2002

18/12/2002
Stanovisko k zákonu o bezpečnosti finančného sektora (CON/2002/32), Francúzsko, 18. 12. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2002
Stanovisko k ustanoveniu zákona o rozpočte na rok 2003, ktoré sa týka bankoviek a mincí (CON/2002/31), Taliansko, 13. 12. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2002
Už nie je účinné: Usmernenie ECB z 21. novembra 2002 o požiadavkách ECB na štatistické vykazovanie v oblasti štvrťročných finančných výkazov (ECB/2002/7), Ú. v. ES L 334, 11. 12. 2002, s. 24.
06/12/2002
Nariadenie (ES) č. 2174/2002 ECB z 21. novembra 2002, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ECB/2001/13 o konsolidovanej súvahe sektoru peňažných finančných inštitúcií (ECB/2002/8), Ú. v. ES L 330, 6. 12. 2002, s. 29.
06/12/2002
Stanovisko k ustanoveniu o konverzii dlhopisov podľa zákona č. 483/93, ktoré ovplyvňuje bilanciu Banca d'Italia (CON/2002/30), Taliansko, 6. 12. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/12/2002
Stanovisko k zavedeniu nového systému zberu údajov pre štatistiku platobnej bilancie, ktorý je založený na zisťovaní (CON/2002/29), Švédsko, 4. 12. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/11/2002
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 21. novembra 2002 o rozdeľovaní príjmu ECB z eurobankoviek v obehu medzi národnými centrálnymi bankami účastníckych členských štátov (ECB/2002/9), Ú. v. ES L 323, 28. 11. 2002, s. 49.
12/11/2002
Stanovisko k zmenám a doplneniam štatútu Sveriges Riksbank (CON/2002/28), Švédsko, 12. 11. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2002
Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o mimoriadnych právomociach týkajúcich sa regulácie finančných trhov v mimoriadnych situáciách (CON/2002/27), Fínsko, 31. 10. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/10/2002
Stanovisko k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady o omeškaniach pri zasielaní hlavných agregátov národných účtov, výnimkách v tejto oblasti a zasielaní údajov o zamestnanosti v odpracovaných hodinách (CON/2002/25), Ú. v. ES C 253, 22. 10. 2002, s. 14.
10/10/2002
Stanovisko k právnej ochrane eurobankoviek (CON/2002/26), Grécko, 10. 10. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/10/2002
Usmernenie ECB z 26. septembra 2002 o minimálnych normách pre Európsku centrálnu banku a národné centrálne banky pri výkone operácií menovej politiky, výkone devízových operácií s devízovými rezervami ECB a riadení devízových rezervných aktív ECB (ECB/2002/6), Ú. v. ES L 270, 8. 10. 2002, s. 14.Dodatočné informácie
30/09/2002
Stanovisko k predchádzaniu využívania finančného systému na účely prania peňazí (CON/2002/24), Belgicko, 30. 9. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/09/2002
Stanovisko k zmene zákona o orgáne finančného dohľadu, vrátane zmenených spôsobov činnosti a nových právomocí v oblasti sankcií (CON/2002/23), Fínsko, 18. 9. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2002
Stanovisko k zriadeniu orgánu vnútroštátneho auditu v rámci švédskeho parlamentu a k zmenám a doplneniam štatútu Sveriges Riksbank (CON/2002/22), Švédsko, 2. 9. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2002
Stanovisko k zmenám a doplneniam, ktoré sa týkajú zberu údajov pre štatistiku platobnej bilancie a kritéria likvidity cenných papierov používaného pri operáciách menovej politiky, a k navrhovanému prevodu niektorých častí tohto procesu (CON/2002/21), Švédsko, 14. 8. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/07/2002
Stanovisko k vykonávaniu osobitných odporúčaní pracovnej skupiny pre finančné opatrenia týkajúcich sa prania peňazí a boja proti financovaniu terorizmu (CON/2002/19), Rakúsko, 18. 7. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/07/2002
Usmernenie ECB zo 7. marca 2002, ktoré mení a dopĺňa usmernenie ECB/2000/7 o nástrojoch menovej politiky a postupoch Eurosystému (ECB/2002/2), Ú. v. ES L 185, 15. 7. 2002, s. 1.
09/07/2002
Stanovisko k objasneniu osobitného vzťahu medzi inštitucionálnym rámcom Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique a všeobecnými pravidlami, ktoré sa týkajú verejných akciových spoločností (CON/2002/18), Belgicko, 9. 7. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/06/2002
Nariadenie (ES) č. 993/2002 ECB zo 6. júna 2002, ktoré opravuje nariadenie ECB/2001/13 týkajúce sa konsolidovanej súvahy sektoru menových finančných inštitúcií (ECB/2002/4), Ú. v. ES L 151, 11. 6. 2002, s. 11.
