ECB/2003/14

  1. ECB:s beslut av den 7 november 2003 om administrationen av Europeiska gemenskapens upplåning och utlåning enligt systemet för medelfristigt ekonomiskt stöd (ECB/2003/14), EUT L 297, 15.11.2003, s. 35.

    Ytterligare information

    1. Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 1 december 1998 om vissa åtgärder som ECB skall vidta i fråga om medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans (ECB/1998/NP15) (bilaga V till ECB/2000/12) (ECB/1998/NP15), EGT L 55, 24.2.2001, s. 76.Bilaga V till beslut ECB/2000/12.