2002

18/12/2002
Atzinums par Likumu par finanšu drošību (CON/2002/32), Francija, 18.12.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2002
Atzinums par 2003. gada Budžeta likuma noteikumiem par banknotēm un monētām (CON/2002/31), Itālija, 13.12.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2002
uz sākumu: ECB Pamatnostādne (2002. gada 21. novembris) par ECB statistikas ziņošanas prasībām ceturkšņa finanšu pārskatu jomā (ECB/2002/7), OV L 334, 11.12.2002, 24. lpp..
06/12/2002
ECB Regula (EK) Nr. 2174/2002 (2002. gada 21. novembris), ar kuru groza Regulu ECB/2001/13 par monetāro finanšu iestāžu nozares konsolidēto bilanci (ECB/2002/8), OV L 330, 6.12.2002, 29. lpp..
06/12/2002
Atzinums par obligāciju konversijas noteikumu Likumā Nr. 483/93, kas ietekmē Banca d'Italia bilanci (CON/2002/30), Itālija, 6.12.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/12/2002
Atzinums par jaunas, uz apsekojumiem pamatotas sistēmas ieviešanu, lai vāktu maksājumu bilances statistikas datus (CON/2002/29), Zviedrija, 4.12.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/11/2002
uz sākumu: ECB Lēmums (2002. gada 21. novembris) par to, kā iesaistīto dalībvalstu centrālajām bankām sadala ECB ienākumus, kas saistīti ar apgrozībā esošajām euro banknotēm (ECB/2002/9), OV L 323, 28.11.2002, 49. lpp..
12/11/2002
Atzinums par grozījumiem Sveriges Riksbank statūtos (CON/2002/28), Zviedrija, 12.11.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2002
Atzinums par Ārkārtas pilnvaru akta grozījumiem saistībā ar finanšu tirgu regulējumu ārkārtas situācijās (CON/2002/27), Somija, 31.10.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/10/2002
Atzinums par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par nacionālo kontu galveno rādītāju nosūtīšanas kavējumiem, atkāpēm saistībā ar nacionālo kontu galveno rādītāju nosūtīšanu un nodarbinātības datu nosūtīšanu nostrādāto stundu izteiksmē (CON/2002/25), OV C 253, 22.10.2002, 14. lpp..
10/10/2002
Atzinums par euro banknošu tiesisko aizsardzību (CON/2002/26), Grieķija, 10.10.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/10/2002
ECB Pamatnostādne (2002. gada 26. septembris) par obligātajiem standartiem, kas Eiropas Centrālai bankai un valstu centrālajām bankām jāievēro, veicot monetārās politikas darbības un ārvalstu valūtas maiņas darbības ar ECB ārvalstu valūtas rezervēm un pārvaldot ECB ārvalstu valūtas rezerves aktīvus (ECB/2002/6), OV L 270, 8.10.2002, 14. lpp..Papildus informācija
30/09/2002
Atzinums par finanšu sistēmas izmantošanas naudas atmazgāšanas mērķiem novēršanu (CON/2002/24), Beļģija, 30.9.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/09/2002
Atzinums par Finanšu uzraudzības iestādes akta pārskatīšanu, tostarp, pārskatītajām darbības metodēm un jaunām pilnvarām attiecībā uz sankcijām (CON/2002/23), Somija, 18.9.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2002
Atzinums par Valsts Revīzijas izveidošanu Zviedrijas Parlamenta pakļautībā, tostarp, grozījumiem Sveriges Riksbank statūtos (CON/2002/22), Zviedrija, 2.9.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2002
Atzinums par grozījumiem attiecībā uz maksājumu bilances statistikas vākšanu un monetārās politikas operācijās izmantoto vērtspapīru likviditātes kritēriju, kā arī attiecībā uz ieteikumu dažas šī procesa daļas nodot ārpakalpojumu sniedzējiem (CON/2002/21), Zviedrija, 14.8.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/07/2002
Atzinums par to „FATF īpašo ieteikumu” ieviešanu, kas attiecas uz naudas atmazgāšanu un cīņu pret terorisma finansēšanu (CON/2002/19), Austrija, 18.7.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/07/2002
ECB Pamatnostādne (2002. gada 7. marts), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2000/7 par Eurosistēmas monetārās politikas instrumentiem un procedūrām (ECB/2002/2), OV L 185, 15.7.2002, 1. lpp..
09/07/2002
Atzinums par Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique institucionālā regulējuma un akciju sabiedrību vispārējā regulējuma īpašo attiecību precizējumu (CON/2002/18), Beļģija, 9.7.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/06/2002
ECB Regula (EK) Nr. 993/2002 (2002. gada 6. jūnijs), ar kuru labo Regulu (EK) Nr. 2423/2001 (2001. gada 22. novembris) par monetāro finanšu iestāžu nozares konsolidēto bilanci (ECB/2002/4), OV L 151, 11.6.2002, 11. lpp..