07/06/2002
Stanovisko k nariadeniu o určení príslušných vnútroštátnych orgánov pre otázky falšovania (CON/2002/17), Luxembursko, 7. 6. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/06/2002
Stanovisko k návrhu zákona o Central Bank and Financial Services Authority of Ireland z roku 2002 (CON/2002/16), Írsko, 5. 6. 2002.
30/04/2002
Stanovisko k zaokrúhľovaniu platieb, ktoré sa uskutočňujú prostredníctvom bankovej karty alebo iných platobných kariet a ktoré znejú na euro, na najbližších 5 centov (CON/2002/15), Fínsko, 30. 4. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/04/2002
Stanovisko k prevedeniu zisku Banco de España do Štátnej pokladnice (CON/2002/14), Španielsko, 25. 4. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/04/2002
Stanovisko k odporúčaniu o vymenovaní viceprezidenta ECB (CON/2002/11), Ú. v. ES C 100, 25. 4. 2002, s. 8.
24/04/2002
Stanovisko k zavedeniu komplexného dohľadu nad obozretným podnikaním vo finančnom sektore a finančných službách a k osobitným pravidlám pre sekundárne trhy finančných nástrojov (CON/2002/13), Belgicko, 24. 4. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2002
Stanovisko k právomoci ministerstva financií vydávať pamätné mince, ktoré majú status zákonného platidla vo Fínsku (CON/2002/12), Fínsko, 23. 4. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/03/2002
Stanovisko k zmene a doplneniu zákona o finančných službách a iných finančných zákonov vzhľadom na dohľad nad podnikovými penzijnými fondami, najlepšiu prax pre obchodníkov s cennými papiermi atď. (CON/2002/10), Dánsko, 18. 3. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/03/2002
Stanovisko k zmenám a doplneniam vyhlášky o finančných vzťahoch so zahraničím, ktoré ovplyvňujú štatistiku platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície (CON/2002/9), Francúzsko, 13. 3. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/03/2002
Usmernenie ECB z 27. februára 2002, ktoré mení a dopĺňa usmernenie ECB/2001/3 o Transeurópskom automatizovanom systéme hrubého zúčtovania expresných transferov v reálnom čase (TARGET) (ECB/2002/1), Ú. v. ES L 67, 9. 3. 2002, s. 74.
08/03/2002
Stanovisko k zmene a doplneniu zákona o obchodovaní s cennými papiermi, ktoré sa týkajú kolaterálu a vyjasnenia určitých právomocí vo vzťahu k burzám cenných papierov, ochrane údajov a obchodovaniu zasvätených osôb (CON/2002/8), Dánsko, 8. 3. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2002
Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o hospodárskej a menovej únii, ktoré sa týkajú ustanovení o prevedení čistých príjmov z výnosov emisie mincí Central Bank of Ireland do írskej štátnej pokladnice (CON/2002/7), Írsko, 1. 2. 2002.
26/01/2002
Stanovisko k smernici Európskeho parlamentu a Rady o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom (zneužívanie trhu) (CON/2001/38), Ú. v. ES C 24, 26. 1. 2002, s. 8.
25/01/2002
Už nie je účinné: Dohoda medzi Európskym policajným úradom (Europol) a Európskou centrálnou bankou (ECB) Ú. v. ES C 23, 25. 1. 2002, s. 9.
24/01/2002
Stanovisko k zrušeniu statusu zákonného platidla bankoviek a mincí znejúcich na francúzske franky (CON/2002/6), Francúzsko, 24. 1. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/01/2002
Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o sankciách vzhľadom na transpozíciu medzinárodného práva v oblasti boja proti terorizmu a dohľad nad dodržiavaním finančných sankcií (CON/2002/5), Holandsko, 24. 1. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/01/2002
Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o praní peňazí s cieľom bojovať proti financovaniu terorizmu (CON/2002/4), Dánsko, 18. 1. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/01/2002
Stanovisko k zostavovaniu platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície (CON/2002/3), Belgicko, 14. 1. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2002
Už nie je účinné: Nariadenie (ES) č. 63/2002 ECB z 20. decembra 2001, ktoré sa týka štatistiky úrokových sadzieb uplatňovaných finančnými ústavmi na vklady prijímané od fyzických osôb a nefinančných spoločností a na úvery poskytované fyzickým osobám a nefinančným spoločnostiam (ECB/2001/18), Ú. v. ES L 10, 12. 1. 2002, s. 24.
04/01/2002
Stanovisko k zmene a doplneniu nariadenia o zahraničnom obchode a platbách, pokiaľ ide o zber, zostavovanie a rozširovanie údajov menovej, finančnej a bankovej štatistiky, štatistiky platobných systémov a štatistiky platobnej bilancie (CON/2002/2), Nemecko, 4. 1. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2002
Stanovisko k zmene a doplneniu zákona o úverových inštitúciách s cieľom zahrnúť oblasť elektronických peňazí (CON/2002/1), Fínsko, 4. 1. 2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language