2002

31/12/2002
ECB:s rekommendation av den 19 december 2002 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för ECB och Finlands Bank (ECB/2002/13), EGT C 331, 31.12.2002, s. 56
31/12/2002
ECB:s beslut av den 19 december 2002 om godkännande av den mängd mynt som skall ges ut 2003 (ECB/2002/12), EGT L 358, 31.12.2002, s. 144
20/12/2002
Rättelse till ECB:s förordning (EG) nr 2174/2002 av den 21 november 2002 om ändring av förordning ECB/2001/13 om konsoliderade balansräkningar för monetära finansinstitut (ECB/2002/8)EGT L 347, 20.12.2002, s. 60
18/12/2002
Yttrande om en lag om finansiell säkerhet (CON/2002/32), Frankrike, 18.12.2002
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2002
Yttrande om en bestämmelse i 2003 års budgetlag om sedlar och mynt (CON/2002/31), Italien, 13.12.2002
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2002
Har upphört att gälla: ECB:s riktlinje av den 21 november 2002 om ECB:s krav på rapportering av kvartalsvis statistik över finansräkenskaper (ECB/2002/7), EGT L 334, 11.12.2002, s. 24
06/12/2002
ECB:s förordning (EG) nr 2174/2002 av den 21 november 2002 om ändring av förordning ECB/2001/13 om konsoliderade balansräkningar för monetära finansinstitut (ECB/2002/8), EGT L 330, 6.12.2002, s. 29Ytterligare information
06/12/2002
Yttrande om en bestämmelse om konvertering av obligationer enligt lag nr 483/93 som påverkar Banca d'Italias balansräkning (CON/2002/30), Italien, 6.12.2002
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/12/2002
Yttrande om införande av ett nytt enkätbaserat system för insamling av betalningsbalanssstatistik (CON/2002/29), Sverige, 4.12.2002
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Ytterligare information
28/11/2002
Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 21 november 2002 om fördelning av ECB:s inkomster av eurosedlar i omlopp på de deltagande medlemsstaternas nationella centralbanker (ECB/2002/9), EGT L 323, 28.11.2002, s. 49
12/11/2002
Yttrande om ändringar i lagen om Sveriges riksbank (CON/2002/28), Sverige, 12.11.2002
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Ytterligare information
31/10/2002
Yttrande om ändringar i beredskapslagen avseende reglering av finansmarknaderna i undantagsförhållanden (CON/2002/27), Finland, 31.10.2002
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/10/2002
Yttrande om Europaparlamentets och rådets förordning avseende på tidsfrister för sändningen av huvudaggregaten i nationalräkenskaperna, undantag på detta område och sändning av uppgifter om sysselsättning angivna i arbetade timmar (CON/2002/25), EGT C 253, 22.10.2002, s. 14Ytterligare information
10/10/2002
Yttrande om rättsligt skydd för eurosedlar (CON/2002/26), Grekland, 10.10.2002
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/10/2002
ECB:s riktlinje av den 26 september 2002 om minimistandarder för ECB och de nationella centralbankerna vid genomförandet av penningpolitiska transaktioner, valutatransaktioner med ECB:s valutareserver och vid förvaltningen av ECB:s reservtillgångar (ECB/2002/6), EGT L 270, 8.10.2002, s. 14Ytterligare information
30/09/2002
Yttrande om förhindrande av att det finansiella systemet utnyttjas för penningtvätt (CON/2002/24), Belgien, 30.9.2002
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/09/2002
Yttrande om ändring av lagen om finansinspektionen, inklusive ändrade arbetsmetoder och nya befogenheter beträffande sanktioner (CON/2002/23), Finland, 18.9.2002
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2002
Yttrande om inrättandet av Riksrevisionen under Sveriges riksdag, samt ändringar i lagen om Sveriges riksbank (CON/2002/22), Sverige, 2.9.2002
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Ytterligare information
15/08/2002
Har upphört att gälla: ECB:s riktlinje av den 30 juli 2002 om vissa av ECB:s krav på statistikrapportering och om förfarandena vid de nationella centralbankernas rapportering av penningmängds- och bankstatistik (ECB/2002/5), EGT L 220, 15.8.2002, s. 67
14/08/2002
Yttrande om ändringar vad gäller insamling av betalningsbalansstatistik och kravet på lätt omsättbarhet för värdepapper som används vid penningpolitiska transaktioner, samt förslaget att lägga ut delar av denna verksamhet på entreprenad  (CON/2002/21), Sverige, 14.8.2002
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Ytterligare information
19/07/2002
Rättelse till ECB:s riktlinje av den 7 mars 2002 om ändring av riktlinje ECB/2000/7 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden (ECB/2002/2)EGT L 191, 19.7.2002, s. 58
18/07/2002
Yttrande om genomförande av FATF:s särskilda rekommendationer rörande penningtvätt och bekämpning av finansiering av terrorism. (CON/2002/19), Österrike, 18.7.2002
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/07/2002
ECB:s riktlinje av den 7 mars 2002 om ändring av riktlinje ECB/2000/7 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden (ECB/2002/2), EGT L 185, 15.7.2002, s. 1
09/07/2002
Yttrande om förtydligandet av det särskilda förhållandet mellan den institutionella strukturen i Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique och de allmänna reglerna om aktiebolag (CON/2002/18), Belgien, 9.7.2002
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2002
Rättelse till ECB:s beslut 2001/929/EG av den 20 december 2001 om godkännande av den mängd mynt som skall ges ut 2002 (ECB/2001/19)EGT L 163, 21.6.2002, s. 32
11/06/2002
