2002

31/12/2002
Σύσταση της EKT της 19ης Δεκεµβρίου 2002 προς το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τους εξωτερικούς ελεγκτές της EKT και της Suomen Pankki (EKT/2002/13), EE  C 331 της 31.12.2002, σ. 56.
31/12/2002
Απόφαση της EKT της 19ης Δεκεµβρίου 2002 σχετικά µε την έγκριση της ποσότητας των κερµάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2003 (EKT/2002/12), EE  L 358 της 31.12.2002, σ. 144.
20/12/2002
Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2174/2002 της EKT, της 21ης Νοεμβρίου 2002, που τροποποιεί τον κανονισμό ΕΚΤ/2001/13 σχετικά με την ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων EE  L 347 της 20.12.2002, σ. 60.
18/12/2002
Γνώμη σχετικά με νόμο περί ασφάλειας των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (CON/2002/32), Γαλλία, 18.12.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2002
Γνώμη σχετικά με διάταξη του νόμου για τον προϋπολογισμό του 2003 όσον αφορά τα τραπεζογραμμάτια και κέρματα (CON/2002/31), Ιταλία, 13.12.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2002
Δεν ισχύει πλέον: Κατευθυντήρια γραμμή της EKT της 21ης Νοεµβρίου 2002 σχετικά µε τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η EKT στον τοµέα των τριµηνιαίων χρηµατοοικονοµικών λογαριασµών (EKT/2002/7), EE  L 334 της 11.12.2002, σ. 24.
06/12/2002
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2174/2002 της EKT της 21ης Νοεµβρίου 2002 που τροποποιεί τον κανονισµό ΕΚΤ/2001/13 σχετικά µε την ενοποιηµένη λογιστική κατάσταση του τοµέα των νοµισµατικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων (EKT/2002/8), EE  L 330 της 6.12.2002, σ. 29.Πρόσθετες πληροφορίες
06/12/2002
Γνώμη σχετικά με την επίδραση διάταξης περί μετατροπής ομολογιών βάσει του νόμου 483/93 στον ισολογισμό της Banca d'Italia  (CON/2002/30), Ιταλία, 6.12.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/12/2002
Γνώμη σχετικά με την εισαγωγή νέου, βασιζόμενου σε έρευνα, συστήματος συλλογής στατιστικών στοιχείων του ισοζυγίου πληρωμών (CON/2002/29), Σουηδία, 4.12.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/11/2002
Δεν ισχύει πλέον: Απόφαση της EKT της 21ης Νοεµβρίου 2002 σχετικά µε τη διανοµή του εισοδήµατος της EKT από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραµµάτια ευρώ µεταξύ των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών των συµµετεχόντων κρατών µελών (EKT/2002/9), EE  L 323 της 28.11.2002, σ. 49.
12/11/2002
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της Sveriges Riksbank (CON/2002/28), Σουηδία, 12.11.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2002
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου περί εξουσιών σε κατάσταση ανάγκης όσον αφορά τη ρύθμιση των κεφαλαιαγορών σε καταστάσεις ανάγκης  (CON/2002/27), Φινλανδία, 31.10.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/10/2002
Γνώμη σχετικά µε κανονισµό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τις προθεσµίες διαβίβασης των κύριων µακροοικονοµικών µεγεθών των εθνικών λογαριασµών, τις παρεκκλίσεις στον τομέα αυτόν και τη διαβίβαση των δεδοµένων περί απασχόλησης σε µονάδες «ωρών εργασίας που πραγµατοποιήθηκαν» (CON/2002/25), EE  C 253 της 22.10.2002, σ. 14.Πρόσθετες πληροφορίες
10/10/2002
Γνώμη σχετικά με τη νομική προστασία των τραπεζογραμματίων ευρώ (CON/2002/26), Ελλάδα, 10.10.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
08/10/2002
