CON/2003/9

  1. Lausunto sijoituspalveluista ja säännellyistä markkinoista (CON/2003/9), EUVL C 144, 20.6.2003, s. 6.

      Lisätietoja

       
      Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sijoituspalveluista ja säännellyistä markkinoista sekä neuvoston direktiivin 85/611/ETY, neuvoston direktiivin 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta (KOM(2002) 625)