2002

18/12/2002
Nuomonė dėl įstatymo dėl finansinio laidavimo (CON/2002/32), Prancūzija, 2002 12 18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2002
Nuomonė dėl 2003 m. Biudžeto įstatymo nuostatos dėl banknotų ir monetų (CON/2002/31), Italija, 2002 12 13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2002
Nebegalioja: 2002 m. lapkričio 21 d. ECB gairės dėl ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų srityje (ECB/2002/7), OL L 334, 2002 12 11, p. 24.
06/12/2002
2002 m. lapkričio 21 d. ECB reglamentas (EB) Nr. 2174/2002, iš dalies keičiantis Reglamentą ECB/2001/13 dėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus konsoliduoto balanso (ECB/2002/8), OL L 330, 2002 12 6, p. 29.
06/12/2002
Nuomonė dėl nuostatos dėl obligacijų konvertavimo pagal įstatymą Nr. 483/93, įtakojančio Banca d'Italia balansą (CON/2002/30), Italija, 2002 12 6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/12/2002
Nuomonė dėl naujos apžvalga pagrįstos mokėjimų balanso statistikos rinkimo sistemos įdiegimo (CON/2002/29), Švedija, 2002 12 4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/11/2002
Nebegalioja: 2002 m. lapkričio 21 d. ECB sprendimas dėl ECB pajamų, apyvartoje esančiais euro banknotais, paskirstymo dalyvaujančių valstybių narių nacionaliniams centriniams bankams (ECB/2002/9), OL L 323, 2002 11 28, p. 49.
12/11/2002
Nuomonė dėl Sveriges Riksbank statuto dalinių pakeitimų (CON/2002/28), Švedija, 2002 11 12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2002
Nuomonė dėl Įgaliojimų nepaprastais atvejais įstatymo dalinių pakeitimų, susijusių su finansų rinkų reguliavimu nepaprastais atvejais (CON/2002/27), Suomija, 2002 10 31.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/10/2002
Nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl nacionalinių sąskaitų pagrindinių suvestinių rodiklių perdavimo uždelsimo, leidžiančių nukrypti nuostatų šioje srityje, ir užimtumo pagal dirbtas valandas duomenų perdavimo (CON/2002/25), OL C 253, 2002 10 22, p. 14.
10/10/2002
Nuomonė dėl eurų banknotų teisinės apsaugos (CON/2002/26), Graikija, 2002 10 10.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/10/2002
2002 m. rugsėjo 26 d. ECB gairės dėl minimalių standartų Europos centriniam bankui ir nacionaliniams centriniams bankams, naudojamų vykdant pinigų politikos operacijas, valiutos keitimo operacijas su ECB užsienio atsargomis ir valdant ECB užsienio atsargas (ECB/2002/6), OL L 270, 2002 10 8, p. 14.Papildoma informacija
30/09/2002
Nuomonė dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimo tikslais prevencijos (CON/2002/24), Belgija, 2002 9 30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/09/2002
Nuomonė dėl Finansinės priežiūros institucijos įstatymo pakeitimo, įskaitant peržiūrėtus veiklos metodus ir naujas teises dėl sankcijų (CON/2002/23), Suomija, 2002 9 18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2002
Nuomonė dėl Nacionalinio audito prie Švedijos parlamento įsteigimo, įskaitant Sveriges Riksbank statuto dalinius pakeitimus (CON/2002/22), Švedija, 2002 9 2.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2002
Nuomonė dėl pakeitimų ryšium su mokėjimų balanso statistikos rinkimu ir pinigų politikos operacijose naudojamų vertybinių popierių likvidumo kriterijumi ir pasiūlytomis išorinėmis kai kuriomis šio proceso dalimis (CON/2002/21), Švedija, 2002 8 14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/07/2002
Nuomonė dėl „FATF specialių rekomendacijų“ dėl pinigų plovimo ir kovos su finansiniu terorizmu įgyvendinimo (CON/2002/19), Austrija, 2002 7 18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/07/2002
2002 m. kovo 7 d. Gairės ECB/2002/2, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2000/7 dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų (ECB/2002/2), OL L 185, 2002 7 15, p. 1.
09/07/2002
Nuomonė dėl specifinio santykio tarp Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique institucinės struktūros ir bendrųjų taisyklių dėl akcinių bendrovių paaiškinimo (CON/2002/18), Belgija, 2002 7 9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/06/2002
2002 m. birželio 6 d. ECB reglamentas (EB) Nr. 993/2002, pataisantis Reglamentą ECB/2001/13 dėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus konsoliduoto balanso (ECB/2002/4), OL L 151, 2002 6 11, p. 11.
07/06/2002
Nuomonė dėl Nutarimo dėl kompetentingų nacionalinių institucijų paskyrimo ryšium su padirbinėjimu (CON/2002/17), Liuksemburgas, 2002 6 7.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/06/2002
Nuomonė dėl Central Bank and Financial Services Authority of Ireland įstatymo projekto (CON/2002/16), Airija, 2002 6 5.
