ECB/2003/12

  1. ECB:s riktlinje av den 23 oktober 2003 för de deltagande medlemsstaternas transaktioner med rörelsemedel i utländsk valuta enligt artikel 31.3 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och ECB (ECB/2003/12) (ECB/2003/12), EUT L 283, 31.10.2003, s. 81.

    Ytterligare information

    1. Har upphört att gälla: ECB:s riktlinje av den 27 september 2001 för de deltagande medlemsstaternas transaktioner med rörelsmedel i utländsk valuta enligt artikel 31.3 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och ECB (ECB/2001/9), EGT L 276, 19.10.2001, s. 21.