Menu

2002

18/12/2002
Становище относно Закона за финансовата сигурност (CON/2002/32), Франция, 18.12.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2002
Становище относно разпоредба в Закона за бюджета за 2003 г. относно банкноти и монети (CON/2002/31), Италия, 13.12.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2002
Отменено: Насоки на ЕЦБ от 21 ноември 2002 година относно изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ по отношение на тримесечните финансови сметки  (ЕЦБ/2002/7), OВ L 334, 11.12.2002 г., стр. 24..
06/12/2002
Регламент (ЕО) № 2174/2002 на ЕЦБ от 21 ноември 2002 година за изменение на Регламент ЕЦБ/2001/13 относно консолидирания счетоводен баланс на сектор „Парично-финансови институции“ (ЕЦБ/2002/8), OВ L 330, 6.12.2002 г., стр. 29..
06/12/2002
Становище относно разпоредбата за превръщане на облигации по Закон № 483/93, която засяга баланса на Banca d'Italia (CON/2002/30), Италия, 6.12.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/12/2002
Становище относно въвеждането на нова система за събиране на статистика на платежния баланс, основана на проучвания  (CON/2002/29), Швеция, 4.12.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2002
Становище относно измененията в устройствения закон на Sveriges Riksbank (CON/2002/28), Швеция, 12.11.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2002
Становище относно измененията на Закона за извънредните правомощия с оглед на регулирането на финансовите пазари при извънредно положение (CON/2002/27), Финландия, 31.10.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/10/2002
Становище относно правната защита на евробанкнотите (CON/2002/26), Гърция, 10.10.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/10/2002
Насоки на ЕЦБ от 26 септември 2002 година относно минималните стандарти за ЕЦБ и националните централни банки при провеждане на операции по паричната политика, валутни операции с чуждестранните резерви на ЕЦБ и при управлението на чуждестранните резервни активи на ЕЦБ  (ЕЦБ/2002/6), OВ L 270, 8.10.2002 г., стр. 14..
30/09/2002
Становище относно мерките за предотвратяване използването на финансовата система за изпиране на пари (CON/2002/24), Белгия, 30.9.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/09/2002
Становище относно промяна на Закона за органа за финансов надзор, включително променени оперативни методи и нови правомощия по отношение на санкции (CON/2002/23), Финландия, 18.9.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2002
Становище относно предложението за създаване на национална сметна палата към Шведския парламент, включително относно измененията в устройствения закон на Sveriges Riksbank (CON/2002/22), Швеция, 2.9.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2002
Становище относно изменения по отношение на събирането на статистика на платежния баланс и критерия за ликвидност на ценни книжа, използвани в операции на паричната политика и предложеното външно изпълнение на някои етапи от този процес (CON/2002/21), Швеция, 14.8.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/07/2002
Становище относно прилагането на Специалните препоръки на FATF относно борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма (CON/2002/19), Австрия, 18.7.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2002
Становище относно изясняването на особеното съотношение между институционалната рамка на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique и общите правила за акционерните дружества  (CON/2002/18), Белгия, 9.7.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/06/2002
Регламент (ЕО) № 993/2002 на ЕЦБ от 6 юни 2002 година за поправяне на Регламент ЕЦБ/2001/13 относно консолидирания баланс на сектор „Парично-финансови институции“ (ЕЦБ/2002/4), OВ L 151, 11.6.2002 г., стр. 11..
07/06/2002
Становище относно Наредбата за определяне на националните органи, компетентни по въпросите на фалшифицирането на пари (CON/2002/17), Люксембург, 7.6.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/06/2002
Становище относно проектозакон от 2002 година за Central Bank and Financial Services Authority of Ireland  (CON/2002/16), Ирландия, 5.6.2002.
30/04/2002
Становище относно закръгляването до най-близките пет цента на плащания в евро, извършени с банкова карта или други карти за плащания (CON/2002/15), Финландия, 30.4.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/04/2002
Становище относно прехвърлянето на печалбата на Banco de España в полза на Финансовото министерство  (CON/2002/14), Испания, 25.4.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/04/2002
Становище относно въвеждането на цялостен пруденциален надзор върху финансовия сектор и финансовите услуги и на специални правила относно вторичните пазари за финансови инструменти (CON/2002/13), Белгия, 24.4.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2002
Становище относно правомощието на министерство на финансите да емитира възпоменателни монети със статут на законно платежно средство във Финландия  (CON/2002/12), Финландия, 23.4.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/03/2002
Становище относно изменение на Закона за финансовите услуги и на други финансови закони по отношение на надзора върху професионални пенсионни фондове, най-добрите практики за търговци на ценни книжа и др. (CON/2002/10), Дания, 18.3.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/03/2002
Становище относно изменение на Декрет за финансовите отношения с чужди страни, засягащи статистиката на платежния баланс и международната инвестиционна позиция (CON/2002/9), Франция, 13.3.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/03/2002
Становище относно изменението на Закона за търговията с ценни книжа по отношение на обезпеченията и изясняването на някои компетенции относно фондовите борси, защитата на данни и търговията с вътрешна информация (CON/2002/8), Дания, 8.3.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2002
Становище относно измененията в Закона за икономическия и паричен съюз, които късаят задължението на Central Bank of Ireland да привежда на ирланското финансово министерство нетния приход от емитирането на монети (CON/2002/7), Ирландия, 1.2.2002.
25/01/2002
Отменено: Споразумение между Европейската полицейска служба (Европол) и ЕЦБ (ЕЦБ) OВ C 23, 25.1.2002 г., стр. 9..
24/01/2002
Становище относно отмяната на статута на законно платежно средство на банкноти и монети, деноминирани във френски франкове  (CON/2002/6), Франция, 24.1.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/01/2002
Становище относно въвеждането на международното право за борба с тероризма и относно надзора за спазването на финансовите санкции в Закона за санкциите  (CON/2002/5), Нидерландия, 24.1.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/01/2002
Становище относно изменението на Закона за изпирането на пари с цел да се противодейства срещу финансирането на тероризма (CON/2002/4), Дания, 18.1.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/01/2002
Становище относно съставянето на платежния баланс и международната инвестиционна позиция (CON/2002/3), Белгия, 14.1.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2002
Отменено: Регламент (ЕО) № 63/2002 на ЕЦБ от 20 декември 2001 година относно статистиката на лихвените проценти, прилагани от парично-финансовите институции по депозити и кредити на домакинства и нефинансови предприятия  (ЕЦБ/2001/18), OВ L 10, 12.1.2002 г., стр. 24..
04/01/2002
Становище относно изменение на Регламента за външна търговия и плащания по отношение на събирането, съставянето и разпространението на парична, финансова и банкова статистика и на статистика на платежните системи и платежиния баланс (CON/2002/2), Германия, 4.1.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2002
Становище относно изменението на Закона за кредитните институции с цел включване на електронните пари (CON/2002/1), Финландия, 4.1.2002.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language