30/04/2002
Nuomonė dėl eurais išreikštų banko kortele ar kitomis mokėjimo kortelėmis vykdomų mokėjimų apvalinimo iki artimiausių penkių centų (CON/2002/15), Suomija, 2002 4 30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/04/2002
Nuomonė dėl Banco de España pelno mokėjimo iždui (CON/2002/14), Ispanija, 2002 4 25.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/04/2002
Nuomonė dėl rekomendacijos dėl ECB pirmininko pavaduotojo skyrimo (CON/2002/11), OL C 100, 2002 4 25, p. 8.
24/04/2002
Nuomonė dėl visapusiškos finansų sektoriaus ir finansinių paslaugų riziką ribojančios priežiūros įvedimo, ir specialių taisyklių dėl finansinių priemonių antrinių rinkų (CON/2002/13), Belgija, 2002 4 24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2002
Nuomonė dėl Finansų ministerijos kompetencijos išleisti teisėtos mokėjimo priemonės statusą turinčias jubiliejines monetas Suomijoje (CON/2002/12), Suomija, 2002 4 23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/03/2002
Nuomonė dėl Finansinių paslaugų įstatymo ir kitų finansinių įstatymų dalinio pakeitimo ryšium su bendrovių pensijų fondų priežiūra, prekybininkų vertybiniais popieriais geriausia praktika, ir t.t. (CON/2002/10), Danija, 2002 3 18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/03/2002
Nuomonė dėl Dekreto dėl finansinių ryšių su užsienio valstybėmis, įtakojančių mokėjimų balanso ir tarptautinių investicijų balanso statistiką, dalinių pakeitimų (CON/2002/9), Prancūzija, 2002 3 13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/03/2002
2002 m. vasario 27 d. ECB gairės, iš dalies pakeičiančios Gaires ECB/2001/3 dėl Transeuropinės automatizuotos atskirų atsiskaitymų realiu laiku greitojo lėšų pervedimo sistemos (Target) (ECB/2002/1), OL L 67, 2002 3 9, p. 74.
08/03/2002
Nuomonė dėl Prekybos vertybiniais popieriais įstatymo dalinio pakeitimo dėl įkaito ir tam tikrų kompetencijų, susijusių su vertybinių popierių biržomis, duomenų apsauga ir prekyba viešai neplatinama informacija, paaiškinimo (CON/2002/8), Danija, 2002 3 8.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2002
Nuomonė dėl Ekonominės ir pinigų sąjungos įstatymo nuostatų dėl Central Bank of Ireland įplaukų iš monetų emisijos kaip grynųjų pajamų mokėjimo Airijos valstybės iždui dalinių pakeitimų (CON/2002/7), Airija, 2002 2 1.
26/01/2002
Nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, ir dėl manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo rinka) (CON/2001/38), OL C 24, 2002 1 26, p. 8.
25/01/2002
Nebegalioja: Europos policijos biuro (Europolo) ir ECB susitarimas OL C 23, 2002 1 25, p. 9.
24/01/2002
Nuomonė dėl Prancūzijos frankais išreikštų banknotų ir monetų teisėtos mokėjimo priemonės statuso panaikinimo (CON/2002/6), Prancūzija, 2002 1 24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/01/2002
Nuomonė dėl tarptautinės teisės dėl kovos su terorizmu ir dėl atitikimo finansinėms sankcijoms priežiūros perkėlimo į Sankcijų įstatymą (CON/2002/5), Nyderlandai, 2002 1 24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/01/2002
Nuomonė dėl pinigų plovimo įstatymo dalinių pakeitimų siekiant priešintis terorizmo finansavimui (CON/2002/4), Danija, 2002 1 18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/01/2002
Nuomonė dėl mokėjimų balanso ir tarptautinių investicijų balanso statistikos sudarymo (CON/2002/3), Belgija, 2002 1 14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2002
Nebegalioja: 2001 m. gruodžio 20 d. ECB reglamentas (EB) Nr. 63/2002 dėl statistikos apie indėlių ir paskolų palūkanų normas, kurias taiko pinigų finansų įstaigos namų ūkiams ir nefinansinėms korporacijoms (ECB/2001/18), OL L 10, 2002 1 12, p. 24.
04/01/2002
Nuomonė dėl Užsienio prekybos ir mokėjimų nutarimo dėl pinigų, finansinės, bankininkystės, mokėjimo sistemų ir mokėjimų balanso statistikos rinkimo, kaupimo ir platinimo dalinio pakeitimo (CON/2002/2), Vokietija, 2002 1 4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2002
Nuomonė dėl Kredito įstaigų įstatymo pakeitimo siekiant įtraukti elektroninius pinigus (CON/2002/1), Suomija, 2002 1 4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language