CON/2003/9

  1. Yttrande om investeringstjänster och reglerade marknader (CON/2003/9), EUT C 144, 20.6.2003, s. 6.

      Ytterligare information

       
      Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om investeringstjänster och reglerade marknader samt om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG (KOM(2002) 625)