Κατευθυντήρια γραμμή της EKT της 26ης Σεπτεµβρίου 2002 για τους ελάχιστους κανόνες που η EKT και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες εφαρµόζουν κατά τη διενέργεια πράξεων νοµισµατικής πολιτικής και πράξεων συναλλάγµατος µε τα συναλλαγµατικά διαθέσιµα της ΕΚΤ και κατά τη διαχείριση των συναλλαγµατικών διαθεσίµων της ΕΚΤ (EKT/2002/6), EE  L 270 της 8.10.2002, σ. 14.Πρόσθετες πληροφορίες
30/09/2002
Γνώμη σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (CON/2002/24), Βέλγιο, 30.9.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/09/2002
Γνώμη σχετικά με την αναθεώρηση του νόμου περί εποπτικής αρχής του χρηματοπιστωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου λειτουργίας της και των νέων εξουσιών επιβολής κυρώσεων (CON/2002/23), Φινλανδία, 18.9.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2002
Γνώμη σχετικά με τη δημιουργία εθνικού ελεγκτικού φορέα υπό το Σουηδικό Κοινοβούλιο και τροποποιήσεις του καταστατικού της Sveriges Riksbank  (CON/2002/22), Σουηδία, 2.9.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/08/2002
Δεν ισχύει πλέον: Κατευθυντήρια γραμμή της EKT της 30ής Ιουλίου 2002 σχετικά µε ορισµένες υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων θεσπιζόµενες από την ΕΚΤ και τις διαδικασίες παροχής στατιστικών στοιχείων από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες στον τοµέα της νοµισµατικής και τραπεζικής στατιστικής (EKT/2002/5), EE  L 220 της 15.8.2002, σ. 67.
14/08/2002
Γνώμη όσον αφορά τροποποιήσεις σχετικά με τη συλλογή στατιστικών στοιχείων του ισοζυγίου πληρωμών και του κριτηρίου ρευστότητας προκειμένου για τίτλους που χρησιμοποιούνται στις πράξεις νομισματικής πολιτικής και σχετικά με την προτεινόμενη ανάθεση τμημάτων της διαδικασίας αυτής σε εξωτερικούς φορείς (CON/2002/21), Σουηδία, 14.8.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/07/2002
∆ιορθωτικό στην κατευθυντήρια γραµµή της EKT της 7ης Μαρτίου 2002 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραµµή ΕΚΤ/2000/7 σχετικά µε τα µέσα και τις διαδικασίες νοµισµατικής πολιτικής του Ευρωσυστήµατος (ΕΚΤ/2002/2) EE  L 191 της 19.7.2002, σ. 58.
18/07/2002
Γνώμη σχετικά με την εφαρμογή των «ειδικών συστάσεων της FATF» όσον αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CON/2002/19), Αυστρία, 18.7.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/07/2002
Κατευθυντήρια γραμμή της ΕΚΤ της 7ης Μαρτίου 2002 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2000/7 σχετικά με τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος (EKT/2002/2), EE  L 185 της 15.7.2002, σ. 1.
09/07/2002
Γνώμη σχετικά με την αποσαφήνιση της ειδικής σχέσης μεταξύ του θεσμικού πλαισίου της Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique και των γενικών κανόνων για τις ανώνυμες εταιρείες (CON/2002/18), Βέλγιο, 9.7.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2002
Διορθωτικό στην απόφαση της EKT της 20ής Δεκεµβρίου 2001 σχετικά µε την έγκριση της ποσότητας των κερµάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2002 (EKT/2001/19) EE  L 163 της 21.6.2002, σ. 32.
11/06/2002
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 993/2002 της EKT της 6ης Ιουνίου 2002 που διορθώνει τον κανονισµό ΕΚΤ/2001/13 σχετικά µε την ενοποιηµένη λογιστική κατάσταση του τοµέα των νοµισµατικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων (¹) (EKT/2002/4), EE  L 151 της 11.6.2002, σ. 11.