07/06/2002
Atzinums par Kompetento valsts iestāžu viltojumu jomā statusa piešķiršanas noteikumiem (CON/2002/17), Luksemburga, 7.6.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/06/2002
Atzinums par 2002. gada Likumu par Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (CON/2002/16), Īrija, 5.6.2002.
30/04/2002
Atzinums par euro denominētu maksājumu, kas veikti ar banku kartēm vai citām maksājumu kartēm, noapaļošanu līdz tuvākajiem pieciem centiem (CON/2002/15), Somija, 30.4.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/04/2002
Atzinums par Banco de España peļņas iemaksu Valsts kasē (CON/2002/14), Spānija, 25.4.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/04/2002
Atzinums par ieteikumu par ECB priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu (CON/2002/11), OV C 100, 25.4.2002, 8. lpp..
24/04/2002
Atzinums par finanšu sektora un finanšu pakalpojumu visaptverošas uzraudzības ieviešanu, kā arī par īpašiem noteikumiem attiecībā uz finanšu instrumentu otrreizējiem tirgiem (CON/2002/13), Beļģija, 24.4.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2002
Atzinums par Finanšu ministrijas pilnvarām emitēt jubilejas un piemiņas monētas, kam ir likumīga maksāšanas līdzekļa statuss Somijā (CON/2002/12), Somija, 23.4.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/03/2002
Atzinums par grozījumiem Finanšu pakalpojumu aktā un citos finanšu aktos saistībā ar uzņēmumu pensiju fondu uzraudzību, vērtspapīru tirgus dalībnieku paraugpraksi u.c. (CON/2002/10), Dānija, 18.3.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/03/2002
Atzinums par grozījumiem Likumā par finanšu attiecībām ar ārvalstīm, kuri ietekmē maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistiku (CON/2002/9), Francija, 13.3.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/03/2002
ECB Pamatnostādne (2002. gada 27. februāris), ar kuru groza Pamatnostādni ECB/2001/3 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (Target) (ECB/2002/1), OV L 67, 9.3.2002, 74. lpp..
08/03/2002
Atzinums par Vērtspapīru tirdzniecības akta grozījumiem, kas attiecas uz nodrošinājumiem un kompetenču precizējumu saistībā ar biržām, datu aizsardzību un iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu (CON/2002/8), Dānija, 8.3.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2002
Atzinums par grozījumiem Ekonomikas un monetārās savienības akta noteikumos attiecībā uz tīro ieņēmumu no monētu emisijas iemaksu Īrijas Valsts kasē, ko veic Central Bank of Ireland (CON/2002/7), Īrija, 1.2.2002.
26/01/2002
Atzinums par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulācijām (tirgus ļaunprātīgu izmantošanu) (CON/2001/38), OV C 24, 26.1.2002, 8. lpp..
25/01/2002
uz sākumu: Nolīgums starp Eiropas Policijas biroju (Eiropolu) un Eiropas Centrālo banku (ECB) OV C 23, 25.1.2002, 9. lpp..
24/01/2002
Atzinums par likumīga maksāšanas līdzekļa statusa atcelšanu Francijas frankos denominētām banknotēm un monētām (CON/2002/6), Francija, 24.1.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/01/2002
Atzinums par to kā, Sankciju aktā transponē starptautisko tiesību normas attiecībā uz cīņu pret terorismu un finanšu sankciju ievērošanas uzraudzību (CON/2002/5), Nīderlande, 24.1.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/01/2002
Atzinums par Akta par naudas atmazgāšanu grozījumiem, lai novērstu terorisma finansēšanu (CON/2002/4), Dānija, 18.1.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/01/2002
Atzinums par maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances apkopošanu (CON/2002/3), Beļģija, 14.1.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2002
uz sākumu: ECB Regula (EK) Nr. 63/2002 (2001. gada 20. decembris) par statistiku attiecībā uz procentu likmēm, ko monetārās finanšu iestādes piemēro mājsaimniecību un nefinanšu sabiedrību noguldījumiem un aizdevumiem (ECB/2001/18), OV L 10, 12.1.2002, 24. lpp..
04/01/2002
Atzinums par grozījumiem Ārējās tirdzniecības un maksājumu noteikumos saistībā ar monetārās, finanšu, banku, maksājumu sistēmu un maksājumu bilances statistikas vākšanu, apkopošanu un izplatīšanu (CON/2002/2), Vācija, 4.1.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2002
Atzinums par Kredītiestāžu akta pārskatīšanu, lai iekļautu tajā noteikumus par elektronisko naudu (CON/2002/1), Somija, 4.1.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language