененията в устройствения закон на Sveriges Riksbank и Закона за шведския парламент  (CON/2003/3), Швеция, 5.3.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/03/2003
Отменено: Насоки на ЕЦБ от 5 декември 2002 година относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки  (ЕЦБ/2002/10), OВ L 58, 3.3.2003 г., стр. 1..
28/02/2003
Становище относно замяната на Закона за финансовата дейност и на Закона за ипотечните кредити и облигации (CON/2003/2), Дания, 28.2.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/01/2003
Становище относно изменение на правилата за отчитане на данни за платежния баланс (CON/2003/1), Нидерландия, 17.1.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language