07/06/2002
Γνώμη σχετικά με τον κανονισμό περί ορισμού αρμόδιων εθνικών αρχών όσον αφορά την παραχάραξη (CON/2002/17), Λουξεμβούργο, 7.6.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/06/2002
Γνώμη σχετικά με το νομοσχέδιο του 2002 για την Central Bank and Financial Services Authority of Ireland  (CON/2002/16), Ιρλανδία, 5.6.2002.
24/05/2002
Δεν ισχύει πλέον: Κώδικας συμπεριφοράς των μελών του διοικητικού συμβουλίου EE  C 123 της 24.5.2002, σ. 9.
16/05/2002
Διορθωτικό στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 690/2002 της EKT, της 18ης Απριλίου 2002, που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2818/98 (ΕΚΤ/1998/15) σχετικά µε την εφαρµογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών (ΕΚΤ/2002/3) EE  L 131 της 16.5.2002, σ. 31.
30/04/2002
Γνώμη σχετικά με τη στρογγυλοποίηση πληρωμών σε ευρώ, μέσω τραπεζικής κάρτας ή άλλης κάρτας πληρωμών, στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο των πέντε λεπτών του ευρώ (CON/2002/15), Φινλανδία, 30.4.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/04/2002
Γνώμη σχετικά με την καταβολή των κερδών της Banco de España στο δημόσιο ταμείο (CON/2002/14), Ισπανία, 25.4.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/04/2002
Γνώμη σχετικά µε σύσταση όσον αφορά το διορισµό του αντιπροέδρου της EKT (CON/2002/11), EE  C 100 της 25.4.2002, σ. 8.Πρόσθετες πληροφορίες
24/04/2002
Γνώμη σχετικά με την εισαγωγή ολοκληρωμένης προληπτικής εποπτείας του χρηματοπιστωτικού τομέα και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και τη θέσπιση ειδικών κανόνων για τις δευτερογενείς αγορές χρηματοδοτικών μέσων (CON/2002/13), Βέλγιο, 24.4.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2002
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 690/2002 της EKT της 18ης Απριλίου 2002 που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2818/98 (ΕΚΤ/1998/15) σχετικά µε την εφαρµογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών (EKT/2002/3), EE  L 106 της 23.4.2002, σ. 9.
23/04/2002
Γνώμη σχετικά με την αρμοδιότητα του υπουργείου οικονομικών της Φινλανδίας να εκδίδει αναμνηστικά κέρματα με ισχύ νόμιμου χρήματος στη Φινλανδία (CON/2002/12), Φινλανδία, 23.4.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/04/2002
Διορθωτικό στην κατευθυντήρια γραµµή 2000/776/ΕΚ της EKT της 31ης Αυγούστου 2000 σχετικά με τα µέσα και τις διαδικασίες νοµισµατικής πολιτικής του Ευρωσυστήµατος EE  L 92 της 9.4.2002, σ. 36.
18/03/2002
Γνώμη σχετικά με την τροποποίηση του νόμου περί χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και λοιπών νόμων του χρηματοπιστωτικού τομέα όσον αφορά την εποπτεία των ταμείων συντάξεων επιχειρήσεων, τις βέλτιστες πρακτικές των χρηματιστηριακών εταιρειών κ.λπ. (CON/2002/10), Δανία, 18.3.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/03/2002
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του διατάγματος περί οικονομικών σχέσεων με ξένες χώρες, που επηρεάζουν τα στατιστικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών και της διεθνούς επενδυτικής θέσης (CON/2002/9), Γαλλία, 13.3.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/03/2002
Κατευθυντήρια γραμμή της EKT της 27ης Φεβρουαρίου 2002 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραµµή ΕΚΤ/2001/3 σχετικά µε το διευρωπαϊκό αυτοµατοποιηµένο σύστηµα ταχείας µεταφοράς κεφαλαίων σε συνεχή χρόνο (σύστηµα TARGET) (EKT/2002/1), EE  L 67 της 9.3.2002, σ. 74.