ECB:s förordning (EG) nr 993/2002 av den 6 juni 2002 om rättelse av ECB/2001/13 om konsoliderade balansräkningar för monetära finansinstitut (ECB/2002/4), EGT L 151, 11.6.2002, s. 11
07/06/2002
Yttrande om en förordning om utnämning av behöriga nationella myndigheter när det gäller förfalskningar (CON/2002/17), Luxemburg, 7.6.2002
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/06/2002
Yttrande om ett lagförslag avseende Central Bank and Financial Services Authority of Ireland, 2002 (CON/2002/16), Irland, 5.6.2002
24/05/2002
Uppförandekodex för rådets medlemmarEGT C 123, 24.5.2002, s. 9
16/05/2002
Rättelse till ECB:s förordning (EG) nr 690/2002 av den 18 april 2002 om ändring av förordning (EG) nr 2818/98 (ECB/1998/15) angående tillämpningen av minimireserver (kassakrav) (ECB/2002/3)EGT L 131, 16.5.2002, s. 31
30/04/2002
Yttrande om avrundning av eurobetalningar som görs genom bankkort eller andra betalkort till närmaste fem cent (CON/2002/15), Finland, 30.4.2002
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/04/2002
Yttrande om inbetalning till statskassan av Banco de Españas vinst (CON/2002/14), Spanien, 25.4.2002
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/04/2002
Yttrande om en rekommendation om utnämningen av ECB:s vice ordförande  (CON/2002/11), EGT C 100, 25.4.2002, s. 8Ytterligare information
24/04/2002
Yttrande om införandet av en övergripande tillsyn av finanssektorn och finansiella tjänster, samt särskilda regler om andrahandsmarknader för finansiella instrument (CON/2002/13), Belgien, 24.4.2002
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2002
ECB:s förordning (EG) nr 690/2002 av den 18 april 2002 om ändring av förordning (EG) nr 2818/98 (ECB/1998/15) angående tillämpningen av minimireserver (kassakrav) (ECB/2002/3), EGT L 106, 23.4.2002, s. 9
23/04/2002
Yttrande om det finländska finansministeriets rätt att prägla minnesmynt med ställning som lagligt betalningsmedel i Finland (CON/2002/12), Finland, 23.4.2002
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/03/2002
Yttrande om ändring av lagen om finansiella tjänster och andra finansiella bestämmelser beträffande övervakningen av företags pensionsfonder, bästa praxis för fondkommissionärer etc. (CON/2002/10), Danmark, 18.3.2002
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/03/2002
Yttrande om ändringar i dekretet om finansiella förbindelser med andra länder som påverkar statistiken över betalningsbalansen och statistiken över utlandsställningen (CON/2002/9), Frankrike, 13.3.2002
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/03/2002
ECB:s riktlinje av den 27 februari 2002 om ändring av riktlinje ECB/2001/3 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (Target) (ECB/2002/1), EGT L 67, 9.3.2002, s. 74
08/03/2002
Yttrande om ändring i lagen om handel med värdepapper beträffande säkerheter samt förtydligande av vissa befogenheter när det gäller aktiebörser, uppgiftsskydd och insiderhandel (CON/2002/8), Danmark, 8.3.2002
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/02/2002
Rättelse till ECB:s förordning (EG) nr 2423/2001 av den 22 november 2001 om konsoliderade balansräkningar för monetära finansinstitut (ECB/2001/13)EGT L 57, 27.2.2002, s. 34
01/02/2002
Yttrande om ändringar i lagen om den ekonomiska och monetära unionen när det gäller bestämmelserna om Central Bank of Irelands inbetalning till Irish Government Exchequer av nettoinkomster från myntutgivningen. (CON/2002/7), Irland, 1.2.2002
26/01/2002
Yttrande om Europaparlamentets och rådets direktiv om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) (CON/2001/38), EGT C 24, 26.1.2002, s. 8Ytterligare information
25/01/2002
Har upphört att gälla: Avtal mellan Europeiska polisbyrån (Europol) och ECB EGT C 23, 25.1.2002, s. 9
24/01/2002
Yttrande om upphävande av ställning som lagligt betalningsmedel för sedlar och mynt i franska franc (CON/2002/6), Frankrike, 24.1.2002
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/01/2002
Yttrande om införlivande av internationella bestämmelser avseende bekämpning av terrorism och översyn och efterlevnad av finansiella sanktioner i sanktionslagen (CON/2002/5), Nederländerna, 24.1.2002
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/01/2002
Yttrande om ändringar i lagen om penningtvätt för att motverka finansiering av terrorism (CON/2002/4), Danmark, 18.1.2002
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/01/2002
Yttrande om sammanställningen av betalningsbalansen och utlandsställningen (CON/2002/3), Belgien, 14.1.2002
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2002
Har upphört att gälla: ECB:s förordning nr 63/2002 av den 20 december 2001 om statistik över räntesatser som tillämpas av monetära finansinstitut på inlåning och utlåning i förhållande till hushåll och icke-finansiella företag (ECB/2001/18), EGT L 10, 12.1.2002, s. 24
09/01/2002
ECB:s beslut av den 3 december 2001 om ändring av beslut ECB/2001/7 om valörer och tekniska specifikationen för, och reproducering, inlösen och indragning av eurosedlar (ECB/2001/14), EGT L 5, 9.1.2002, s. 26
04/01/2002
Yttrande om ändring av förordningen om utrikeshandel och utlandsbetalningar rörande insamling, sammanställning och spridning av monetär statistik, finansiell statistik och bankstatistik samt statistik rörande betalningssystem och betalningsbalans (CON/2002/2), Tyskland, 4.1.2002
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2002
Yttrande om ändring av lagen om kreditinstitut så att den även omfattar e-pengar (CON/2002/1), Finland, 4.1.2002
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language