08/03/2002
Γνώμη σχετικά με την τροποποίηση του νόμου περί συναλλαγών επί κινητών αξιών όσον αφορά τις ασφάλειες και με την αποσαφήνιση ορισμένων αρμοδιοτήτων όσον αφορά τα χρηματιστήρια αξιών, την προστασία δεδομένων και την εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών (CON/2002/8), Δανία, 8.3.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/02/2002
Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 της EKT της 22ας Νοεμβρίου 2001 σχετικά με την ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΚΤ/2001/13) EE  L 57 της 27.2.2002, σ. 34.
20/02/2002
Διορθωτικό στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 63/2002 της EKT, της 20ής Δεκεµβρίου 2001, σχετικά µε τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων εφαρµοζόµενων από τα νοµισµατικά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα σε καταθέσεις και δάνεια που αφορούν νοικοκυριά και µη χρηµατοδοτικές εταιρείες (ΕΚΤ/2001/18) EE  L 48 της 20.2.2002, σ. 35.
01/02/2002
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις διατάξεων του νόμου περί Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης όσον αφορά την καταβολή στο δημόσιο ταμείο της ιρλανδικής κυβέρνησης των καθαρών εσόδων της Central Bank of Ireland από την έκδοση νομίσματος  (CON/2002/7), Ιρλανδία, 1.2.2002.
26/01/2002
Γνώμη σχετικά με οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (καταχρηστικές πρακτικές στην αγορά) (CON/2001/38), EE  C 24 της 26.1.2002, σ. 8.Πρόσθετες πληροφορίες
25/01/2002
Δεν ισχύει πλέον: Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) και της EKT EE  C 23 της 25.1.2002, σ. 9.
24/01/2002
Γνώμη σχετικά με την κατάργηση της ιδιότητας νόμιμου χρήματος των τραπεζογραμματίων και κερμάτων που είναι εκφρασμένα σε γαλλικά φράγκα (CON/2002/6), Γαλλία, 24.1.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/01/2002
Γνώμη σχετικά με την ενσωμάτωση στο νόμο περί κυρώσεων διατάξεων του διεθνούς δικαίου όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις σχετικές οικονομικές κυρώσεις (CON/2002/5), Κάτω Χώρες, 24.1.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/01/2002
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες προς αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CON/2002/4), Δανία, 18.1.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/01/2002
Γνώμη σχετικά με την κατάρτιση στατιστικών στοιχείων του ισοζυγίου πληρωμών και της διεθνούς επενδυτικής θέσης (CON/2002/3), Βέλγιο, 14.1.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2002
Δεν ισχύει πλέον: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 63/2002 της EKT της 20ής Δεκεµβρίου 2001 σχετικά µε τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων εφαρµοζόµενων από τα νοµισµατικά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα σε καταθέσεις και δάνεια που αφορούν νοικοκυριά και µη χρηµατοδοτικές εταιρείες (EKT/2001/18), EE  L 10 της 12.1.2002, σ. 24.
09/01/2002
Απόφαση της ΕΚΤ της 3ης ∆εκεµβρίου 2001 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2001/7 σχετικά µε τις ονοµαστικές αξίες, τις προδιαγραφές, την αναπαραγωγή, την ανταλλαγή και την απόσυρση των τραπεζογραµµατίων σε ευρώ (EKT/2001/14), EE  L 5 της 9.1.2002, σ. 26.
04/01/2002
Γνώμη σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού εξωτερικών συναλλαγών και πληρωμών σχετικά με τη συλλογή, κατάρτιση και διάθεση στατιστικών στοιχείων όσον αφορά το νόμισμα, τον χρηματοπιστωτικό τομέα, τις τράπεζες, τα συστήματα πληρωμών και το ισοζύγιο πληρωμών (CON/2002/2), Γερμανία, 4.1.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2002
Γνώμη σχετικά με την αναθεώρηση του νόμου περί πιστωτικών ιδρυμάτων προκειμένου να συμπεριληφθεί το ηλεκτρονικό χρήμα (CON/2002/1), Φινλανδία, 4.1.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language